S cieľom skvalitniť súčasný systém profesijného rozvoja doktorandov a vysokoškolských učiteľov EU v Bratislave a rozvinúť popri pedagogickom vzdelávaní aj jeho ďalšie piliere Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave začala v roku 2020 riešiť medzinárodný projekt Erasmus+ č. 2020-1-SK01-KA203-078299 s názvom Designing holistic and sustainable educational development to improve student learning. Viac informácií o tomto projekte, jeho hlavných cieľoch, aktivitách a plánovaných výstupoch nájdete na: https://hosued.euba.sk.

 

V súčasnosti katedra realizuje kurzy pedagogického vzdelávania pre interných doktorandov a odborných asistentov podľa vzoru vybraných renomovaných zahraničných univerzít.

Ide o tieto dva kurzy:

a) Úvod do vyučovania a učenia sa na vysokej škole (kurz je určený pre in­terných doktorandov, najmä v prvom ročníku štúdia) ­– v tomto kurze sa interní doktorandi ako budúci vysokoškolskí učitelia dostávajú do kontaktu s pedagogickou teóriou po prvýkrát, a zároveň vstupujú prvý raz do učební medzi študentov. Ide o ucelený pohľad na vzájomne prepojené činnosti učiteľa a študentov na vysokej škole: vyučovanie a učenie sa. Účastníci kurzu získajú komplexnú predstavu o vyučovacom procese na vysokých školách a jeho hlavných prvkoch s dôrazom na to, ako vplývajú na učenie sa študentov;

b) Rozvoj pedagogických zručností na podporu učenia sa študentov (voľne nadväzujúci kurz určený pre odborných asistentov) – východiskom na dizajn kurikula bol predpoklad, že každý účastník už má určitú skúsenosť s výučbou na vysokej škole, ktorú získal v prvých rokoch práce na vysokej škole ako interný doktorand, lektor či (odborný) asistent. Hlavným cieľom kurzu je rozvoj vybraných pedagogických kompetencií, ktoré majú kľúčový dosah na učenie sa študentov. Dôraz sa kladie na využitie skúseností účastníkov kurzu z vlastnej výučby a aplikáciu rozširujúcich poznatkov na vyučovací proces vo vlastných vyučovacích predmetoch a pri práci s konkrétnymi študentmi jednotlivých účastníkov.