Katedra ekonomickej teórie, odd. makroekonómie, organizuje dňa 26. apríla 2021 o 11:00 hod. online prednášku pre študentov NHF EU v Bratislave na tému „Kryptoaktíva – teória a prax“ v prostredí MS Teams.

Prednášajúci:

JUDr. Peter Pénzeš, LL.M., PhD.

vedúci oddelenia platobných služieb a inovácií

Národná banka Slovenska

Ing. Mgr. Daniel Ďuriač

expert finančných inovácií

Národná banka Slovenska

Na online prednášku sa môžete pripojiť 5 minút pred plánovaným začiatkom prednášky prostredníctvom linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abcd2db1255d1490fab7b36478b580bd6%40thread.tacv2/1618906601539?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4fcc57e-1cd6-48da-b1ca-7f19f1e2b3ac%22%2c%22Oid%22%3a%2209dfaca6-d588-4d63-9469-4d8d131cfc1c%22%7d

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.