Načítavam stránku...


Erasmus_10krokov.png


 


    

 erasmums.png       erasmusplus30 banner

 

 

Program ERASMUS+  sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Na programe participujú krajiny EÚ + Nórsko, Island, Lichtenštajsko, Turecko a Švajčiarsko. Program je určený pre študentov všetkých stupňov štúdia – v rámci programu Erasmus+ – celoživotné vzdelávanie.  

Typy mobilít ERASMUS+

V rámci programu ERASMUS+ môžeš ako študent absolvovať 3 základné typy mobilít:

 • ERASMUS+ mobilita študentov (študuješ napr. semester na zahraničnej univerzite - o tomto type je táto stránka),
 • ERASMUS+ zahraničná stáž (stáž v podniku v zahraničí - bližšie informácie nájdete tu).
 • ERASMUS+ absolventská stáž (tak isto stáž v podniku v zahraničí, ale hlásiš sa ako študent a odchádzaš na ňu ako absolvent - bližšie informácie nájdete tu alebo na stránke konzorcia WorkSpace Europe, ktoré tieto stáže pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave zabezpečuje).

 

Zásady a pokyny

Kritériá výberového konania študentov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity (NHF EU) v Bratislave na zahraničné študijné pobyty, resp. študijné programy EU v Bratislave vychádzajú z medzinárodne stanovených všeobecných zásad realizácie zahraničných projektov a programov, ktoré sú obsahom medzinárodných zmlúv podpísaných predstaviteľmi Slovenskej republiky (SR), ktorými sa SR zaviazala dodržiavať všeobecné i špecifické pravidlá realizácie zahraničných projektov.

Referát zahraničných vzťahov NHF EU v Bratislave (ďalej RZV) zverejní ponuku študijného pobytu na informačnej tabuli RZV a na internetovej stránke RZV s uvedením termínu odovzdania prihlášok.

 

O zahraničné študijné pobyty sa môžu uchádzať študenti NHF EU v Bratislave, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

 1. Sú riadnymi študentmi NHF EU v Bratislave, ktorí splnia kritériá spôsobilosti na vysokých školách a univerzitách v zahraničí v zmysle uvedených kritérií.
 2. Majú úspešne absolvované zapísané predmety z predchádzajúceho akademického roka, t.j. nemajú prenos kreditov z predchádzajúceho akademického roka (okrem študentov 1. ročníka 1. a 2. stupňa štúdia)
 3. Uchádzač vyplní prihlášku (Application Form), ktorá je k dispozícii na internetovej stránke OMM EU v Bratislave a RZV NHF EU v Bratislave a spolu so všetkými požadovanými prílohami ju odovzdá do určeného termínu na RZV. Nekompletné prihlášky, resp. prihlášky odovzdané po tomto termíne nebudú zaradené do výberového, resp. konkurzného konania.
 4. Uchádzači 3. ročníka, predložia čestné vyhlásenie o úmysle pokračovať v ďalšom štúdiu na druhom stupni na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave.

 

Povinná dokumentácia k výberovému konaniu na Erasmus+ mobilitu – štúdium :

Uchádzač je povinný úplne vyplnenú prihlášku spolu so všetkými požadovanými prílohami odovzdať do určeného termínu na Oddelenie medzinárodnej mobility NHF (miestnosť 2B.09).

 1. úplne vyplnená prihláška Erasmus+ (Student Application Form*), ktorá je dostupná https://www.studyabroad.sk/ (1 výtlačok), študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk ešte pred výberovým konaním. Manuál k prihlasovaniu je dostupný tu.
 2. životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku (každý 1 výtlačok), ktorý je potrebné vložiť aj do systému https://www.studyabroad.sk/
 3. výpis známok dovtedy absolvovaných predmetov (potvrdený a overený, 1 výtlačok); ktorý je potrebné nahrať do systému https://www.studyabroad.sk/ . Študent, ktorý bol nominovaný fakultou, je povinný zabezpečiť si výpis známok aj v anglickom jazyku najneskôr do 15 dní od schválenia študijného pobytu) a aj tento dokument nahrať do systému https://www.studyabroad.sk/ .
 4. predpokladaný prehľad predmetov, ktoré bude študent na zahraničnej univerzite študovať (platí pre všetky univerzity, ktoré sú uvedené v Application Form - na jednu A4) **, dokument je potrebné nahrať aj do systému https://www.studyabroad.sk/ .
 5. v prípade, že si fakulta/program stanoví ďalšie podmienky, je nevyhnutné, aby tieto boli splnené

* v Application Form študent uvedie 3 školy v poradí podľa priorít, na ktorých by chcel Erasmus+ mobilitu - štúdium absolvovať. Študent môže byť zaradený na ktorúkoľvek školu, ktorú si uviedol do prihlášky, a preto musia predmety na každej z týchto vybraných univerzít korešpondovať so študijným odborom na domácej fakulte. Prehľad univerzít, s ktorými má Ekonomická univerzita v Bratislave podpísané Erasmus+ Bilaterálne dohody sa nachádza tu. (pozn.: niektoré Erasmus+ Bilaterálne dohody sú určené len pre konkrétnu fakultu, resp. študijný odbor)

** študent si vyberá predmety podľa študijného odboru, ktorý študuje na domácej univerzite.

 

RZV vypíše termín konkurzu minimálne 14 dní pred jeho uskutočnením s výnimkou prípadov, kedy nie je možné tento termín dodržať vzhľadom na požiadavku organizátora študijného pobytu na urýchlený výber uchádzačov na tento pobyt.

Konkurzné konanie sa uskutočňuje formou pohovoru s uchádzačom , ktorý prebieha v jazyku, v ktorom má uchádzač absolvovať štúdium. Súčasťou konkurzného konania je aj posúdenie uchádzačom predložených materiálov. Uchádzači, ktorí sa osobne nezúčastnia konkurzného konania, budú z tohto konania vyradení.

Výberové, resp. konkurzné konanie uskutočňuje Komisia pri NHF EU v Bratislave pre výber kandidátov na študijné pobyty v zahraničí. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je stanovená kvóta pre študijné pobyty, prebieha výberové konanie len na základe prihlášky a priložených materiálov (životopis, motivačný list, odborný program pobytu, resp. študijný plán pobytu, doklad o jazykových znalostiach a i.).

Výsledky výberového, resp. konkurzného konania oznámi RZV najneskôr do 10 dní odo dňa zasadnutia Komisie na informačnej tabuli RZV a na internetovej stránke RZV. Predložené materiály Komisia uchádzačom nevracia.

V prípade, že sa študent 3. ročníka prvého stupňa štúdia nominovaný na študijný pobyt nezapíše do 1. ročníka druhého stupňa študijného programu NHF EU v Bratislave, jeho nominácia sa zruší.

Pri žiadostiach doktorandov sú kritériom výberu výsledky plnenia študijného programu doktorandského štúdia.

 

Všeobecné podmienky, ako aj ďalšie informácie o programe ERASMUS+ nájdete na stránke EU v Bratislave

 

Prílohy:

 

Leták Erasmus 2

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?