Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave týmto v súlade s čl. 1 bod 9 Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

 

Doplňujúce voľby jedného kandidáta za pracovisko Katedry hospodárskej politiky sa uskutočnia

dňa 26.01.2021 v čase 12:30 - 13:30,  miestnosť 1C02.

Počas priebehu volieb, ako aj podávania návrhu kandidátov budú dodržiavané všetky protiepidemické opatrenia, tzn. pri vstupe do miestnosti sa bude vyžadovať použitie ochranného rúška, ako aj dezinfekcia rúk, a tiež dodržiavanie primeraného odstupu najmenej 1,5 – 2 metre od ostatných osôb.

Návrh kandidátov na členov AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť za Katedru hospodárskej politiky môžu podávať všetci členovia zamestnaneckej časti akademickej obce NHF EU v Bratislave z tohto pracoviska členom volebnej komisie dňa 12.01.2021 v čase 12:30 -13:30,  miestnosť 1C02.

Návrh kandidáta (viď príloha) do AS NHF EU v Bratislave musí spĺňať tieto podmienky:

a) návrh kandidáta bude podaný v zalepenej obálke s označením pracoviska navrhujúceho člena akademickej obce NHF EU v Bratislave;

b) návrh kandidáta obsahuje: meno, priezvisko, pracovisko, e-mailovú adresu

a telefonický kontakt na navrhovaného kandidáta;

c) navrhovateľ aj navrhnutý kandidát musia byť členmi akademickej obce NHF EU v Bratislave z Katedry hospodárskej politiky.

V prípade, ak návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, nebude akceptovaný. Volebná komisia osloví všetkých kandidátov na členov AS NHF EU v Bratislave. Navrhnutý kandidát potvrdí prijatie kandidatúry vlastnoručným podpisom overeným dvoma členmi volebnej komisie. Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia najneskôr 15.01.2021 v zmysle článku 3 bod1 Zásad volieb.

Členovia akademickej obce NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť z Katedry hospodárskej politiky volia zástupcu svojho pracoviska spomedzi navrhovaných kandidátov priamym a tajným hlasovaním. Pri volebnom akte volebná komisia skontroluje totožnosť voliča. Volebná komisia skontroluje, či je volič členom akademickej obce NHF EU v Bratislave za Katedru hospodárskej politiky.

Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o kandidátovi žreb.

Volebná kampaň kandidátov nesmie prebiehať na oficiálnych webových stránkach a sociálnych sieťach NHF EU v Bratislave ako aj Ekonomickej univerzity v Bratislave. Volebná kampaň nesmie byť diskriminačná a nemôže akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovať vybraných kandidátov. V deň konania volieb platí volebné moratórium na akúkoľvek formu volebnej kampane.

Volebná komisia zodpovedá za poriadok vo volebnej miestnosti a jej pokyny sú pre voličov záväzné.

Členovia volebnej komisie s mailovými adresami:

Jana Kotlebová, NHF EU v Bratislave:           

Juraj Válek, NHF EU v Bratislave:                  

Monika Paráková, NHF EU v Bratislave:        

Boris Šturc, NHF EU v Bratislave:                  

Tomáš Mazán, ŠP EU v Bratislave:               

Gaherová Alexandra:                                     

Frederika Pacovská:                                      

Bratislava, 14.12.2021

predseda volebnej komisie

Ing. Boris Šturc, CSc.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.