Working papers

Katedra hospodárskej politiky vydáva od roku 2012 pracovné dokumenty, v ktorých prezentuje výsledky výskumu jej členov v anglickom alebo slovenskom jazyku.

Názov série: Department of Economic Policy Working Paper Series

Vydavateľ: Katedra hospodárskej politiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Periodicita: nepravidelne

ISSN 1339-0430