plagat nauc sa bojovat proti korupcii 1.0

Plagát, informácie a prihláška

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Čo sa naučím?

Každý týždeň budeme diskutovať o inej téme, ktorá súvisí s etikou, korupciou a transparentnosťou. Výučba bude trvať 12 týždňov (12. 2. - 11. 5. 2018) a prebieha v podobe seminárov (90 minút).  Žiaci majú možnosť chodiť aj na prednášky, ktoré sú dobrovoľné. Predmet je orientovaný čo najviac prakticky, diskutujeme aj o aktuálnych problémoch a kauzách. Preberieme tieto okruhy tém:

  • Definovanie a meranie korupcie – čo je korupcia a ako ju môžeme merať,
  • Príčiny a dôsledky korupcie – prečo korupcia vzniká a ako ovplyvňuje nás a naše okolie,
  • Boj proti korupcii – ako a prečo zvyšovať transparentnosť, whistleblowing, nahlasovanie korupcie,
  • Medzinárodné aspekty korupcie – porovnanie úspešných a neúspešných krajín, medzinárodné organizácie.

Pri vysvetľovaní a diskusii študenti rozoberajú príklady z praxe, ich vlastné skúsenosti a názory. Semináre ale aj prednášky vyučujeme interaktívnou formou. Učiteľ sa snaží čo najviac zapájať študentov, pozeráme a analyzuje krátke videá a súčasťou výučby je aj pozeranie filmu s témou boja proti korupcii. Každý rok pozývame zaujímavých hostí. Napríklad v roku 2017 sa diskusie zúčastnili „biele vrany“ Zuzana Hlávková a Pavol Szalai.

Počas 12 týždňov si zároveň zdokonalíš ďalšie užitočné zručnosti, napr. time management, vyhľadávanie zdrojov, prezentačné zručnosti, kreatívne písanie, atď. Sú to zručnosti, ktoré sa Ti zídu nielen počas strednej školy ale zároveň Ťa pripravia na štúdium na vysokej škole. Účastníci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu môžu zároveň využiť túto príležitosť pre naplnenie oblasti „rozvoj talentu“.

Kto ma bude učiť?

Mgr. Tomáš Jacko, PhD. je mladý ale skúsený univerzitný učiteľ. Študoval 6 rokov v Anglicku, skončil University of Manchester a vrátil sa na Slovensko so snahou meniť veci k lepšiemu. Pracoval 3 roky v Transparency International Slovensko na viacerých protikorupčných projektoch. Študoval a prednášal na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2013 pracuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vytvoril viacero vlastných a u študentov vyhľadávaných predmetov, napr. etika, korupcia a transparentnosť; kritické myslenie a argumentácia. Prednáša v slovenskom a anglickom jazyku. V roku 2009 založil občianske združenie absolventov gymnázia v Sučanoch, ktoré pomáha a inšpiruje žiakov školy, aby osobnostne rástli a dostali sa na najlepšie svetové univerzity. Je držiteľom Zlatej ceny vojvodu z Edinburgu. Rád skúša nové štýly výučby. Preferuje aktívnu a zážitkovú formu.

Čo sa odo mňa očakáva?

Od všetkých žiakov očakávame seriózny a aktívny prístup k štúdiu. Predmet je dobrovoľný – výberový aj pre študentov univerzity, a tak sa od všetkých očakáva ich záujem a aktivita počas prednášok a seminárov. Študenti dostávajú každý týždeň študijný materiál v elektronickej podobe, z ktorého počas semestra pripravujú krátke eseje. Tie sú predmetom diskusie. Na konci semestra študenti absolvujú záverečnú skúšku a dostanú finálnu známku za predmet. Žiaci stredných škôl okrem známky dostanú aj diplom – certifikát o úspešnom absolvovaní predmetu.

Miesto výučby                                                              

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava

Čas výučby

Čas výučby bude stanovený pred začiatkom semestra a bude prispôsobený výučbe na stredných školách. Semináre budú prebiehať v poobedných alebo večerných hodinách.

Kontakt a dôležité dátumy

V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlášku a poslať ju do 28. 1. 2018 elektronicky na .

O výbere žiakov rozhodneme do 7. 2. 2018. Výučba predmetu na Ekonomickej univerzite v Bratislave prebieha od 12. 2. do 11. 5. 2018. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.