Načítavam stránku...

Volebná komisia pre voľby do študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave týmto v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity  v Bratislave schválenými na zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 28. 3. 2019 vyhlasuje voľby do študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Voľby do študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave sa uskutočnia

dňa 29. 4. 2019 v čase 9:00 – 15:00, miestnosť 2B50.

Voliť môžu len členovia akademickej obce NHF EU v Bratislave, a to 2 zástupcov za študentskú časť akademickej obce NHF EU v Bratislave.

Za kandidáta do AS EU v Bratislave môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce NHF EU v Bratislave. Návrh kandidátov na členov AS EU v Bratislave môžu podávať všetci členovia akademickej obce EU v Bratislave písomne členom volebnej komisie dňa 16. 4. 2019 v čase 11:00 – 13:30, miestnosť 2B50. S prijatím kandidatúry musí navrhnutý vysloviť písomný súhlas.  

Návrh kandidáta (viď príloha) do AS EU v Bratislave musí spĺňať tieto podmienky:

a) návrh kandidáta bude podaný v zalepenej obálke;

b) návrh kandidáta obsahuje: meno, priezvisko, študijný odbor, ročník, e-mailovú adresu a telefonický kontakt na navrhovaného kandidáta;

c) súčasťou návrhu je písomný súhlas navrhovaného kandidáta s prijatím kandidatúry a so spracovaním osobných údajov pre potreby volieb do AS EU v Bratislave.

Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia najneskôr 23. 4. 2019 na webových stránkach NHF EU v Bratislave a ŠP NHF a na výveske AS NHF EU v Bratislave. Zoznam kandidátov bude obsahovať menný zoznam kandidátov navrhnutých do študentskej časti AS EU v Bratislave.

Volebná kampaň kandidátov nesmie prebiehať na oficiálnych webových stránkach a sociálnych sieťach NHF EU v Bratislave a ŠP NHF. Informácie na nich uverejňované nesmú byť diskriminačné a nemôžu akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovať vybraných kandidátov. V deň konania volieb platí volebné moratórium na akúkoľvek formu volebnej kampane.

Voľby do AS EU v Bratislave sú priame s tajným hlasovaním. Členov študentskej časti AS EU v Bratislave za NHF EU v Bratislave volia členovia študentskej časti akademickej obce NHF EU v Bratislave. Pri volebnom akte volebná komisia skontroluje totožnosť voliča. Volebná komisia skontroluje, či je volič členom akademickej obce NHF EU v Bratislave. Volebná komisia zodpovedá za poriadok vo volebnej miestnosti a jej pokyny sú pre voličov záväzné.

Za členov AS EU v Bratislave sú zvolení tí dvaja z navrhnutých kandidátov študentskej časti akademickej obce NHF EU v Bratislave, ktorí získajú najväčší počet planých hlasov. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie študuje na EU v Bratislave. Ak je doba štúdia na EU v Bratislave rovnaká, rozhodne žreb.

Výsledky volieb oznámi predseda volebnej komisie písomne ihneď po skončení volebného aktu predsedovi AS NHF EU v Bratislave

Bratislava, 1. 4. 2019

Bc. Kristína Cvachová

predsedníčka volebnej komisie

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?