Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 24. júna 2021 o 13,00 hod. sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Eduarda Nežinského, PhD., odborného asistenta Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave na tému "DEA modely ako kvantitatívny nástroj sociálno-ekonomickej analýzy" a obhajoba habilitačnej práce na tému „DEA modely pre sociálno-ekonomickú analýzu a podporu hospodársko-politického rozhodovania“. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú verejné a uskutočnia sa online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

Pre účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce kliknite dňa 24.6.2021 o 13,00 hod. na tento odkaz

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.