ŽÁRSKA, Elena, prof. Ing., CSc.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

externá spolupracovníčka
Miestnosť 3B.53
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1353
Konzultačné hodiny:

pondelok 15:00 - 16:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety:

 • Verejná správa 1
 • Verejná správa 2
 • Komunálna politika
 • Komunálna politika – vybrané problémy
 • Bonita obce
 • Workshop z verejnej správy
 • Teória verejnej správy

 

Gestor predmetov:

 • Verejná správa 1
 • Verejná správa 2
 • Komunálna politika
 • Komunálna politika – vybrané problémy
 • Bonita obce
 • Komparácia systémov verejnej správy
 • Workshop z verejnej správy
 • Teória verejnej správy
Publikačná činnosť:

ŽÁRSKA, E. A KOL. : Verejná správa. Bratislava :  Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4228-9

ŽÁRSKA, E. : Bonita obce ako zrkadlo vzdelania (vzdelávania) jej predstaviteľov. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4

ŽÁRSKA, E. , RAFAJ, O. :  Financial conditions of a city for generating its own development. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. ISSN 978-80-7560-040-0

ČERNĚNKO T., FERČÍKOVÁ V., ŽÁRSKA, E., NOVOTNÁ, S.: Slovakia: a country study Budapest : Budapest business school, 2015. - ISSN 2064-759X.

ŽÁRSKA, E.  : The Influence of factors of urban environment on creative individuals decision making. Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. - ISBN 978-80-248-3839-7.

ŽÁRSKA, E. :  Finančná kondícia a veľkosť obce ako dopad decentralizácie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015.   Roč. 11, č. 1. ISSN 1337-2955.

ŽÁRSKA, E. – FERČÍKOVÁ, V.: Hodnotenie ekonomického potenciálu obcí Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1.

ŽÁRSKA, E. – FERČÍKOVÁ, V.: Bonita obce ako determinant rozvoja Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7

ŽÁRSKA, E. : Tvorba prostredia pre kreatívnu triedu na lokálnej úrovniČeské Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-71-2.

ŽÁRSKA, E. : Municipalities` financial innovation on the financial crisis (?)Prague : Wolters Kluwer, 2013. - ISBN 978-80-7478-387-6.

ŠEBOVÁ, M. a kol. : Aktuálne koncepty ekonomiky a riadenia samospráv Košice : Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-553-1264-4

ŽÁRSKA, E. :Znalostný potenciál pre udržateľný rozvoj obce. Kap. 3.5 České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. ISBN 978-80-87472-46-0. ADF

BAJUSOVÁ, D. – ŠPESOVÁ, M. – ŽÁRSKA, E. : Theoretical arguments for creative economy in policy-making of governments and practical introduction to creative economy research in Slovakia . Acta regionalia et environmentalica Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. ISSN 1336-5452. - Roč. 10, č. 1 (2013).

ŽÁRSKA, E.: Nové metódy vo výkone miestnej samosprávy . In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov I. Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3611-0.

ŽÁRSKA, E. – HALÁSKOVÁ,M. – GALATA, M.: Indicators of knowledge autonomy : case study of Slovak and Czech municipalities. In ECON : journal of economics, management and business. Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISSN 1803-3865. - Vol. 21, no. 1 (2012).

ŽÁRSKA, E. - ČERNĚNKO, T. - KOZOVSKÝ, D.Verejná správa 1. Bratislava: EKONÓM, 2010. 176 s. ISBN 978-80-225-3113-9

ŽÁRSKA, E. - KOZOVSKÝ, D. Teoretické a praktické aspekty fiškálnej decentralizácie. Bratislava: EKONÓM, 2008. 125 s. ISBN 978-80-225-2466-7

BUČEK, M. a kol. Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov. Bratislava: EKONÓM, 2008. 315 s. ISBN 978-80-225-2358-5

Kolektív autorov. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti; gestor projektu: Milan Šikula. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: VEDA, 2008. 274 s. ISBN 978-80-7144-168-7

ŽÁRSKA, E. a kol. Komunálna ekonomika a politika. Bratislava: EKONÓM, 2007. 192 s. ISBN 978-80-225-2293-9

ŽÁRSKA, E. Transformačný proces a regionálna kohézia. In MORVAY, K. a kol. Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2005. ISBN 80-7144-143-0

ŽÁRSKA, E. Regionálna spolupráca v medzinárodných vzťahoch Slovenskej republiky. In PEKNÍK. M. Verejná mienka a politika: medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky. Bratislava: VEDA,2005. ISBN 80-224-0877-8

ŽÁRSKA, E. Regionálna súdržnosť a regionálna politika v ekonomickej transformácii. In Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2005, roč. 53, č.1. ISSN 0013-3035

ŽÁRSKA, E. Vecné a systémové problémy komunálnej politiky. Bratislava: EKONÓM, 1996. 126 s. ISBN 80-225-0773-3

ŽÁRSKA, E. Význam lokálnej úrovne v ekonomickom rozvoji. In Ekonomický časopis 44/1996 č.6. ISSN 0013-3035

Vedecko-výskumná činnosť:

Členstvo v zahraničných vedeckých inštitúciách

 • Redakčná rada časopisu Region direct

 

Členstvo v domácich vedeckých inštitúciách

 • Vedecká rada NHF EU BA
 • Akademický senát NHF EU BA
 • Odborová komisia vedného odboru 3.3.5. Verejná správa a regionálny rozvoj
 • Odborová komisia vedného odboru Manažment EF JU České Budějovice
 • Slovenská spoločnosť pre regionálnu vedu (RSA)
 • Asociácia komunálnych ekonómov SR

 

Oblasti výskumu

 • Verejná správa
 • Územná samospráva
 • Lokálny rozvoj

 

Riešené projekty

 • Manažment výkonnosti v miestnej samospráve a jeho aplikácia vo vybraných obciach na Slovensku (VEGA)
 • MAFIS : Manažment financií samospráv (Európske centrum manažmentu- projekt EÚ)
 • Optimálna samosprávna jednotka – kompetentný a efektívny správca veci verejných (VEGA )
 • Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice (KEGA)
 • KRENAR - Kreatívna ekonomika – národohospodárke a regionálne podmienky a stimuly (APVV)
 • Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji územných samosprávnych celkov v podmienkach znalostnej ekonomiky“ (VEGA)
 • Regionálna dimenzia poznatkovej ekonomiky. Územná samospráva v znalostnej ekonomike (APVV)
 • Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy (VEGA)
 • Decentralizácia verejnej správy v podmienkach fragmentovanej sídelnej štruktúry SR (VEGA)
 • Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU Bratislava, časť: Analýza a zhodnotenie stavu živnostenského podnikania v regiónoch SR“ a zároveň koordinátorka 4.kap. „Porovnanie regiónov na základe štatistických ukazovateľov“ (ŠPVV)
 • Ideové zdroje a línie slovenskej politiky. Ústav politických vied SAV v Bratislave, čiastková úloha Regionálna spolupráca v medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky (ŠPVV)
 • Transformácia ekonomiky: Skúsenosti Slovenska. Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV. Čiastková úloha: Transformačný proces a regionálna kohézia (ŠPVV)
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Nemecký jazyk,
 • Ruský jazyk