Katedra pedagogiky zabezpečuje kvalifikovanú prípravu učiteľov odborných ekonomických predmetov pre všetky druhy a typy stredných škôl, kde sa ekonomické predmety vyučujú. V súčasnosti sa realizuje týmito druhmi štúdia:

  1. doplňujúce pedagogické štúdium
    • v dennej forme (súbežné – pre študentov inžinierskeho štúdia na EU v Bratislave),
    • v externej forme (následné – pre absolventov inžinierskeho štúdia);
  2. rozširujúce štúdium na vyučovanie administratívy a korešpondencie.
Okrem uvedených vzdelávacích aktivít pre stredoškolských učiteľov katedra zabezpečuje:
  1. pedagogické vzdelávanie doktorandov a vysokoškolských učiteľov EU v Bratislave,
  2. viaceré voliteľné a výberové predmety pre jednotlivé študijné programy 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia na Národohospodárskej fakulte: cvičná firma (v slovenskom aj nemeckom jazyku), rétorika, tvorba odborných prác, resp. tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti, praktikum z psychológie.

Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave ako nástupnícka organizácia po zrušenom Štátnom stenografickom ústave v Bratislave vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ako aj štátne skúšky z majstrovského písania na počítači a korešpondencie. Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci stredných škôl a vyšších odborných škôl, študenti vysokých škôl a ďalší záujemcovia.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa katedra orientuje na pedagogicko-psychologické a didaktické aspekty výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných a vysokých školách. Aktuálne výskumné úlohy sú zamerané na obsahové a organizačné zmeny ekonomického školstva v podmienkach sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky SR, postavenie učiteľov odborných ekonomických predmetov v procese sociálno-ekonomických zmien v spoločnosti a inováciu systému vzdelávania a ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných ekonomických predmetov pre stredné školy.

Kde nás nájdete: 4. poschodie, blok C (stará budova)

 

Pracoviská zriadené na Katedre pedagogiky NHF EU v Bratislave

Slovenské centrum cvičných firiem

detašované pracovisko: Ekonomická univerzita v Bratislave

tel.: 02/67 291 488

e-mail:

www: www.siov.sk

 

Psychologická poradňa na EU

tel.: 02/67 291 409

Štvrtok: 12.30 – 14.30 (po osobnom dohovore je možné dohodnúť iný termín)

e-mail: 

 

Centrum protidrogových a poradenských služieb na EU

koordinátor - doc. Ing. Jaromír Novák, PhD.

tel.: 02/67 291 452

e-mail: