Prosím, kurz je určený na preopakovanie základných zručností zo stredoškolskej matematiky s týmito okruhmi:

 

1. Funkcia jednej reálnej premennej, definičný obor, graf, základné transformácie grafu.

2. Lineárna funkcia. Lineárne rovnice a nerovnice.

3. Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice.

4. Lomená funkcia. Lomené "lineárne a kvadratické" rovnice a nerovnice.

5. Exponenciálna funkcia. Jednoduché exponenciálne rovnice a nerovnice.

6. Logaritmická funkcia. Jednoduché logaritmické rovnice a nerovnice.

7. Definičné obory zložených funkcií.

Upozornenie, predmetom konzultácii nie sú  témy týkajúce sa vysokoškolskej matematiky – limity, derivácie, integrály. Tie sa preberajú  postupne počas semestra na hodinách Matematiky v 1. ročníku.

Konzultácie budú online v nasledovných časoch: Pondelok – piatok: 11:00 – 12:20 hod.

Link na stretnutie na Teams:

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.