Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej forme štúdia (súbežné)

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) súbežné je určené pre študentov dennej formy inžinierskeho štúdia všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Prihlasovať sa naň môžu priebežne po celý rok študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia (po zvážení individuálnych okolností a schválení vedúcim alebo tajomníkom katedry výnimočne aj študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia, príp. 1. ročníka inžinierskeho štúdia) doručením vyplnenej prihlášky v písomnej podobe na sekretariát katedry (4C23) alebo v elektronickej forme mailom zaslaným na adresu: . Prijatým uchádzačom oznamujeme informácie o prijatí na DPŠ a ďalšom postupe mailom na adresu uvedenú v prihláške zvyčajne v júni pred začiatkom príslušného akademického roka.

Samotné štúdium trvá štyri semestre a realizuje sa súbežne so štúdiom na vlastnom študijnom programe. Prednášky a cvičenia z predmetov v rámci DPŠ sa realizujú sčasti v štandardnom týždennom formáte dennej formy štúdia, sčasti vo forme blokovej výučby na pôde EU v Bratislave, resp. jej vzdelávacieho zariadenia vo Virte – v závislosti od charakteru jednotlivých predmetov. Súčasťou štúdia je aj vykonanie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave.

DPŠ sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a vykonaním záverečnej skúšky z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborných ekonomických predmetov pred skúšobnou komisiou.

Poplatok za túto formu DPŠ je vo výške 120,– € za semester. V poplatku za štúdium je obsiahnuté aj zabezpečenie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave.

 

Prihlášku na toto štúdium nájdete tu.

 tu.

Prílohy:

 

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme štúdia

Štúdium je vhodné pre uchádzačov, ktorí:

 • učia na stredných školách,
 • plánujú učiť na stredných, prípadne vysokých školách,
 • chcú získať ďalšiu kvalifikáciu, využiteľnú nielen v školstve, ale aj v hospodárskej praxi (podnikové vzdelávanie, vzdelávanie pre verejnosť, štátna a verejná správa a i.),
 • majú záujem o vlastný osobnostný rozvoj a moderné trendy vo výchove a vzdelávaní.

Štúdium je široko koncipované – absolvent získa:

 • pedagogickú spôsobilosť učiť odborné ekonomické predmety na stredných (vysokých) školách v SR,
 • poznatky z oblasti školskej a rodinnej výchovy, práce učiteľa a prístupu k žiakom,
 • poznatky z psychológie užitočné pre sebapoznanie aj poznanie a ovplyvňovanie iných ľudí,
 • didaktické zručnosti pri využívaní moderných vyučovacích koncepcií a metód,
 • zručnosti využívať rôzne e-learningové nástroje,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti.

Prečo študovať práve u nás:

 • bezkonkurenčne najnižšia cena doplňujúceho pedagogického štúdia na Slovensku,
 • dobré meno s dlhoročnou tradíciou poskytovania tohto typu štúdia,
 • príjemné partnerské prostredie a individuálny prístup k študentom,
 • pravidelne aktualizovaná študijná literatúra a učebné materiály pre všetky predmety,
 • zabezpečenie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách,
 • využiteľnosť nadobudnutých vedomostí, zručností a skúseností nielen v pedagogickej praxi.

 

 

 

Prílohy: