Načítavam stránku...

Doplňujúce_pedagogické_štúdium_v_dennej_forme_štúdia.JPG

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) súbežné je určené pre študentov dennej formy inžinierskeho štúdia všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Prihlasovať sa naň môžu študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia, a to každoročne na základe oznamu zverejneného na stránke katedry spravidla vo februári – marci príslušného roka. Prihlásení záujemcovia budú pozvaní na stretnutie, kde sa dozvedia všetky potrebné informácie. 

Samotné štúdium trvá štyri semestre a realizuje sa dennou formou súbežne so štúdiom na vlastnom študijnom programe inžinierskeho štúdia, a to podľa schváleného študijného plánu.

Súčasťou štúdia je aj vykonanie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave. Štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a vykonaním záverečnej skúšky z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborných ekonomických predmetov pred skúšobnou komisiou.

 

Poplatok za túto formu DPŠ je vo výške 50,– € za semester.

Každý študujúci dostane počas štúdia zdarma základnú študijnú literatúru pre všetky predmety v rámci DPŠ. V cene je obsiahnuté aj zabezpečenie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave.

 

Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke Katedry pedagogiky.

Prihlášku na toto štúdium nájdete tu.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?