Načítavam stránku...

Spolu s o.z. SOLIM vydáva Katedra hospodárksej politiky EAPG Working Paper Series. EAPG - Economic Analysis and Policy Group - sú neformálne stretnutia učiteľov, mladých výskumných pracovníkov, študentov a ľudí z praxe, na ktorých sa diskutujú rôzne témy zo spoločenského života, ako aj výskumné práce z rôznych vedeckých oblastí. Okrem stretnutí sme sa pred pár rokmi rozhodli vydávať spolu príspevky, v ktorých by boli prezentované výsledky vlastného výskumu učiteľov a PhD. študentov. Okrem toho majú v rámci EAPG Working Paper Series možnosť publikovať výsledky výskumu vynikajúci študenti inžinierskeho štúdia. 

Názov série je: EAPG Working Paper Series

Periodicita: nepravidelne

ISSN 1338-2632

Doteraz publikované dokumenty zoradené od tých najnovších nájdete nižšie:

 

Číslo 12

Some notes on international transport margins in a balanced World Input-Output Tables

Lábaj, M.


Číslo 11

Optimálne pokuty za kartelové dohody: prípad Slovenska

Kališ, R. - Lábaj, M. - Zemanovičová, D.


Číslo 10

Efektívnosť regulácie v podmienkach slovenského plynárenstva

Silanič, P. - Šiškovičová, A.


Číslo 9

Technologické toky v ekonomicke Slovenska

Kubala, J.


Číslo 8

Hodnotenie eko-efektívnosti pomocou DEA modelov - dvojkroková metóda

Silanič, P.


Číslo 7

Ex-post skúmanie poklesov zametnanosti: Prípad Slovenskej a Českej republiky

Dujava, D.


Číslo 6

Štruktúrna dekompozícia emisií CO2 v Slovenskej republike

Habrman, M.


Číslo 5

Porovnanie ekonomické vývoja v SR s Rakúskom

Svoreňová, M. - Lábaj, M.


Číslo 4

Analýza zdrojov rastu a úrovne TFP v krajinách V4 a vo Fínsku

Kúšik, R. - Lábaj, M.


Číslo 3

Analýza vzťahu ekonomického rastu a nezamestnanosti

Slušná, Ľ.


Číslo 2

Postavenie dolára v medzinárodnom finančnom systéme - vybrané aspekty

Vojtková, M.


Číslo 1

Nekoklasický a keynesovský pohľad na rast ekonomiky

Dujava, D.

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

Ing. Viera Hajnovičová, PhD. – INFOSTAT

prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. - Department of International Relations and European Studies Central European University

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Ing. Edita Nemcová, PhD. - Prognostický ústav SAV

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné,

MSc. Ioanna Grammatikopoulou - University of Helsinki 

Univ. Prof. Dr. Jésus Cuaresma Crespo - Vienna University of Economics and Business, (WU) 

Univ. Prof. Dr. Christoph Weiss - Institute for Economic Policy and Industrial Economics, (WU) 

Ing. Ján Luchava, PhD. - Ministerstvo financií SR

Ing. Peter Fülöp, PhD. - kontrolór vo verejnej správe

Ing. Štefan Sabo, PhD. - Prognostický ústav SAV 

V roku 1950 vznikol na vtedajšej Vysokej škole hospodárskych vied Ústav plánovania národného hospodárstva, z ktorého sa v roku 1950 utvorila Katedra národohospodárskeho plánovania. V prvých rokoch pôsobili na ústave, resp. katedre ako prednášajúci externí učitelia, najmä JUDr. Július Bránik a Ing. arch. Ivan Kuhn. Postupne nastupovali na katedru aj interní učitelia. Prvými internými učiteľmi boli Ing. Ján Ferianc, Ing. Vladimír Mikuláš, Ing. Juraj Fecanin, Ing. Hvezdoň Kočtúch, Ing. Jozef Mihalik, Ing. Michal Baránik, Ing. Vladimír Mokrý a Ing. Milan Šmíd. Postupne sa počet interných učiteľov zvyšoval a vybudovala sa koncepcia rozvoja katedry, náplň špecializovaných kurzov a zameranie výskumnej práce.

V roku 1955 mala katedra 7 interných pracovníkov. Rok 1960 bol významným medzníkom vo vývoji katedry, pretože sa stabilizovala náplň špecializovaných učebných kurzov pre študijný smer Národohospodárske plánovanie, ako aj špecializované kurzy pre iné študijné smery. Katedra národohospodárskeho plávania sa v roku 1964 rozdelila na tri katedry a to:

 1. Katedru základov plánovania národného hospodárstva (dočasne aj s okruhom problémov plánovania a tvorby cien),
 2. Katedru práce,
 3. Katedru investícií.

V roku 1966 sa Katedra základov plánovania národného hospodárstva rozčlenila na Katedru plánovania národného hospodárstva a Katedru cien. Tieto katedry sa v roku 1970 opäť zlúčili do jednej katedry pod názvom Katedra plánovania národného hospodárstva a cien. Katedra práce a Katedra investícií sa v roku 1970 zlúčili do Katedry práce a investícií. V roku 1976 vzniká samostatná Katedra investícií a vedecko-technického rozvoja, pričom sekcia práce sa včleňuje do Katedry plánovania národného hospodárstva a cien.

Katedra plánovania národného hospodárstva a cien sa členila na tri sekcie:

 • Sekcia plánovania národného hospodárstva (vedúci doc. Ing. Vladimír Mokrý, CSc.) zabezpečovala výučbu profilujúcich predmetov:
  • Národohospodárske plánovanie,
  • Dlhodobé plánovanie,
  • Priestorové plánovanie.
 • Sekcia cien (vedúci doc. Ing. Juraj Plichta, CSc.) zabezpečovala výučbu profilujúcich predmetov:
  • Vlastné náklady a ceny I – teória merania nákladov,
  • Vlastné náklady a ceny II – tvorba cien,
  • Vlastné náklady a ceny.
 • Sekcia práce (vedúci doc. Ing. Jozef Mihálik, CSc.) zabezpečovala výučbu profilujúcich predmetov:
  • Sociálne plánovanie,
  • Plánovanie pracovných síl,
  • Odmeňovanie.

 

Všetky tri sekcie viedli špeciálne semináre pre 3. a 4. ročník vlastnej špecializácie z vybratých aktuálnych problémov zameraných na teoretické i praktické riešenia úloh v daných oblastiach.

Katedra udržiavala plodné pracovné kontakty s viacerými inštitúciami v Bratislave, ale aj mimo nej. Išlo predovšetkým o tieto inštitúcie:

 • Slovenská plánovacia komisia (SPK)
 • Slovenská komisia pre vedecko-technický a investičný rozvoj,
 • Výskumný ústav oblastného plánovania v Bratislave (VÚOP),
 • Ústredný ústav národohospodárskeho výskumu - pobočka Bratislava (ÚÚNV),
 • Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce v Bratislave,
 • Ekonomický ústav SAV v Bratislave,
 • Prognostický ústav SAV v Bratislave a
 • Federálny cenový úrad v Prahe.

Členovia katedry pracovali v oponentských radách a v rôznych výskumných ústavoch, vykonávali expertíznu činnosť pre orgány centrálneho riadenia, zabezpečovali a organizovali postgraduálne štúdium pre pracovníkov ústredných orgánov a podnikovo-hospodárskej sféry. Viacerí členovia katedry zastávali alebo zastávajú významné funkcie v štátnych orgánoch aj v medzinárodných organizáciách.

Katedra bola školiacim pracoviskom pre vedný odbor teória riadenia a plánovania a školila internou a externou formou vedeckých ašpirantov pre potreby VŠE, ako aj pre potreby orgánov a inštitúcií národohospodárskej riadiacej a plánovacej praxe. Zároveň školila aj vedeckých ašpirantov z iných ekonomických fakúlt z iných štátov a krajín.

S katedrou spolupracovalo takmer 30 externých pracovníkov, ktorí pôsobili v pedagogickom procese pri vedení špeciálnych seminárov a ako členovia komisií pre štátne záverečné skúšky.

Členovia Katedry plánovania národného hospodárstva a cien publikovali desiatky vedeckých prác, vysokoškolských učebníc a skrípt.

V súvislosti so vznikom študijného zamerania Investície a vedecko technický rozvoj sa v rámci FNH od školského roku 1976/1977 konštituovala ako gestor tohto zamerania samostatná katedra Investícií a základných fondov. V roku 1986 sa študijný odbor premenoval na odbor Ekonomika investičného a vedecko-technického rozvoja a gestorská katedra sa premenovala na Katedru investícií a inovačného rozvoja.

S opustením centrálneho plánovania a direktívneho riadenia národného hospodárstva a nástupom transformácie ekonomiky na trhovú sa najmä od roku 1991 transformovalo aj viacero „plánovačských“ katedier. Rýchlo a niekedy aj improvizovane vznikali a skoro aj zanikli niektoré nové katedry (napr. Katedra synergie), osamostatňovali sa oddelenia existujúcich katedier, vznikali nové vyučovacie predmety, pracoviská a racionálna štruktúra sa formulovala len postupne. Sprevádzali ju aj časté organizačné zmeny.

Základná "plánovačská" katedra, ktorá mala gesciu nad príslušným študijným odborom a študijnými zameraniami - Katedra plánovania národného hospodárstva a cien sa v školskom roku 1990/1991 zmenila na Katedru makroekonomickej stratégie zlúčením dvoch oddelení, a to: oddelenia plánovania národného hospodárstva a oddelenia cien. Z oddelenia práce vznikla Katedra zamestnanosti a sociálneho rozvoja.

V školskom roku 1991/1992 integráciou piatich katedier vznikla terajšia Katedra hospodárskej politiky, ktorá sa členila na päť oddelení: oddelenie makroekonomickej stratégie (z katedry rovnakého názvu), oddelenie investičného a inovačného rozvoja (z katedry rovnakého názvu), oddelenie zamestnanosti a sociálneho rozvoja (z katedry rovnakého názvu), oddelenie synergie, oddelenie priestorovej ekonómie a regionálnej geografie (z katedry rovnakého názvu).

Už v nasledujúcom školskom roku z oddelenia zamestnanosti a sociálneho rozvoja vznikla Katedra sociálneho rozvoja a práce a z oddelenia priestorovej ekonómie a regionálnej geografie vznikla Katedra regionálnej ekonómie, geografie a ekonomiky životného prostredia.

V školskom roku 1995/1996 oddelenie synergie zaniklo, a tak Katedra hospodárskej politiky mala dve oddelenia: oddelenie makroekonomickej stratégie a oddelenie investičného a inovačného rozvoja.

Tieto dve oddelenia sa v školskom roku 1999/2000 zrušili a od tej doby Katedra hospodárskej politiky nemá žiadne oddelenia.

Katedra hospodárskej politiky NHF počas svojej existencie do roku 1990 zabezpečovala výučbu na všetkých fakultách školy a na NHF bola gestorskou katedrou študijných odborov Národohospodárske plánovanie, Ekonomika investičného a vedecko-technického rozvoja a Národohospodárska teória a politika. V súčasnosti gestoruje študijný odbor Národné hospodárstvo a v rámci neho študijný program Hospodárska politika. V súčasnosti katedra zabezpečuje povinný predmet Ekonomickej univerzity Národohospodárska politika, ako aj povinný fakultný predmet Hospodárska politika Európskej únie. Učitelia katedry zabezpečujú výučbu predmetov študijného odboru Národné hospodárstvo a študijného programu Hospodárska politika, ktorú gestorujú, napr. predmety Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja, Protimonopolná politika, Národné účty, Prognostické metódy, Sociálno-ekonomická analýza, Makroekonomická regulácia v trhovej ekonomike, Vonkajšie ekonomické vzťahy atď. Pedagógovia katedry sústavne inovovali predmety študijného programu, ktoré zabezpečili základnou študijnou literatúrou vo forme monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt, ktoré sa postupne publikovali. V každom školskom roku pôsobia na katedre 2 - 4 externí učitelia zo zahraničia a z hospodárskej praxe. Pedagógovia katedry sa podieľali subdodávkami na tvorbe Vízie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030.

Vedecko-výskumná činnosť katedry je dlhodobo orientovaná na zhodnotenie stavu ekonomiky SR, jej vývojových tendencií a prognóz, na koncepciu vývoja štrukturálnych zmien v SR, na úlohy a aktualizáciu hospodárskej politiky SR, ako člena EÚ a Eurozóny. Katedra sa zameriava na analýzu súhrnnej makroekonomickej výkonnosti SR a jej komparácie s výkonnosťou európskych štátov, na identifikovanie príčin a rozsahu výkonnostnej medzery medzi SR a priemerom EÚ. Katedra analyzuje proces reálnej konvergencie, faktory a determinanty rastovej výkonnosti na úroveň zhodnocovacích procesov a úroveň produktivity práce. Súčasťou výskumnej činnosti Katedry je aj orientácia a analýza na kvalitu života a to prostredníctvom analýzy spotreby slovenských domácností, analýzy štruktúry výdavkov domácností, ako aj analýzy regionálnych rozdielov v príjmovej a výdavkovej časti obyvateľstva. Výsledky výskumu učitelia katedry prezentovali v desiatkach odborných článkov, v záverečných správach a vo vystúpeniach na domácich a zahraničných odborných konferenciách, seminároch, ako aj v učebniciach, monografiách a iných knižných publikáciách.

Viacerí učitelia, profesori a docenti sú členmi vedeckých rád rôznych fakúlt a vysokých škôl, ako aj ústavov Slovenskej akadémie vied. V rokoch 1994/1998 bola členkou Akreditačnej komisie – poradného orgánu vlády SR prof. Ing. Viera Bacová, CSc., od roku 2002 do roku 2011 bol členom Akreditačnej komisie – poradného orgánu vlády SR prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD., ktorý od roku 2008 do 2011 bol aj členom Akreditačnej komisie Českej republiky.

Katedra rozvíja spoluprácu s mnohými domácimi a zahraničnými pracoviskami a inštitúciami hospodárskej praxe. Väčšina profesorov a docentov katedry pôsobia ako školitelia doktorandského štúdia. 

 

Prehľad vedúcich katedry od jej vzniku doteraz:

1950 – 1951 Ing. arch. Ivan Kuhn (externý vedúci)

1951 – 1958 doc. Ing. Ján Ferianc, CSc.

1958 – 1959 doc. Ing. Juraj Fecanin, CSc.

1959 – 1960 doc. Ing. Hvezdoň Kočtúch, CSc.

1961 – 1964 doc. Ing. Ján Ferianc, CSc.

1964 – 1970 doc. Ing. Michal Baránik, CSc.

1970 – 1971 doc. Ing. Vladimír Mokrý, CSc. (poverený vedením)

1971 – 1986 prof. Ing. Karol France, CSc.

1986 – 1987 doc. Ing. Vladimír Mokrý, CSc. (poverený vedením)

1987 – 1989 doc. Ing. Marta Hamalová, CSc.

1989 – 1991 prof. Ing. Michal Baránik, CSc.

1991 – 1992 prof. Ing. Ondrej Čapo, CSc.

1992 – 1994 prof. Ing. Michal Baránik, CSc.

1994 – 2011 prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD.

2011 – doc. Ing. Vladimír Mikulec, CSc. (poverený vedením)

2011 – 2015 Univ.prof.i.R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik              

2015 – Ing. Karol Morvay, PhD.

 

Prehľad vývoja počtu učiteľov na katedre:

rok profesori docenti odborní asistenti s PhD./CSc. odborní asistenti asistenti doktorandi spolu
1961 - 4 - 4 2   10
1970 1 4 4 11 4   24
1980 1 6 10 1 3   21
1990 4 14 5 6 -   29
2000 4 10 6 2 2   24
2005 4 8 9 1 -   22
2010 2 8 11 1 -   22
2011 1 5 9 1 - 8 24
2012 1 4 8 - - 8 21
2013 1 4 9 - - 8 22
2014 2 3 10 - - 7 22

Katedra hospodárskej politiky sa vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti zameriava na teóriu a prax hospodárskej politiky s cieľom rozvíjať ekonomické myslenie a poskytovať študentom teoretické základy ako aj empirické a inštitucionálne poznatky o hospodárskej politike s aplikáciou na problémy SR a EÚ. Výučba a vedecký výskum sú nedeliteľnými súčasťami činnosti katedry. Zapájaním študentov a doktorandov do riešenia vedeckovýskumných úloh na katedre a inovatívnymi metódami výučby, opierajúcej sa o učebné texty používanými i na zahraničných univerzitách budú absolventi študijného programu Hospodárska politika na 2. a 3. stupni štúdia pripravovaní na meniace sa potreby hospodárskej praxe ako ekonomickí analytici, v bankách, vo verejnom sektore, vo výskumných ústavoch, medzinárodných inštitúciách ako i na vedeckú dráhu.

Pedagogická činnosť

V oblasti pedagogickej činnosti  našim cieľom nie je len poskytovať najnovšie poznatky z teórie a praxe hospodárskej politiky, ale podstatne prispievať k rozvíjaniu ekonomického myslenia študentov. Obsah a k tomu používané učebné texty musia byť porovnateľné so študijnými programami v zahraničí pri zvýšení podielu foriem výučby vyžadujúcich väčšiu samostatnosť študentov a ich aktívnu účasť v pedagogickom procese počas celého semestra. Cieľom nemôže byť len vedieť zodpovedať položenú otázku, ale vedieť položiť relevantnú otázku.

Vedeckovýskumná činnosť

Základným znakom univerzitnej výučby je jej previazanosť s vedeckým výskumom. V súlade s vyššie definovaným hlavným zameraním katedry novými výzvami pre oblasť hospodárskej politiky sa ukazujú demografické problémy a problémy ochrany životného prostredia („environmental economics“, vrátane problematiky energie a neobnoviteľných zdrojov) a z nich vyplývajúce nové oblasti ekonomického výskumu. Európska komisia výstižne charakterizovala tieto výzvy vypísaním projektu pod názvom: „Europe moving towards a new path of economic growth and social development“. Vedúci katedry HP je jedným z účastníkov konzorcia, vedeného rakúskym ústavom pre hospodársky výskum (WIFO, prof. Ainginger). Predmetom výskumu, resp. časť projektu, ktorá spadá do zodpovednosti vedúceho katedry HP je ekoefektívnosť a makroekonomická konvergencia krajín EÚ. Metodickým základom tohto výskumu sú neparametrické odhady produkčných funkcií (production frontier approach), meranie efektívnosti a produktivity rozšírené o dopady na životné prostredie (ekoefektívnosť ako nový indikátor merania výkonnosti ekonomiky). Táto oblasť kvantitatívnej hospodárskej politiky, ktorej základy položili nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu R. Frisch a J. Tinbergen je novou ťažiskovou oblasťou výskumu katedry HP. Druhou oblasťou výskumu s priamym prepojením na slovenskú ekonomiku je analýza štrukturálnych závislostí v ekonomikách na báze input-output modelov.

Katedra je gestorom študijného odboru Národné hospodárstvo na I. stupni štúdia, študijného programu Hospodárska politika na II. stupni štúdia a spolugestoruje študijný odbor Ekonomická teória na III. stupni štúdia - špecializácia Hospodárska politika.

Kde nás nájdete: 4. poschodie, blok B (stará budova)

Telefón: +421 2 624 12 114, +421 2 672 91 440


Vedenie katedry:

Ing. Karol Morvay, PhD.

vedúci katedry

miestnosť: 4B21

tel.: 02/67 291 440

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Ing. Elena Fifeková, PhD.

zástupca vedúceho katedry

miestnosť: 4B10

tel.: 02/67 291 470

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Eduard Nežinský, PhD.

zástupca vedúceho katedry

miestnosť: 4B54

tel.: 02/67 291 454

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Ing. Martin Hudcovský, PhD.

tajomník katedry

miestnosť: 4B36

tel.: 02/67 291 436

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sekretariát katedry:

Júlia JÁGERSKÁ

sekretárka katedry

miestnosť: 4B21

tel.: 02/67 291 440

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podkategórie

Working papers

Katedra hospodárskej politiky vydáva od roku 2012 pracovné dokumenty, v ktorých prezentuje výsledky výskumu jej členov v anglickom alebo slovenskom jazyku.

Názov série: Department of Economic Policy Working Paper Series

Vydavateľ: Katedra hospodárskej politiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Periodicita: nepravidelne

ISSN 1339-0430

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?