TVRDOŇ, Jozef, prof. Ing., PhD.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

externý spolupracovník
E-mailová adresa
Publikačná činnosť:

BUČEK, M. - REHÁK, Š. - TVRDOŇ, J. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava: Iura Edition, 2010. 264 s.ISBN 978-80-8078-362-4

WOKOUN, R. - TVRDOŇ, J. a kol. Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj. Praha: Oeconomica, 2010, 203 s. ISBN 978-80-245-1736-0

IVANIČKA, K. a kol. Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia = Prekonanie krízy - tvorba nového modelu sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska. Bratislava: EKONÓM, 2010. 508 s. ISBN 978-80-225-2882-5

BUČEK, M. a kol. Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov.Bratislava: EKONÓM, 2008. 315 s.ISBN 978-80-225-2358-5

Kolektív autorov. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti; gestor projektu: Milan Šikula. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: VEDA, 2008.274 s. ISBN 978-80-7144-168-7

TVRDOŇ, J. Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov. In Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV: Prognostický ústav SAV, 2007, roč. 55, č.2. ISSN 0013-3035

HUSÁR, J. Strategické plánovanie. Bratislava: NÁZOV, 2006.320 s.ISBN 80-969536-9-9

OKÁLI, I. a kol. Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 352 s.ISBN 80-7144-140-6

TVRDOŇ, J. Možnosti vytvárania predpokladov a podmienok na zvyšovanie atraktivity regiónov v období integrácie Slovenska do Európskej únie.
In Ekonomický časopis = Journal of economics: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002, roč. 50, č.4. ISSN 0013-3035

HAMALOVÁ, M. - TVRDOŇ, J. - ŽÁRSKA, E. Regionalistika. Bratislava: Inštitút pre verejnú správu, 1997. 100 s. ISBN 80-85327-43-0

TVRDOŇ, J. - HAMALOVÁ, M. - ŽÁRSKA, E. - Regionálny rozvoj. Bratislava: Ekonóm, 1995. 174 s. ISBN 80-225-0671-0

TVRDOŇ, J. Koncepčné prístupy k formovaniu priestorovej štruktúry ekonomiky Slovenska : tézy k habilitačnej prednáške. Bratislava : [s.n.], 1991. 20 s.

TVRDOŇ, J. Základné podmienky a ciele rozvoja hutnícko-strojárskeho komplexu v ekonomike SSR. In Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 1990, roč. 38, č.1. ISSN 0013-3035

TVRDOŇ, J. Analýza základných rozvojových predpokladov strojárskeho komplexu v ekonomike Slovenska a faktorov ovplyvňujúcich jeho konkurencieschopnosť vo vonkajších ekonomických vzťahoch. Bratislava: Ekonomický úst. SAV, 1989. 57 s.

Vedecko-výskumná činnosť:

Členstvo v zahraničných vedeckých inštitúciách

 • internatinal organization ISCOMET (od 1998)

 

Členstvo v domácich vedeckých inštitúciách

 • vedecké kolégium Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Poľnohospodárskej univerzity v Nitre (od 2004)
 • vedecké kolégium NHF EU BA (1999-2010)
 • Komisie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR (1996-2002)
 • Slovenskej akadémie vied pre ekonomické a právne vedy (1996-2002)
 • Medzirezortná koordinačná komisia pre vzdelávanie vo verejnej správe pri Ministerstve vnútra SR (1995-2002)
 • Slovenská sekcia Asociácie regionálnej vedy - spoločnosti pre regionálny rozvoj a verejnú správu (1992-1997)
 • vedecké kolégium NHF EU BA (1991-1996)

Lektor viac ako 20 vzdelávacích kurzov v oblasti regionálneho rozvoja a politiky, cezhraničnej spolupráce, využívania štrukturálnych fondov.

 

Oblasti výskumu

 • Regionálny rozvoj v ekonomike Slovenska (regionálna ekonomika, rozvoj regiónov, regionálne disparity a ich meranie, regionálny informačný systém, zahraničné investície).
 • Regionálna politika na úrovni Európskej únie, národnej, regionálnej a lokálnej,
 • Spolupráca na projektoch regionálneho rozvoja a politiky v Slovenskej republike (projekty APVV, VEGA a KEGA).
 • Spoluprácu na projektoch financovaných z fondov EÚ.
 • Problémy a podmienky interregionálnej a cezhraničnej spolupráce.

 

Riešené projekty

 1. Národný strategický rozvojový rámec (MVRR SR)
 2. Porovnávacia štúdia systémov územného a regionálneho plánovania v krajinách pracovného spoločenstva ARGE Donaulander
 3. Legal, Financial and Institutional Conditions Applying to the Establishment and Functioning of Small and Medium –Sized Enterprises in Slovakia (LEONARDO Vocational Training Action Programme)
 4. Training, skills and competencies. Lifelong education and qualification development in SME in the Slovak Republic (LEONARDO Vocational Training Action Programme)
 5. The Concept of interregional co-operation in regional arrangement and development of the Danubian Space, Project Design, ARGE DONAULANDER (MVRR SR)
 6. Porovnávacia štúdia systémov územného a regionálneho plánovania v krajinách pracovného spoločenstva ARGE Donaulander
 7. Špeciálny prípravný program pre štrukturálne fondy, technická asistencia pre budovanie kapacít pre partnerov zúčastňujúcich sa na ŠF, programovanie a implementácia (MVRR SR)
 8. Súhrnné zhodnotenie rozvojového potenciálu slovenskej a maďarskej časti podunajského priestoru – problémová oblasť hospodárska štruktúra
 9. Metodika hodnotenia územnotechnických a trhových faktorov efektívnosti využívania územia z hľadiska kľúčových funkcií
 10. Perspektívy a stratégie politiky priestorového rozvoja stredoeurópskej, podunajskej a adriatickej oblasti (VISION PLANET)
 11. Rozvojová štúdia regiónu Bratislava, Východiskové hodnotenie postavenia Bratislavského regiónu v príhraničnom priestore – identifikácia rozvojových trendov a strategických priorít (PHARE)
 12. Rozvojová štúdia regiónu Bratislava, S W O T analýza(PHARE)
 13. Rozvojová štúdia regiónu Bratislava, Závery z analýzy – identifikácia ťažiskových problémov (PHARE)
 14. Development study of Bratislava Region, Inseption report (PHARE)
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Ruský jazyk