Doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte EUvBratislave je možné vakademickom roku 2020/2021 študovať dennou (3 roky)alebo externou (4 roky) formou v týchto akreditovaných doktorandských študijných programoch:

  • ekonomická teória
  • hospodárska politika
  • verejná správa a regionálny rozvoj
  • financie a bankovníctvo
  • poisťovníctvo

Termín na podávanie prihlášok na študijné programy NHF EU v Bratislave je do 12.6. 2020

Pozrite si kompletné informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium ako aj zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave pre akademický rok 2020/2021.

Interná smernica číslo č. 10/2019 o školnom a poplatkoch na akademický rok 2020/2021

Témy dizertačných prác

Kompletný zoznam tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium na NHF EU v Bratislave pre akademický rok 2020/2021

Bližšie informácie o jednotlivých témach, vrátane anotáciií a cieľov podľa pracoviska školiteľa a študijného programu:

Prihláška na štúdium PhD.

V prípade záujmu o bližšie informácie o podmienkach prijatia, témach dizertačných prác a organizácii doktorandského štúdia nás neváhajte kontaktovať na:

Ing. Marcel Novák, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

e-mail:

tel.: 02/6729 1298