Fakultné kolo ŠVOČ sa uskutočnilo 16. 4. 2021  v on-line prostredí Microsoft Teams. Celkovo sa na konferenciu ŠVOČ prihlásili a v stanovenom termíne prácu odovzdali 11 študenti. 

 Komisia hodnotila prezentované práce z hľadiska aktuálnosti témy, vedeckého prínosu a originality práce, úrovne jej spracovania, kvality prezentácie i fundovanej reakcie na otázky členov komisie a pléna. Na základe komplexného posúdenia priebehu obhajoby prác študentov, ako aj s prihliadnutím na odborné posudky rozhodovali členovia komisií o umiestnení študentských odborných prác.

Víťazi fakultného kola ŠVOČ postúpili so svojimi prácami na celouniverzitné kolo ŠVOČ EU v Bratislave. Rovnako študenti so svojimi víťaznými prácami vystúpia na podujatí „Soutež o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Prahe pre rok 2021 v rámci dlhoročnej spolupráce medzi NHF EU v Bratislave a NHF VŠE v Prahe.

Výsledné poradie ŠVOČ na 1. stupni:

 • Marco Majerčák (NH) – Ako sa z minimálnej mzdy stal nástroj politického marketingu
 • Lucia Micháliková (NH) – Vplyv informačných a komunikačných technológií na ekonomický rast Slovenskej republiky
 • Richard Stančík (NH) – Koncentrácia slovenského priemyslu
 • Juraj Varsányi (NH) – Analýza dopytu po farmaceutických produktoch
 • Ján Zongor (NH) – Špecifiká ekonomického rozvoja Islandu
 • Sofia Šillerová (EaP) – Analýza vývoja ekonomickej sily Európskej únie vo svetovom hospodárstve

Výsledné poradie ŠVOČ na 2. stupni:

 • Tomáš Oleš, Tomáš Ševček (HP) – Dynamický makroekonomický model EÚ: Goodwinov model frakcionálneho rádu
 • Andrej Bátora (PaE) – Produktový mix ako nástroj na zvýšenie kvality a zníženie nákladov v endoprotetike
 • Katarína Víteková (VSRR) – Vplyv lyžiarskych stredísk na ceny prenájmov
 • Daniel Krcho (BAN) – Úloha podhodnoteného výmenného kurzu v procese ekonomickej konvergencie
 • Ksénia Mazurina (FIN) – Hospodársko-spoločenská analýza Francúzska v období druhého cisárstva na základe románu Emile Zolu - Germinal

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.