Prihlás sa na PhD. štúdium a zdokonaľ sa v teoretickom a empirickom ekonomickom výskume relevantnom pre prijímanie politík, ktoré prispievajú k pozitívnym zmenám v hospodárstve, vedú k spoločenskej zodpovednosti a osobnostnému rastu.

Doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave je možné študovať v týchto akreditovaných doktorandských študijných programoch:

Termín na podávanie prihlášok na študijné programy 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave je od 13.4.2024 do 13.6.2024.

Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium, vrátane zoznamu príloh, ktoré treba priložiť do elektronickej prihlášky, sú zverejnené vo VP č. 2/2024 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave na ak. rok 2024/2025

Poplatky spojené so štúdium sú uvedené v Internej smernici B/22/2023  o školnom a poplatkoch na ak. rok 2024/2025:

Vnútorný predis o školnom a poplatkoch

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium na NHF EU v Bratislave pre akademický rok 2024/2025:

Kompletný zoznam všetkých tém

Témy dizertačných prác pre uchádzačov podľa študijných programov s uvedenou anotáciou:

Témy dizertačných prác pre uchádzačov študijného programu Economics

Témy dizertačných prác pre uchádzačov študijného programu Economics - externé vzdelávacie inštitúcie e EÚ SAV a PÚ SAV

Témy dizertačných prác pre uchádzačov študijného programu Financie

Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 28.6.2024 o 8,00 hod.

 

Prihláška na PhD. štúdium

V prípade záujmu o bližšie informácie o podmienkach prijatia, témach dizertačných prác a organizácii doktorandského štúdia nás neváhajte kontaktovať na:

Ing. Marcel Novák, PhD., prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

e-mail:

tel.: 02/6729 1298

 Prihlaska