Rozširujúce štúdium na vyučovanie administratívy a korešpondencie

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytuje rozširujúce štúdium na vyučovanie administratívy a korešpondencie (ďalej len RŠ) podľa § 1 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

RŠ sa realizuje externou formou a umožňuje rozšírenie odbornej a pedagogickej spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť v predmete administratíva a korešpondencia (ďalej ADK).

Podmienkou zaradenia záujemcu do kurzu RŠ je ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia. Záujemcovia s neekonomickým vysokoškolským vzdelaním sú povinní zvládnuť diferenčnú skúšku z ekonomiky (zo základov všeobecnej ekonomickej teórie a podnikového hospodárstva), ktorá sa vykonáva v priebehu štúdia.

RŠ v rozsahu 200 hodín trvá 2 semestre, uskutočňuje sa prezenčne, vo forme dvojdňových konzultácií, ktoré sú priemerne 1-2-krát v mesiaci (zvyčajne v piatok popoludní a v sobotu). Realizuje sa podľa schváleného učebného plánu a končí sa záverečnou skúškou z didaktiky učebného predmetu administratíva a korešpondencia a z obhajoby záverečnej didakticko-odbornej práce v rozsahu 35 – 50 strán.

Absolventi RŠ získajú vysvedčenie o  nadobudnutí pedagogickej spôsobilosti vyučovať predmet administratíva a korešpondencia na stredných školách.

Poplatok za štúdium je vo výške 450,– € za jeden semester.

Vyplnený prihlasovací formulár, ktorý je k dispozícii v prílohe, možno posielať priebežne, a to na adresu: Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. K prihláške je potrebné priložiť životopis a overené kópie diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa a o absolvovaní pedagogického vzdelávania.

Uchádzačov o štúdium zaraďujeme do kurzu na nasledujúci akademický rok každoročne koncom mája, pričom pri výbere zohľadňujeme dátum doručenia prihlášky, ako aj skutočnosť, či už vyučujú, resp. majú bezprostredne začať vyučovať predmet ADK.

Prílohy: