REHÁK, Štefan, doc. Ing., PhD.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

docent zástupca vedúceho katedry
Miestnosť 3B.48
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1318
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Rehak2
Konzultačné hodiny:

streda 09:30 - 11:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety na 1. a 2. stupni

 • Regionálna ekonómia a politika 1
 • Regionálna ekonómia a politika 2
 • Regional Economics and Policy 1
 • Metódy a techniky regionálnej analýzy
 • Urbánna ekonómia a plánovanie
 • Geografické informačné systémy
 • Workshop z regionálneho rozvoja 1
 • Workshop z regionálneho rozvoja 2
Publikačná činnosť:

2016

Rehak, S., 2016: Poloha bytu a jeho cena: priestorový hedonický model. Geografický časopis, Vol. 68, no. 1 (2016), p. 39-53.

Rehak, S., Štofko, M., 2016. Lokálne ekonomické vplyvy veľkých športových udalostí: prípadová štúdia MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave. In Geografie. - Praha : Česká geografická společnost, ISSN 1212-0014. - Č. 121/4 (2016), s. 591-611.

Rehak, S., Moravcikova, D., Vozar, L., 2016. Stenghtening the Impact of Higher Education in the Regions. Ministry od Education, Science, Research and Sport of Slovak Republic, ISBN: 978-80-972336-0-0.

Rafaj, O., Rehák, Š. 2016. Spatial aspects of University Graduates in Slovakia. In GeoScape [elektronický zdroj] : The Journal of Jan Evangelista Purkyne in Usti nad Labem. - Ústí nad Labem : J. E. Purkyně University, 2016. - ISSN 1802-1115. - Vol. 10, no. 2, pp. 26-34 online.

2015

Bucek, M., Rehak, S., Hudec, O., ed. 2015. Kreativna ekonomika - narodohospodarske a regionalne podmienky a stimuly, Ekonom, Bratislava, ISBN 978-80-225-3954-8

Rehak, Š., Dzupka, P., Sekelsky, L:, Sebova, M., 2015. Lokalne ekonomicke vplyvy univerzit. Ekonom, Bratislava, ISBN 978-80-225-4007-0.

2014

Rehak, S., 2014: Kreatívna trieda a kreatívne mestá. Teoretický koncept a jeho limity. Sociológia - Slovak Sociological Review. Volume 46 (5), s. 599 - 619.

2013

Rehak, S., Maier, G., Bucek, M., 2013: The Spatial Pattern of Creative Industries in a Transformation Economy: the Case of Slovakia. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Vol 55 (1), pp. 195–219.

Rehak, S., Hudec, O., Bucek, M. 2013. Path dependency and path plasticity in emerging industries Two cases from Slovakia, ZEITSCHRIFT FUR WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE 57 (1-2), 52-66.

Pástor, R., Šipikal, M., Rehák, Š., 2013. Knowledge creation and knowledge acquisition in the software industry in Slovakia: the case study of Košice region, Regional Science Policy & Practice 5 (4), 401-415.

2012

Š Rehák, M Chovanec. 2012. Exploring Spatial Patterns of Creative Industries with Firm Level Micro Geographic Data, Region Direct, 10-35.

2011

Bucek, Rehak, Hudec, ed. 2011. Regionalne dimenzie znalostnej ekonomiky. Ekonom, Bratislava, ISBN 978-80-225-3239-6.

Bucek, Rehak, Tvrdon, 2011. Regionalna ekonomia a politika, 269 stran, IURA Edition, Bratislava, ISBN: 978-80-8078-362-4.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Ľudský kapitál a migrácia
 • Veda, výskum, inovácie a inovačný rozvoj regiónov
 • Lokálne a regionálne ekonomické vplyvy podujatí a organizácií
 • Odvetvové zmeny regiónov
 • Hedonické modely cien nehnuteľností v meste

 

Riešené projekty

 • Hedonické modely oceňovania na trhu s nehnuteľnosťami na bývanie (VEGA)
 • Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov (UNIREG) (APVV)
 • Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 2014-2020 (VEGA)
 • Vnútorná migrácia v SR (VÚB)
 • Spracovateľský priemysel SR - stav a perspektívy rozvoja (Zväz strojárskeho priemyslu SR)
 • KRENAR - Kreatívna ekonomika – národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV)
 • ESF Laboratórium regionálnych analýz a prognóz v rámci Centra excelentnosti NFH EU v Bratislave
 • Regionálna politika Európskej únie a jej implikácia na regionálne disparity Slovenska (VEGA)
 • Knowledge - Innovation - Territory (ESPON-KIT)
 • Priority Advanced Programme in Regionala Economics (FP6 MARIE CURIE PREPARE)
 • Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a Dynamic model (FP6 EURODITE 006187 (CIT3))
 • Priority Advanced Programme in Regionala Economics (FP6 MARIE CURIE PREPARE)
 • Endogénne kapacity regiónu pre rozvoj malých inovatívnych firiem (VV_MVTS1)
 • Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (APVV)
 • Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja (VEGA)
 • Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja (VEGA)
 • Blok 8: Vízia a stratégia priestorového (regionálneho a územného) rozvoja
 • Projekt Nadácie Tatrabanky Learn More and Publish!(2008vv059)
 • Hodnotenie plnenia cieľov politiky súdržnosti prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti, vytvárania nových pracovných príležitostí a zvyšovania zamestnanosti a hodnotenie dopadu hospodárskej krízy na zamestnanosť
 • Klastre na podporu rozvoja inovácií pre SEIA Bratislava
 • Inno Appraisal
 • Ex-post hodnotenie programov politiky súdržnosti pre 2000-2006 spolufinancovaných z ERDF (cieľ 1 a 2), hodnotenie č. 11: Systémy riadenia a implementácie politiky súdržnosti zameraného na efektívnosť a účinnosť národných systémov, pridanú hodnotu a udržateľnosť týchto systémov
 • Úloha regiónov v poznatkovo založenej ekonomike (VEGA)
 • Ex-ante hodnotiteľ OP BSK pre programovacie obdobie 2007 – 2013
 • Regionálna ekonomika Bratislava – Nitra (e –kurz REBANT)
 • Esto Fast Track Study: Identifying Potential Public-Private Research
 • Partnerships for Slovakia
 • e-kurz REPORERO – regionálna politika a regionálny rozvoj (e-kurz REPORERO)
 • Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorbčnej schopnosti regiónov (SOO109)
 • Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov (SP 51/028 06 00/028 06 02)
 • Difúzia technologického pokroku a inovácií v podmienkach regiónov Slovenska (VEGA)
 • OECD Central and Eastern Europe Cluster Study
 • Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií (SK-CZ-0058-07)
 • Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk