Načítavam stránku...

 Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre učiteľov na akademický rok 2018/2019 bolo otvorené:

Cepus_učitelia.jpg

Učitelia sa môžu uchádzať o mobilitu v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819 na nasledovných univerzitách:

- University of Montenegro / Montenegro

- Warsaw School of Economics / Poland

Od účastníkov je potrebná znalosť angličtiny.

Učitelia sa môžu uchádzať o mobilitu v rámci siete REDENE - CIII-PL-0056-14-1819 na nasledovných univerzitách:

 - University of Economics in Katowice / Poland

Od účastníka je potrebná znalosť angličtiny.

 Záujemcovia najneskôr do piatku 15. júna 2018 musia doložiť na Oddelenie medzinárodnej mobility, 3. posch., č.dv. A3.16 nasledovné dokumenty:

  • životopis – CV v angličtine,
  • motivačný list v angličtine,
  • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

Učitelia sa môžu uchádzať o štipendium aj ako tzv. freemover (mimo siete) - prihlášky na pobyt sa podávajú priebežne od 1. júla 2018 do 30. novembra 2018. Pre pobyty v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

V prípade nejasností kontaktujte celouniverzitného koordinátora.


Dávid Bocko, Project Manager - International Mobility Department

Miestnosť č. A3.16
Tel: +421 2/6729 5386

Americké letné semináre pre odborníkov

Semináre o USA sú 6 – týždňové intenzívne akademické programy, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti. Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na akademických inštitúciách. Sú určené predovšetkým pre jednotlivcov, ktorí pracujú na osnovách výučby amerických štúdií, pripravujú tematické publikácie alebo zavádzajú výučbu amerických štúdií ako predmet.

Semináre sa konajú v mesiacoch jún - august na univerzitách v USA a témy sú:

  • Zahraničná politika USA
  • Súčasná americká literatúra
  • Americká kultúra a spoločnosť
  • Americká politika a politické myslenie
  • Žurnalizmus a médiá v USA
  • Náboženský pluralizmus v USA

Každý program je súhrnom prednášok, seminárov a diskusií na univerzite, doplnených o exkurziu k danej téme. Semináre neumožňujú samostatný výskum, účastníci ale majú voľný prístup do univerzitnej knižnice, počítačových laboratórií a pod. Ubytovanie ja zebezpečené na univerzite (4 týždne) a počas exkurzií v hoteli (2 týždne).

Vhodnými kandidátmi (vo vekovom rozpätí 30-50 rokov) sú pedagógovia, vedúci katedier alebo kabinetov, špecialisti pripravujúci učebné osnovy, autori vysokoškolských resp. stredoškolských učebníc. Kandidáti sa musia zaoberať americkými štúdiami, medzinárodnými vzťahmi a príbuznými odbormi, musia byť vo svojom odbore dostatočne erudovaní a ich cieľom je zabudovať získané poznatky do svojej pedagogickej a odbornej práce. Výborná znalosť angličtiny je nevyhnutným predpokladom pre účasť na seminári. Prednosť budú mať uchádzači, ktorí jednoznačne zdôvodnia, akým spôsobom uplatnia získané poznatky vo svojej práci, a ktorí doteraz nemali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách.

Fulbrightova komsia  nominuje kandidátov na záverečný výber na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre sú určené pre 18 účastníkov z celého sveta. MZV USA hradí aj všetky náklady spojené s pobytom, cestou a zdravotným poistením.

Ďalšie informácie a prihlášku najdete na  http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare

Termín uzávierky je 15. decembra 2018.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?