Načítavam stránku...

Všetky informácie o Erasmus+ študijných pobytoch, ako aj návody ako postupovať v jednotlivých fázach študijného pobytu nájdete na tomto mieste.

O programe ERASMUS+

Erasmus+ je mobilitný program Európskej únie financovaný z prostriedkov Európskej komisie. Je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Erasmus+ je jeden z najznámejších a najúspešnejších mobilitných programov.

Mobility v programe Erasmus+ sa realizujú na základe tzv. kľúčových akcií. Kľúčová akcia KA103 ponúka možnosť vycestovať na mobilitu v rámci Európy (všetky členské štáty EÚ a nečlenské štáty EÚ – Macedónsko, Turecko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko). Konkrétne partnerské inštitúcie si študent vyberá podľa zoznamu Erasmus dohôd uvedených na webovej stránke univerzity.

Typy mobilít ERASMUS+

V rámci programu ERASMUS+ môžu študenti absolvovať 4 základné typy mobilít:

Prihláška

Prihlasovanie na mobility ERASMUS+prebieha cez portál Study Abroad. K dispozícii je aj manuál na prihlasovanie, prípadne aj technická podpora systému Study Abroad: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo hotline na 0907 551 404)

Pre vytvorenie prihlášky je nutná registrácia na Study Abroad a následne postupovať podľa týchto krokov:

 1. Vyplniť prihlášku na ERASMUS+ štúdium na príslušný akademický rok. Dajte si pozor na správny výber akademického roka!
 2. Nahrať Vašu fotografiu. Časť „Fotografia“
 3. Nahrať štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať - časti „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“.
 4. Nahrať motivačný list v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom chcete študovať - časti „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“.
 5. Nahrať výpis známok, za celé predchádzajúce štúdium, ktoré si vybavíte u študijnej referentky - časť „Výpis známok z ukončených akademických ročníkov“. Vaša študijná referentka bude vedieť za aké obdobie Vám má výpis vystaviť.
 6. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške, prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď. - časť „Jazykové certifikáty“. Potvrdenie o absolvovaní jazyka na EUBA nie je potrebné dokladovať.
 7. Iné – sem vložte rôzne ocenenia a školské aj mimoškolské aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť získať dodatočné body, napr. ŠVOČ, medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo nej (študentský parlament, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď.- časť „Iné“.
 8. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na príslušný akademický rok vytlačte, podpíšte a odovzdajte na referáte zahraničných vzťahov pani Silvii Očovanovej v miestnosti 2B09 v čase úradných hodín. S prihláškou nemusíte nosiť žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v elektronickej forme v systéme STUDY ABROAD, preto Vás prosíme o dôsledné a kompletné nahratie týchto dokumentov v online systéme! Nezabudnite, že prihlášku je v systéme nutné aj ODOSLAŤ.  

POZNÁMKA: Elektronický systém je nastavený tak, že v prípade, že v niektorom kroku nevložíte žiadny dokument, tak Vás nepustí ďalej. Ak v niektorej nepovinnej časti (napr. „Iné“, „Jazykové certifikáty“ a pod. nemáte žiadny dodatočný doklad, je potrebné vložiť prázdny dokument. V prípade, že v ktorejkoľvek sekcii chcete nahrať viacero dokumentov, vložte ich v rámci jedného zip súboru.

Povinnosti na NHF pred vycestovaním na mobilitu

Pred odchodom na mobilitu je študent povinný vyplniť a nahrať na portál Study Abroad všetky potrebné dokumenty.

Na NHF študenti vybavujú 2 základné dokumenty, ktoré potrebujú nahrať do portálu Study Abroad:

 • Learning Agreement
 • uvoľnenie zo štúdia

Všetky ostatné dokumenty a záležitosti riešia študenti priamo s Oddelením medzinárodnej mobility EUBA a ich zoznam nájdete na stránke euba.sk.

Learning Agreement

Študent uvedie vo formulári Learning Agreement (LA) predmety, ktoré plánuje študovať na zahraničnej univerzite. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický rok si pozrie na webovej stránke univerzity. Vyplnené tlačivo predloží študent prodekanovi pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou, ktorý podpisom potvrdí, že zvolené predmety budú po ich úspešnom vykonaní počas mobility uznané ako ekvivalenty predmetov na Národohospodárskej fakulte.

Každý študent 1. a 2. stupňa štúdia musí počas mobility za semester absolvovať minimálne 5 predmetov alebo 30 ECTS kreditov.

S vybavením Learning Agreement odporúčame sa poponáhľať a nečakať na posledný termín, nakoľko sa môže stať, že niektoré predmety už môžu byť postupne obsadené alebo sa môže ponuka predmetov obmedziť. Skôr ako vyplníte formulár Learning Agreement, je potrebné, aby ste si Vami vybrané predmety, ktoré chcete absolvovať na zahraničnej univerzite dali odsúhlasiť a schváliť prodekanom pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou. Preto je potrebné pripraviť si nasledovné dokumenty a dodržať niekoľko pravidiel a krokov:

 1. Vyplniť tlačivo návrh predmetov – kompletne vyplnený formulár, kde uvediete všetky predmety, ktoré máte zapísané v AISe a máte ich absolvovať na NHF počas Vášho zahraničného pobytu. V ďalšom stĺpci vyplníte Vami vybrané predmety + počet kreditov, ktoré chcete na zahraničnej univerzite absolvovať ako ekvivalenty za uvedené predmety na NHF. V rovnakom riadku budú uvedené predmety, ktoré majú byť vzájomne uznané.
  Pri výbere predmetov je potrebné brať do úvahy tieto skutočnosti:
  - predmety, ktoré si vyberiete z ponuky zahraničnej univerzity musia byť kompatibilné s predmetmi, ktoré by ste v tom čase študovali na NHF,
  - pri výbere predmetov je najdôležitejšia obsahová zhoda, teda nie je dôležité, aby názvy predmetov boli totožné, ani to, v ktorom ročníku, resp. stupni štúdia je predmet vyučovaný na zahraničnej univerzite,
  - seminár k záverečnej práci nie je možné uznať za žiadny predmet absolvovaný v zahraničí, preto nehľadajte k nemu ekvivalent (odporúčame však na začiatku semestra kontaktovať vedúceho záverečnej práce, oboznámiť ho s Vašou situáciou a vopred si dohodnúť harmonogram plnenia úloh, príp. online konzultácií)
  - predmet telesná výchova sa rieši osobitne s CTVaŠ EUBA a nehľadáte si zaň náhradu.
 2. Vyplnené tlačivo nazvete ako „VašePriezvisko_Meno_návrh predmetov“ a odošlete vo formáte .xslx spolu so zoznamom – kompletnou ponukou všetkých predmetov na zahraničnej univerzite e-mailom prodekanovi pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
 3. Prodekan navrhnuté predmety skontroluje, príp. zmení a následne schváli. Vyjadrenie k návrhu predmetov Vám zašleme elektronicky, aby ste na základe neho mohli vyplniť Learning Agreement.
  Upozornenie: Vyhradzujeme si právo na odpoveď do 7 pracovných dní od doručenia návrhu predmetov, preto je potrebné sa predmetom venovať v dostatočnom predstihu.
 4. Schválený návrh predmetov si uložte, pretože ho budete potrebovať aj po skončení mobility – na základe neho vyplníte žiadosť o uznanie predmetov. Zároveň návrh predmetov bude slúžiť na schvaľovanie akejkoľvek zmeny predmetov počas mobility.
 5. Po prijatí schváleného návrhu predmetov vyplňte tlačivo Learning Agreement (LA)- tlačivo, ktoré Vám poslala zahraničná univerzita, alebo na stiahnutie na stránke NHF.
 6. Vyplnený Learning Agreement vo formáte .docx pošlite na kontrolu e-mailom prodekanovi.
 7. Po skontrolovaní Learning Agreement ho vytlačíme a podpíšeme.
 8. Learning Agreement si potom vyzdvihnete na referáte pre zahraničné vzťahy v miestnosti 2B09 alebo Vám ho pošleme naskenovaný e-mailom.
 9. LA potom vlastnoručne podpíšte, naskenujte a vložte na portál Study Abroad.

Uvoľnenie zo štúdia

Po získaní akceptačného listu zo zahraničnej univerzity, je potrebné ho nahrať do StudyAbroad a kontaktovať koordinátora na OMM a požiadať o vystavenie potvrdenia o študijnom pobyte v zahraničí. Následne si študent môže požiadať o uvoľnenie zo štúdia prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou NHF.

Pre získanie potvrdenia o uvoľnení zo štúdia je potrebné na referát pre medzinárodné vzťahy NHF (p. Očovanová, miestnosť 2B09) doručiť:

Vo výnimočných prípadoch je možné podpísanú žiadosť o uvoľnenie zo štúdia a potvrdenie o študijnom pobyte zaslať elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Upozorňujeme však, že oba dokumenty musia byť naskenované vo formáte .pdf v najvyššej kvalite. V opačnom prípade ich nebudeme akceptovať.

Po kontrole splnenia podmienok Vám referentka zašle e-mailom potvrdenie o uvoľnení zo štúdia, ktoré je potrebné nahrať do portálu StudyAbroad.

Zmeny počas mobility

Po príchode na zahraničnú univerzitu (niekedy aj pred odchodom) na študijný pobyt sa môže stať, že dôjde k zmenám v štruktúre predmetov, ktoré ste si vybrali pred vycestovaním. Hoci ich máte schválené a LA pred vycestovaním podpísaný, budete nútení vybrať si iné predmety (z dôvodu, že sa predmet neotvorí, dochádza k prekrývaniu predmetov v rozvrhu, a pod.).

V takomto prípade je potrebné kontaktovať prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou e-mailom a každú zmenu odkonzultovať. K e-mailu je potrebné doložiť:  

 • aktualizovaný návrh predmetov vo formáte .xlsx - nový predmet, ktorý bude ekvivalentom predmetu na našej fakulte, vyplňte v poslednom stĺpci v schválenom návrhu predmetov,
 • sylaby nového predmetu alebo link na sylaby, ktorý ste si vybrali,
 • vyplnený Learning Agreement, ktorý ste vyplnili vo formáte .docx pred vycestovaním v časti Changes During Mobility, ktoré predmety sa menia. Všetky zmeny musia byť zaevidované v LA!
  v tabuľke A2 sa uvádzajú:
  1) predmety na zahraničnej univerzite, ktoré z tab. A neabsolvujete (deleted)
  2) dopĺňajú sa tie, ktoré si na zahraničnej univerzite musíte dodatočne (po vycestovaní) zapísať (added)
  v tabuľke B2 sa uvádzajú:
  1) predmety z tabuľky B (predmety na NHF), ku ktorým ste si po zmene predmetov nenašli ekvivalent na zahraničnej univerzite, čiže ich je potrebné uviesť ako „deleted“ a bude potrebné ich dorobiť po návrate z mobility – (to znamená, že je potrebné bezodkladne informovať vyučujúcich na NHF, že si budete musieť tieto predmety dorobiť),
  2) príp. doplniť podľa potreby ďalšie predmety zo študijného plánu na NHF, ak také existujú, ktoré by Vám mali byť uznané po úspešnom absolvovaní doplneného predmetu na zahraničnej univerzite.

Zaslané podklady skontroluje a v prípade akceptácie následne schváli prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou. Podpísanú časť LA Changes during Mobility a schválené zmeny v návrhu predmetov Vám zašleme e-mailom. Zaslané Changes during Mobility podpíšte a vyžiadajte si podpis aj zahraničného koordinátora.

Povinnosti na NHF po absolvovaní mobility

Po návrate z mobility je potrebné študijný pobyt uzavrieť aj z pohľadu fakulty a Vášho štúdia - uznať predmety, ktoré ste absolvovali na zahraničnej univerzite.

Pre uznanie predmetov absolvovaných na zahraničnej univerzite je potrebné, aby ste osobne doručili na oddelenie medzinárodných vzťahov NHF (miestnosť 2B.09, p. Očovanová) a zároveň aj elektronicky zaslali prodekanovi pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou nasledujúce dokumenty:

 • žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov – žiadosť musí byť kompletne vyplnená v elektronickej forme a vlastnoručne podpísaná,
 • Tlačivo Proof of recognition - v rámci jedného riadku je potrebné uviesť predmety, ktoré sa vzájomne uznávajú.
 • Transcript of Records spolu s prevodníkom známok – originál, nie kópiu! Zahraničné univerzity posielajú výpis zvyčajne priamo na rektorát EUBA, ale niekedy sa stane, že vám ho priamo odovzdajú. Vtedy je potrebné ho odovzdať na referáte pre medzinárodné vzťahy (miestnosť 2B.09), príp. ak by Vám prišiel Transcript of Records v elektronickej forme s elektronickým podpisom, prosíme, o preposlanie celého e-mailu prodekanovi pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou NHF,

Aby ste mohli uzavrieť študijný pobyt v zahraničí aj z aspektu Oddelenia medzinárodnej mobility (Mgr. Andrea Szabová), preštudujte si pozorne, prosím, aj ostatné povinnosti programu Erasmus+.

ERASMUS+ štúdium v 10 krokoch

Erasmus_10krokov.png

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?