PASIAR, Ladislav, Ing., PhD.

101009 - Kompetenčné centrum

odborný asistent tajomník centra
Miestnosť 4C.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1465
Konzultačné hodiny:

Utorok: 10.00 – 12.00 h

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Didaktická technika
  • Didaktika aplikovanej informatiky
  • Komunikačné a prezentačné zručnosti
  • Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti
  • Manažment projektov a tímová práca
  • Informatika
Publikačná činnosť:
CHMELÁROVÁ, Z - PASIAR, L.Attitudes of Economics Students Towards Teamwork at University. In International Journal of Engineering Pedagogy. Vienna: International Association of Online Engineering. ISSN 2192-4880. 2023. Vol. 13, no. 6, pp. 4-16.
 
NOVÁK, J. a kol. Rozvoj pedagogických kompetencií vysokoškolských učiteľov. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4947-9
 
PASIAR, L. Prezentačné zručnosti. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, 99 s. ISBN 978-80-225-4812-0.

CHMELÁROVÁ, Z - PASIAR, L - VARGOVÁ, D. The Level of Student´s Creativity and Their Attitude to the Project-Based Learning. In Journal of Educational Sciences & Psychology. Bucuresti: Petroleum - Gas University of Ploiesti. ISSN 2247 – 8558, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 3-15.

CHMELÁROVÁ, Z - ČONKOVÁ, A - PASIAR, L. Projektové vyučovanie v pedagogických a psychologických súvislostiach. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2018. 100 s. ISBN 978-86-7103-506-4.

PASIAR, L. Didaktika aplikovanej informatiky. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 127 s. ISBN 978-80-225-4638-6.

PASIAR, L. a kolektív. Modely projektov v ekonomickom vzdelávaní. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4515-0

BERKOVÁ, K. – NOVÁK, J. – PASIAR, L. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Prostějov: Computer Media, 2018. ISBN 978-80-7402-316-3

PASIAR, L. – BERKOVÁ, K. a kolektív. Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 311 s. ISBN 978-80-225-4225-8

PASIAR, L. Informatika pre stredné odborné školy. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 95 s. ISBN 978-80-8168-430-2.

PASIAR, L. Informačná gramotnosť vo vyučovacom procese. In Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015: zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4110-7. s. 143-152.

PASIAR, L. Východiská prezentačnej gramotnosti. In Ekonomické vzdelávanie v SR a ČR: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4095-7. s. 76-81.

PASIAR, L. Didaktika aplikovanej informatiky. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 222 s. ISBN 978-80-125-4031-5.

PASIAR, L. Analýza výučby informatiky na základných a stredných školách. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´14: recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Žilina : Žilinská univerzita, Fakulta PEDaS, 2014. ISBN 978-80-554-0927-6. s. 492-498.

PASIAR, L. Inovácie v obsahu výučby aplikovanej informatiky. In Inovácie v ekonomickom vzdelávaní: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3960-9. s. 1-13.

PASIAR, L. Obsah vzdelávania a kompetencie učiteľa informatiky. In Integrace ekonomického vzdělávání: sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2049-0. s. 1-8.

PASIAR, L. Výučba aplikovanej informatiky na stredných školách ekonomického zamerania. In Trendy v ekonomickém vzdělávání: sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1989-0. s. 39-42.

PASIAR, L. Finančné vzdelávanie s využitím prostriedkov IKT. In Sapere Aude 2012: vzdělávání a dnešní společnost: recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové. Vol. II. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. - ISBN 978-80-904877-9-6. s. 332-338.

PASIAR, L. Didaktické princípy uplatňované nielen v e-learningu. In Nové technológie a možnosti ich využitia vo vzdelávaní: zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3449-9. s. 47-53.

PASIAR, L. Aplikácia didaktických zásad v e-learningu. In Inovačný proces v e-learningu: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3397-3. s. 1-6.

ŠLOSÁR, R. a kol. Pedagogické vzdelávanie učiteľov vysokej školy. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 209 s. ISBN 978-80-225-3338-6

ŠLOSÁR, R. a kol. Finančná gramotnosť na základných školách. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 161 s. ISBN 978-80-225-3306-5

ŠLOSÁR, R. a kol. Finančná gramotnosť na stredných školách. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 182 s. ISBN 978-80-225-3305-8

PASIAR, L. Postavenie a význam IKT v procese finančného vzdelávania. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5. s. 1-5.

PASIAR, L. Základné determinanty prípravy efektívnej prezentácie. In MERKÚR 2010: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, 4. november 2010. Bratislava : Obchodná fakulta EU, 2010. ISBN 978-80-225-3099-6. s. 376-382.

PASIAR, L. Prezentácia ako nástroj podpory podnikavosti v zinscenovaných podmienkach cvičnej firmy. In Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania v SR: recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác / kolektív autorov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3056-9. s. 65-71.

PASIAR, L. Praktické využitie materiálnych didaktických prostriedkov na Katedre pedagogiky NHF EU v Bratislave. In Alternativní metody výuky 2010 – 8. ročník mezinárodní konference, Praha, 30. dubna 2010. Praha : Přírodovědecká fakulta UK, 2010. ISBN 978-80-7435-043-6. s. 1-5.

Ďalšie informácie:

Jazyky

  • Anglický jazyk