Doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov

Štúdium je vhodné pre uchádzačov, ktorí:

 • učia na stredných školách,
 • plánujú učiť na stredných, prípadne vysokých školách,
 • chcú získať ďalšiu kvalifikáciu, využiteľnú nielen v školstve, ale aj v hospodárskej praxi (podnikové vzdelávanie, vzdelávanie pre verejnosť, štátna a verejná správa a i.),
 • majú záujem o vlastný osobnostný rozvoj a moderné trendy vo výchove a vzdelávaní.

Štúdium je široko koncipované – absolvent získa:

 • pedagogickú spôsobilosť učiť ekonomické predmety na stredných školách v SR,
 • poznatky z oblasti školskej a rodinnej výchovy, práce učiteľa a prístupu k žiakom,
 • poznatky z psychológie užitočné pre sebapoznanie aj poznanie a ovplyvňovanie iných ľudí,
 • didaktické zručnosti pri využívaní moderných vyučovacích metód a prostriedkov,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti.

Prečo študovať práve u nás:

 • dobré meno s dlhoročnou tradíciou poskytovania tohto typu štúdia,
 • príjemné partnerské prostredie a individuálny prístup k študentom,
 • dostupná študijná literatúra a učebné materiály pre všetky predmety,
 • zabezpečenie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách,
 • využiteľnosť nadobudnutých vedomostí, zručností a skúseností nielen v pedagogickej praxi.

Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke Kompetenčného centra NHF.