Načítavam stránku...

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave týmto v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami volieb NHF EU v Bratislave do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť (ďalej Zásady volieb)

vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave

a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Voliť môžu len členovia študentskej časti akademickej obce NHF EU v Bratislave, t.j. študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na NHF EU v Bratislave.

V doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS NHF EU v |Bratislave sa volia:

-        3 zástupcovia za prvý stupeň štúdia a

-        1 zástupca za tretí stupeň štúdia.

Za kandidáta do AS NHF EU v Bratislave môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce NHF EU v Bratislave. Návrh kandidátov na členov študentskej časti AS NHF EU v Bratislave môžu podávať všetci členovia študentskej časti akademickej obce NHF EU v Bratislave písomne členom volebnej komisie dňa 28. 10. 2019 v čase 11:00 – 13:30, miestnosť 1C02. S prijatím kandidatúry musí navrhnutý vysloviť písomný súhlas. Pri podaní návrhu kandidátov volebná komisia skontroluje totožnosť navrhovateľa.

Návrh kandidáta (viď príloha) do AS NHF EU v Bratislave musí spĺňať tieto podmienky:

a)  návrh kandidáta bude podaný v zalepenej obálke;

b) návrh kandidáta obsahuje: meno, priezvisko, študijný odbor, ročník, e-mailovú adresu a telefonický kontakt na navrhovaného kandidáta;

c) súčasťou návrhu je písomný súhlas navrhovaného kandidáta s prijatím kandidatúry a so spracovaním osobných údajov pre potreby volieb do AS NHF EU v Bratislave.

Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia najneskôr 28. 10. 2019 na oficiálnych webových stránkach NHF EU v Bratislave a ŠP NHF a na výveske AS NHF EU v Bratislave a ŠP NHF EU v Bratislave. Zoznam kandidátov bude obsahovať menný zoznam kandidátov navrhnutých do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave.

Volebná kampaň kandidátov nesmie prebiehať na oficiálnych webových stránkach a sociálnych sieťach NHF EU v Bratislave ako aj Ekonomickej univerzity v Bratislave. ŠP NHF na svojich oficiálnych webových stránkach a sociálnych sieťach môže uverejniť zoznam kandidátov zverejnený volebnou komisiou, avšak len za podmienky, že na ňom budú uvedení všetci kandidáti naraz v rámci toho istého príspevku. Volebná kampaň nesmie byť diskriminačná a nemôže akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovať vybraných kandidátov. Volebná kampaň sa nemôže realizovať počas vyučovacieho procesu (prednášky, cvičenia, konzultácie, semináre). Počas volebnej kampane je zakázané umiestňovať akékoľvek tlačené materiály v priestoroch EU v Bratislave bez súhlasu CKVV. V deň konania volieb platí volebné moratórium na akúkoľvek formu volebnej kampane.

 

Doplňujúce voľby do študentskej časti

Akademického senátu NHF EU v Bratislave sa uskutočnia

dňa 11.11. 2019 v čase 11:00 – 15:15, miestnosť 1C02.

Voľby do AS NHF EU v Bratislave sú priame s tajným hlasovaním. Členov študentskej časti AS NHF EU v Bratislave za NHF EU v Bratislave volia členovia študentskej časti akademickej obce NHF EU v Bratislave. Pri volebnom akte volebná komisia skontroluje totožnosť voliča. Volebná komisia skontroluje, či je volič členom študentskej časti akademickej obce NHF EU v Bratislave. Volebná komisia zodpovedá za poriadok vo volebnej miestnosti a jej pokyny sú pre voličov záväzné.

Za členov AS NHF EU v Bratislave sú zvolení:

  1. 3 kandidáti, ktorí zo všetkých kandidátov, ktorí sú študentmi prvého stupňa štúdia, získali najväčší počet hlasov;
  2. 1 kandidát, ktorý zo všetkých kandidátov, ktorí sú študentmi tretieho stupňa štúdia, získal najväčší počet hlasov.

V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov rozhodne žreb. Každý volič môže na volebnom lístku označiť maximálne 3 kandidátov za prvý stupeň štúdia a maximálne 1 kandidáta za tretí stupeň štúdia. Inak označený volebný lístok bude neplatný.

Výsledky volieb oznámi predseda volebnej komisie písomne ihneď po skončení volebného aktu predsedovi AS NHF EU v Bratislave. Volebná komisia písomne oboznámi nových členov AS NHF EU v Bratislave s ich zvolením a odovzdá im doklad o zvolení.

Výsledky volieb volebná komisia zverejní v súlade so Zásadami volieb NHF EU v Bratislave do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť.

Členovia volebnej komisie s mailovými adresami:

Predseda volebnej komisie:

Róbert PALŠA                                                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Členovia volebnej komisie:

Študentská časť:

Iva MOJOVIĆ                                                                 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

náhradník: Dominika MACHOVÁ                                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zamestnanecká časť:

doc. Ing. Jana KOTLEBOVÁ, PhD.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

náhradník: doc. Mgr. Miroslav ŠIPIKAL, PhD.                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bratislava, 21. 10. 2019

Róbert PALŠA

predseda volebnej komisie

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?