Pre súčasných študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia bude otvorený AIS v termíne od 30. 3. do 8. 4. 2021 na vytvorenie 

ZÁPISNÉHO LISTU ŠTUDENTA. 

Zápisný list študenta obsahuje povinné predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety. Po vytvorení zápisného listu zo všetkých povinných predmetov si môže študent vybrať z množiny ponúkaných povinne voliteľných a výberových predmetov pre daný študijný program. 

 Ak si študent nevytvorí zápisný list, tento mu bude vytvorený na zápise v septembri, avšak môže nastať situácia, že predmet z ponuky povinne voliteľných a výberových, o ktorý by mal študent záujem už bude vzhľadom na kapacitné možnosti obsadený. 

Študenti končiacich ročníkov, 1. stupňa štúdia, si do zoznamu predmetov v zápisnom liste vyberajú aj 3 štátnicové predmety spolu za 10 kreditov. 

 POZOR – študent si vyberá LEN z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov ponúkaných pre jeho študijný program. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.