Prihlás sa na PhD. štúdium a zdokonaľ sa v teoretickom a empirickom ekonomickom výskume relevantnom pre prijímanie politík, ktoré prispievajú k pozitívnym zmenám v hospodárstve, vedú k spoločenskej zodpovednosti a osobnostnému rastu.

Doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave je možné v akademickom roku 2021/2022 študovať dennou (3 roky) alebo externou (4 roky) formou v týchto akreditovaných doktorandských študijných programoch:

  • ekonomická teória
  • hospodárska politika
  • verejná správa a regionálny rozvoj
  • financie a bankovníctvo
  • poisťovníctvo

Termín na podávanie prihlášok na študijné programy NHF EU v Bratislave je do 11.6. 2021

Pozrite si kompletné informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium ako aj zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave pre akademický rok 2021/2022.

Interná smernica číslo č. 7/2020 o školnom a poplatkoch na akademický rok 2021/2022

Témy dizertačných prác

Kompletný zoznam tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium na NHF EU v Bratislave pre akademický rok 2021/2022

Bližšie informácie o jednotlivých témach, vrátane anotáciií a cieľov podľa pracoviska školiteľa a študijného programu:

Prihláška na PhD. štúdium

V prípade záujmu o bližšie informácie o podmienkach prijatia, témach dizertačných prác a organizácii doktorandského štúdia nás neváhajte kontaktovať na:

Ing. Marcel Novák, PhD., prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

e-mail:

tel.: 02/6729 1298

 Prihlaska