ŠIPIKAL, Miroslav, doc. Mgr., PhD.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

docent vedúci katedry
Miestnosť 3B.54
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1329
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Miroslav_Sipikal
LinkedIn Profil:
https://sk.linkedin.com/in/miroslav-%C5%A1ipikal-672b161a
Konzultačné hodiny:

utorok 11:00 - 11:45 

streda 13:00 - 13:45

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety 

 • Metódy a techniky regionálnej analýzy
 • Tvorba projektov a programov
 • Regionálne podnikateľské prostredie
 • Ekonomická analýza politík rozvoja
Publikačná činnosť:

M ŠIPIKAL, SZITÁSIOVÁ V : Hodnotenie regionálnej politiky EÚ - vybrané príkaldy z praxe

https://www.researchgate.net/publication/272239068_Hodnotenie_regionalnej_politiky_Europskej_unie_vybrane_priklady_z_praxe_Slovenskej_republiky_Evaluation_of_regional_policy_-_examples_from_Slovakia_-_in_Slovak

V Szitasiova, M MARTIŠKOVÁ, M ŠIPIKAL: Substitution Effect of Public Support Programs at Local Level Transylvanian Review of Administrative Sciences 10 (Special), 167-182, 2014

Balog M. a kol.: Inovatívne Slovensko - východiská a výzvy, SEIA, 2014

M Šipikal:Tailoring Innovation Policies to Sectors and Regions–The Case of Slovakia Danube 4 (4), 277-291, 2013.

Šipikal, M Buček M : The role of FDIs in regional innovation: Evidence from the automotive industry in Western Slovakia, Regional Science Policy & Practice 5 (4), 475-490, 2013

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rsp3.12022/abstract

ŠIPIKAL, M. Deadweight effect. In Region direct: international scientific journal. Banská Bystrica: Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2010, roč. 3, č. 2. ISSN 1337-8473

ŠIPIKAL, M. - PISÁR, P. - URAMOVÁ, M. Support of innovation at regional level. In E + M. Ekonomie a management: vědecký ekonomický časopis. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2010, roč. 13, č.4. ISSN 1212-3609

ŠIPIKAL, M. - IVANIČKOVÁ, A. Inovácie v metropolitných regiónoch. In Acta aerarii publici: vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009, roč. 6, č.2. ISSN 1336-8818

ŠIPIKAL, M. - PARÍZKOVÁ, J. Učiace sa regióny. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, 104 s. ISBN 978-80-225-2732-3.

Vedecko-výskumná činnosť:

Riešené projekty

 • Hodnotenie podpory inovácií zo štrukturálnych fondov EÚ (VEGA)
 • eVALU8 - Learning by Evaluating - Zvýšenie kvality výskumu v oblasti hodnotenia podporných politík (VÚB)
 • KRENAR - Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV)
 • Knowledge – Innovation – Territory (ESPON - KIT)
 • UNIREG  -  Univerzity v regionálnom rozvoji (APVV)

 

Oblasti výskumu

 • Regionálna politika
 • Regionálna politika Európskej Únie
 • Inovačná politika
 • Priame zahraničné investície
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk