Prihlás sa na PhD. štúdium a zdokonaľ sa v teoretickom a empirickom ekonomickom výskume relevantnom pre prijímanie politík, ktoré prispievajú k pozitívnym zmenám v hospodárstve, vedú k spoločenskej zodpovednosti a osobnostnému rastu.

Doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave je možné v akademickom roku 2022/2023 študovať v týchto akreditovaných doktorandských študijných programoch:

  • ECONOMICS  v dennej forme štúdia  (anglický jazyk)
  • FINANCIE  v dennej a v externej forme štúdia

Termín na podávanie prihlášok na študijné programy 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave je do 10.6.2022

Informácie pre uchádzačov ako aj zoznam príloh, ktoré treba priložiť do elektronickej prihlášky sú uvedené v Zásadách prijímacieho konania na  3. stupeň štúdia  na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2022/2023  

Poplatky spojené so štúdium sú uvedené v Internej smernici č. 11/2021  o školnom a poplatkoch na ak. rok 2022/2023 :

https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/vnutorne-predpisy/2021/2021_interna_smernica_o_skolnom_a_poplatkoch_22-23.pdf

Témy dizertačných prác

Kompletný zoznam tém dizertačných prác

Bližšie informácie o jednotlivých témach, vrátane cieľov a anotácií podľa študijného programu:

Témy dizertačných prác – študijný program ECONOMICS

Témy dizertačných prác – študijný program FINANCIE

Prihláška na PhD. štúdium

V prípade záujmu o bližšie informácie o podmienkach prijatia, témach dizertačných prác a organizácii doktorandského štúdia nás neváhajte kontaktovať na:

Ing. Marcel Novák, PhD., prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

e-mail:

tel.: 02/6729 1298

 Prihlaska