Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave týmto v súlade s čl. 1 bod 9 Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť a čl. 1 bod 19 (Dodatok č. 1/2021) vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

 

 V rámci zamestnaneckej časti AS NHF je uvoľnené miesto pre 1 zástupcu z pracoviska Katedry hospodárskej politiky a pre 1 zástupcu z Katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia

online formou dňa 20.05.2021 v čase 12:30 - 13:30 hod.,  v prostredí MS Teams.

Návrh kandidátov (minimálne 2 za príslušné pracovisko) môžu podávať všetci členovia zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej katedry, ktorá kandidáta nominuje dňa 7.05.2021 v čase  do 13:30 hod.,  formou zaslania emailu z oficiálnej univerzitnej adresy (s nastavením o doručení a s nastavením o prečítaní emailu) všetkým členom volebnej komisie.

Návrh kandidátov obsahuje:

  • meno a priezvisko navrhovaného kandidáta
  • emailová adresa kandidáta
  • telefonický kontakt.

Navrhnutý kandidát zašle potvrdenie prijatia kandidatúry predsedovi volebnej komisie mailom z oficiálnej univerzitnej adresy do 7.5.2021 do 20:00 hod. (s nastavením o doručení a s nastavením o prečítaní emailu). Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia najneskôr 10.05.2021 v zmysle článku 3 bod1 Zásad volieb.

Členovia akademickej obce NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť z oboch katedier volia zástupcu svojho pracoviska spomedzi navrhovaných kandidátov priamym a tajným hlasovaním.

Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov členstvo v AS NHF získava kandidát, ktorý dlhšie pôsobí v pracovnom pomere na NHF EU v Bratislave.

Volebná kampaň kandidátov nesmie prebiehať na oficiálnych webových stránkach a sociálnych sieťach NHF EU v Bratislave ako aj Ekonomickej univerzity v Bratislave. Volebná kampaň nesmie byť diskriminačná a nemôže akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovať vybraných kandidátov. V deň konania volieb platí volebné moratórium na akúkoľvek formu volebnej kampane.

Členovia volebnej komisie s mailovými adresami:

Jana Kotlebová, NHF EU v Bratislave:                   

Juraj Válek, NHF EU v Bratislave:                     

Monika Paráková, NHF EU v Bratislave:                   

Boris Šturc, NHF EU v Bratislave:                                    

Tomáš Mazán, ŠP EU v Bratislave:                              

Gaherová Alexandra:                                                    

Frederika Pacovská:                                           

                            

Bratislava, 29. 04. 2021

predseda volebnej komisie

Ing. Boris Šturc, CSc.                                      

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.