Načítavam stránku...

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja organizovala v spolupráci so Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku (ERSA Slovak Section) a medzinárodným vedeckým časopisom Region Direct už 5. ročník Zimného seminára regionálnej vedy, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 11. - 14. marca 2015 na Štrbskom Plese.

Blahoželáme nášmu kolegovi Ing. Tomášovi Ondruškovi, PhD., ktorý sa so svojou dizertačnou prácou na tému „Znaky, osobitosti a zmeny v správaní sa spotrebiteľa na poistnom trhu“ umiestnil v 5. ročníku súťaže o najlepšiu študentskú prácu na skvelom treťom mieste. Súťaž organizovala spoločnosť SAS Slovakia a jej cieľom bolo oceniť najlepšie záverečné práce obhájené v kalendárnom roku 2014, v ktorých boli aplikované metódy a nástroje SAS pre riešenia hlavnej výskumnej otázky. Vedúcou záverečnej práce bola doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Department of Finance of the Faculty of National Economy, UEBA organized the 16th International Scientific Conference FINANCE AND RISK 2014 on 24 and 25 November 2014 in Bratislava, under the auspices of the Governor of the National Bank of Slovakia, Mr Jozef Makúch and the Rector of the University of Economics in Bratislava, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

Výsledkom dlhoročnej spolupráce Katedry poisťovníctva a poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. bol aj workshop, ktorý sa konal dňa 12. novembra 2014 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Témou workshopu boli nové trendy v poistnom obchode a zmena správania sa distribučných kanálov.

Utorok 11. november 2014 bol venovaný Vedeckému semináru Katedry poisťovníctva, ktorý organizovala katedra už po tretíkrát. Rastúci záujem o problematiku poisťovníctva dokazuje aj skutočnosť, že tento seminár sa z roka na rok teší väčšej obľube, o čom svedčí aj rastúci trend návštevnosti. Účastníci seminára sa mohli dozvedieť o viacerých zaujímavých témach, ktoré riešia v rámci svojich výskumných úloh členovia Katedry poisťovníctva.

Radi by sme touto cestou zagratulovali absolventovi študijného programu Bankovníctvo zabezpečovaným KBMF, Petrovi Lukačovičovi, ktorý získal lukratívnu prácu v centre finančného sveta - v Londýnskom City. Peter od februára roku 2015 pracuje pre spoločnosť Bloomberg ako Graduate Analysts for Fundamentals. Jeho vlastnými slovami: "Je to motivácia pre ostatných študentov, že nie sme o nič horší ako iní absolventi a aj my môžeme v zahraničí uspieť". Touto cestou mu k jeho profesnému úspechu gratulujeme!

Radi by sme sa s Vami podelili o skvelú správu. Diplomová práca Ing. Veroniky Kovačičovej na tému Analýza vplyvu environmentálnych rizík a možnosti ich poistenia (vedúci práce Ing. Peter Marko, PhD.) obhájená v akademickom roku 2013/14 v študijnom programe Poisťovníctvo sa umiestnila na druhom mieste v prestížnej súťaži SIBAF Award 2014 „Najlepšia diplomová práca v oblasti poisťovníctva“, ktorú každoročne organizuje Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve.

Dňa 23.6.2014 organizovala Katedra poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás medzinárodnú vedeckú konferenciu "Vývojové trendy v poisťovníctve 2014". Táto sa konala korešpondenčnou formou a do zborníka bolo zaradených mnoho zaujímavých a podnetných príspevkov mapujúcich aktuálne trendy v sektore poisťovníctva.

Do rámca akcií k 60. výročiu vzniku Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave vhodne zapadla aj medzinárodná vedecká konferencia, ktorú už tradične v tomto čase 15. a 16. mája 2014 vo Veľkom Mederi zorganizovala Katedra sociálneho rozvoja a práce a spoločnosť TREXIMA, tentokrát pod názvom „Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore“ pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jána Richtera a rektora Ekonomickej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?