V nadväznosti na spoločensko-politické zmeny v roku 1989 a transformáciu slovenskej ekonomiky vrátane regionálnej ekonomiky a rozvoja, 1. júla 1990 vznikla na NHF EU z podnetu prof. Bučeka Katedra priestorovej ekonómie a regionálnej geografie. Tvorili ju pedagógovia z Katedry makroekonomickej stratégie, ktorí v jej rámci zabezpečovali výučbu priestorovej ekonómie a regionálneho rozvoja a pedagógovia Katedry geografie a dejín národného hospodárstva orientovaných na hospodársku geografiu. Pri organizačných zmenách v roku 1991 bola katedra začlenená do Katedry hospodárskej politiky ako jej oddelenie. Od marca 1992 sa toto oddelenie transformovalo na Katedru regionálnej ekonómie, geografie a ekonomiky životného prostredia pod vedením doc. Tvrdoňa. Začiatkom roka 1997 bol upravený názov katedry na Katedru regionálneho rozvoja a geografie.

Významným medzníkom v rozvoji Katedry bola akreditácia a zriadenie študijného odboru Verejná správa a regionálny rozvoj. Tým sa zavŕšila dôležitá etapa vo formovaní Katedry, vo výchove bakalárov, inžinierov a doktorandov špecializovaných predmetný študijný odbor. Katedra zároveň zosúladila svoj názov s názvom študijného odboru a od roku 2002 nesie názov Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja.

V predvstupovom období a po vstupe SR do Európskej únie prudko stúpol význam regionálnej politiky a katedra sa významnou mierou podieľala nielen na príprave vysokoškolských odborníkov, ale aj na aktivitách ovplyvňujúcich regionálny rozvoj SR (Národný rozvojový plán 2004-06, Special Preparatory Programm foir Structural Funds, Národný strategický referenčný rámec 2007-13 a jeho Ex-ante hodnotenie, Vízia a stratégia reginálneho a územneho rozvoja SR a pod.) Katedra sa tiež svojou činnosťou podieľala na procesoch spojených s decentralizáciou verejnej správy, tvorbou, fungovaním a financovaním samosprávnych územných jednotiek.

V súvislosti s hore uvedenými zmenami sa na Katedre výrazne posilnila výchova vlastných doktorandov, čo prinieslo podstatné omladenie kolektívu Katedry. Zároveň s narastaním úloh vo výchove nových generácií absolventov, rastom záujmu štúdium na tomto študijnom odbore, účasti na medzinárodných projektoch a organizácii odbornej komunity na celom Slovensku rástol aj počet členov Katedry. To vyvolalo potrebu je profesionálneho členenia. Preto v roku 2007 sa vytvorila nová vnútorná organizačná štruktúra Katedry, ktorá najprv pozostávala z troch a v súčasnosti pozostáva z dvoch oddelení (pôvodne aj Oddelenie geografie):

 

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. - vedúci katedry

 

Oddelenie regionálnej ekonomiky a politiky

doc. Ing.Štefan Rehák, PhD. - vedúci oddelenia

 

Oddelenie verejnej správy

(momentálne neobsadené) - vedúci oddelenia

 

História organizačných zmien

1. júl 1990 Katedra priestorovej ekonómie a regionálnej geografie vznik katedry
1991 začlenená do Katedry hospodárskej politiky ako jej oddelenie  
1. marec 1992 Katedra regionálnej ekonómie, geografie a ekonomiky životného prostredia  
1997 Katedra regionálneho rozvoja a geografie  
2002 Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja akreditácia a zriadenie študijného odboru Verejná správa a regionálny rozvoj
2007 nová vnútorná organizačná štruktúra Katedry vznik troch oddelení


Vedúci katedry od jej vzniku doteraz

1990 - 1991 prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
1991 - 1996 doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc. (v r. 1992 - 1993 poverený vedením katedry)
1996 - 2015 prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
2015 doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

 

Prehľad o počte učiteľov katedry

Učitelia 1957 1960 1970 1980 1990 1995 1998 2006 2007 2008 2010 2012 2016
Profesori - - - - 1 2 1 1 1 2 2 2 3
Docenti 1 1 2 2 1 5 5 5 5 4 4 4 5
Odb. asistenti (PhD., CSc.) - - - 1 4 - - 3 3 4 5 6 4
Odb. asistenti 4 3 4 3 3 - 2 1 1 - 1 - -
Asistenti - - - - - - - - - - - - -
Spolu 5 4 6 6 9 7 8 10 10 10 12 12 12

Katedra dosiahla pozoruhodné výsledky aj v rozvíjaní priestorovo-ekonomického výskumu na Slovensku , pri zrode ktorého stáli predovšetkým prof. Ing. Ján Ferianc, DrSc. (od r. 1965 aj ako prvý riaditeľ Výskumného ústavu oblastného plánovania), prof. Ing. Juraj Fecanin, CSc., Ing. Pavel Hoffmann, DrSc., Ing. Dušan Slimák. Pokračovaním výskumu po roku 2000  boli významné medzinárodné (EURODITE) a národné projekty APVV (ANPROBA, REDIPE, KRENAR, UNIREG), pre  riešenie ktorých sa úspešne uplatnilo a presadilo „sieťovanie“  partnerských (slovenských) katedier z EU Bratislava, TU Košice, SPU Nitra, ŽU Žilina, UMB BB.

Na katedre pôsobí v pedagogickom procese i vo výskume aj široký okruh externých spolupracovníkov V spolupráci s významnými odborníkmi z praxe treba spomenúť najmä hosť. doc. Ing. Jozefa Búšika, CSc a pracovníkov Aurexu (Ing. arch. J. Hanus, Ing. arch. V. Hrdina). Katedra intenzívne spolupracuje s vedeckými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí. Z domácich univerzít je to najmä Ekonomická fakulta TU Košice (prof. Hudec, doc. Džupka) , Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka  a Katedra verejnej správy SPU v Nitre (doc. Fáziková a Ing. Balážová), Katedry spojov ŽU Žlina (prof. Čorejová, prof. Roštárová), BIC Banská Bystrica. Zo zahraničných univerzít je to najmä úzka spolupráca s Institut für Regional- und Umweltwirtschaft Wirtschafsuniversität Wien (prof. E. Bergman, prof. G Maier, prof. F. Toedtling), s Katedrou regionáloních štúdií VŠE Praha, Katedrou regionální a environmentální ekonómie a Katedrou verejnej ekonomiky VŠB TU Ostrava, Katedrou regionálnej ekonómie a správy MU Brno. Osobitný prínos malo pôsobenie na katedre a pokračujúca spolupráca s prof. Picklesom  z Department of Geography  Univeristy of North Carolina . Významná je tiež výskumná spolupráca s Ekonomickým ústavom SAV (prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.).  

 

História ekonomickej geografie

Pomerne bohatú históriu má za sebou ekonomická geografia, ktorá sa po vzniku KVSRR stala jej imanentnou súčasťou. Jej úloha je spojená jednak s prirodzenými väzbami na študijný odbor Verejná správa a regionálny rozvoj, jednak s potrebami výuky geografie na ostatných fakultách Ekonomickej univerzity.

Na Vysokej škole obchodnej existoval od roku 1940 samostatný Geografický ústav, ktorý sa v súvislosti s organizačnou prestavbou školy v šk. r. 1950/51 na VŠE stal súčasťou novovytvoreného Ústavu spoločenských vied. V nasledujúcom šk. roku 1951/52 sa sformoval Ústav hospodárskej geografie a dejín hospodárstva ako súčasť Katedry politickej ekonómie a v šk. roku 1957/58 sa ústav osamostatnil ako Katedra ekonomickej geografie a hospodárskych dejín. Prvými internými členmi katedry boli Ing. Vladimír Kitt, Ing. Zdenko Mocko a Ing. Jozef Faltus. Ekonomickú geografiu v tomto období prednášal externý učiteľ RNDr. Anton Šíma. Organizačné zmeny na vtedajšej Fakulte politickej ekonómie v šk. roku 1964/65 sa týkali aj uvedenej katedry. Z nej sa v tomto šk. roku odčlenil úsek hospodárskych dejín a z úseku ekonomickej geografie sa zriadila Katedra ekonomickej geografie. Takýto stav trval do šk. roku 1970/71 kedy sa znovu oddelenie hospodárskych dejín pričlenilo ku Katedre ekonomickej geografie. V roku 1976 bol upravený názov katedry na Katedru ekonomickej geografie a hospodárskych dejín.

Problematiku ekonomickej geografie a hospodárskych dejín prednášali učitelia tejto katedry od vzniku VŠE. V roku 1985 sa pôsobenie katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti rozšírilo o otázky ekonómie životného prostredia a tak v rokoch 1985-1989 sa katedra skladala z troch oddelení a to: oddelenie ekonomickej geografie, oddelenie hospodárskych dejín, oddelenie životného prostredia. V tomto období fungovala katedra pod názvom Katedra ekonomickej geografie.

 

Vedúci katedry od jej vzniku doteraz

1940 - 1947 prof. Ján Hromádka - externý vedúci1
1947 - 1950 doc. Dr. Anton Šíma2
1954 - 1967 doc. Dr. Martin Ďuraj
1967 - 1990 prof. RNDr. Ing. Zdenko Mocko, CSc.

________________________________________________
1/ Ústav geografický
2/ Poverený vedením Ústavu geografického