Katedra pedagogiky vznikla na VŠE 1. júla 1961. Zriadenie tejto katedry vyplývalo z potreby pripraviť absolventov ekonómov, ktorí by po ukončení vysokoškolského štúdia mohli vyučovať ekonomické predmety na stredných školách. Do zakladateľskej generácie učiteľov katedry patrili prof. Ing. Ondrej Peter, CSc. a PhDr. Hellady Klasová, CSc. Na katedre pedagogiky v prvých rokoch jej existencie pôsobili 3 – 4 interní učitelia, preto sa nezačalo hneď s prípravou budúcich učiteľov ekonómov v samostatnom študijnom odbore učiteľstvo, ale iba v doplňujúcom pedagogickom štúdiu popri iných študijných odboroch VŠE a v doplňujúcom pedagogickom štúdiu popri zamestnaní. Príprava učiteľov ekonómov v samostatnom študijnom odbore učiteľstvo ekonomických predmetov sa prvýkrát začala od školského roku 1966/1967. Od akademického roku 2005/2006 sa príprava učiteľov ekonómov realizovala vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v týchto študijných programoch:

  • bakalársky program: Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov,
  • inžiniersky program: Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov,
  • doktorandský program: Teória ekonomického vzdelávania.

V súčasnosti sa príprava učiteľov ekonomických predmetov realizuje v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dennej forme pre študentov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave a v externej forme pre absolventov s vysokoškolským ekonomickým vzdelaním, ktorí učia alebo chcú začať učiť na stredných školách a chýba im pedagogická spôsobilosť. Okrem toho katedra uskutočňuje rozširujúce štúdium pre učiteľov predmetu administratíva a korešpondencia. Katedra doteraz vychovala vo všetkých formách štúdia 2710 učiteľov ekonomických predmetov pre stredné školy.

Katedra takmer od svojho založenia realizuje aj pedagogicko-psychologickú a didaktickú prípravu mladých začínajúcich učiteľov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, tzv. „pedagogické minimum“, ktoré sa v súčasnosti realizuje podľa internej smernice rektora EU č. 3/2014 "Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave".

Učitelia katedry sa významnou mierou podieľajú na tvorbe základných pedagogických dokumentov pre stredné odborné školy, osobitne pre obchodné akadémie v SR. Katedra spolupracuje aj so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Štátnym pedagogickým ústavom, s vedeckovýskumnými pracoviskami a hospodárskou praxou v SR, najmä však s katedrami pedagogiky iných vysokých škôl v SR a okolitých krajinách a s MPC v Bratislave. Katedra má uzavreté zmluvy o spolupráci so siedmimi cvičnými školami v Bratislave, kde pôsobí spolu viac ako 20 cvičných učiteľov ako externých spolupracovníkov katedry pri organizácii pedagogickej praxe študentov katedry.

 

Vývoj počtu vysokoškolských učiteľov katedry

Rok 1961 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2020
profesori - 1 1 - - 1 1 1 -
docenti 1 - 3 4 2 1 2 1 1
odborní asistenti s PhD. - - 1 1 2 4 3 5 6
odborní asistenti 2 3 1 2 3 2 1 - -
asistenti - 1 - - - - 1 - -
spolu 3 5 6 7 7 8 8 7 7

 

V ostatnom desaťročí katedra úspešne riešila alebo sa spolupodieľala na riešení 7 výskumných projektov, z toho 1 projekt VEGA, 5 projektov KEGA a 1 projekt v rámci Erasmus+ (Strategické partnerstvá). Výskumné úlohy boli zamerané najmä na inovácie obsahu, foriem a metód ekonomického vzdelávania na stredných školách s osobitným dôrazom na projektové vyučovanie a prípadové štúdie, na podporu podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese vrátane podpory finančnej gramotnosti žiakov stredných škôl, ako ja na riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách a na profesijný rozvoj vysokoškolských učiteľov. Výstupy riešených a oponovaných výskumných úloh boli prezentované a rozpracované v bohatej publikačnej činnosti učiteľov katedry (v 12 vedeckých a odborných monografiách vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách, v takmer 100 vysokoškolských a stredoškolských učebniciach a učebných textoch, ako aj v množstve článkov uverejnených vo vedeckých a odborných časopisoch a na vedeckých konferenciách a seminároch).

Katedra rozvíja aj kontakty so zahraničnými vysokými školami vzájomnou výmenou skúseností, študijnými a prednáškovými pobytmi, spoločným výskumom a publikáciami.

Pri katedre pedagogiky pôsobia i celoškolské, resp. celoslovenské pracoviská. Od roku 1992 rozvíja činnosť psychologická poradňa pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 1991 bolo založené Centrum fiktívnych firiem, ktoré bolo neskôr pretransformované na Slovenské centrum cvičných firiem. Katedra poskytuje služby cvičného daňového úradu a zdravotnej poisťovne pre všetky cvičné firmy na stredných školách v SR.
Od 1. februára 1998 pôsobí pri katedre pedagogiky aj Centrum protidrogových a poradenských služieb zriadené v súlade s Národným programom boja proti drogám.

 

Vedúci katedry od jej vzniku doteraz:

1961 – 1970
prof. Ing. Ondrej Peter, CSc.
1970 – 1989
doc. Ing. Ján Kontšek, CSc.
1989 – 1992
doc. Ing. Stanislav Vojtánek, CSc.
1992 – 2015
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
2015 – 2023
doc. Ing. Jaromír Novák, PhD.