Legislatíva a predpisy

Dokumenty na stiahnutie

Záverečné dizertačné práce

  • Ak je dizertačná práca napísaná v anglickom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku spravidla 10 % rozsahu práce.
  • Pri písaní dizertačnej práce dodržujte štruktúru práce a  formálnu úpravu uvedenú v:

Interná smernica č. 8/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach / účinnosť od 1. 1. 2022 /

 

Prílohy č. 1 - č. 11 k internej smernici č. 8/2021 [.pdf] -  [.docx] / účinnosť od 1. 1. 2022 /

Príkaz rektora č. 13/2021 na realizáciu internej smernice č. 8/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach / účinnosť od 1. 1. 2022 /

 

Autoreferát