NÉMETHOVÁ, Valéria, Ing., PhD.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

docentka
Miestnosť 3B.44
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1350
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Valeria_Nemethova
Konzultačné hodiny:

streda 11:00 - 12:00

štvrtok 13:00 - 14:00

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Regionálna geografia SR
 • Hospodárska geografia sveta
 • Prax hodnotenia podpory rozvoja
 • Regionálna ekonómia a politika 1
 • Regionálne podnikateľské prostredie
 • Regionálna politika EÚ
 • Metódy a techniky regionálnej analýzy
 • Tvorba programov a projektov
 • Regional economics and policy
 • EU Regional Policy
Publikačná činnosť:

Vedecké články v časopisoch a zborníkoch

ŠIRAŇOVÁ, Mária - ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Public Support for Firms in Lagging Regions - Evaluation of Innovation Subsidy in Slovakia. - registrovaný: Web of Science. In Science and Public Policy. - Oxford : Clarendon Press/Oxford. ISSN 0302-3427, 2019, vol. 46, no. 2, pp. 173-183.

SZITÁSIOVÁ, Valéria - ŠIPIKAL, Miroslav - ŠISEROVÁ, Monika. Innovation Support, Resilience and Regional Development in Slovakia. In Resilience, Crisis and Innovation Dynamics. - Cheltenham : Edward Edgar Publishing, 2018. ISBN 978-1-78643-218-6, pp. 90-111 [1,5 AH]. APVV-14-0512, VEGA 1/0098/15, VEGA 1/0454/15.

Spatially blind or place based policy? A comparison of innovation support in the Czech and Slovak republic = Priestorovo orientovaná politika? Porovnanie podpory inovácií v Českej a Slovenskej republike / Miroslav Šipikal, Valéria Szitásiová, Peter Pisár, Mária Uramová. - VEGA 1/0098/15, APVV-14-0512. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis = E&M. Economics and management. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. - ISSN 1212-3609. - Roč. 20, č. 1 (2017), pp. 16-28. (2017).

Substitution effect of public support programs at local level / Valéria Szitásiová, Monika Martišková, Miroslav Šipikal. - VEGA 1/0093/12. - Spôsob prístupu: http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/419/409. In Transylvanian Review of Administrative Sciences [elektronický zdroj]. - [s.l.] : Babeş-Bolyai University, 2014. - ISSN 1842-2845. - No. Special issue (2014), pp. 167-182 online.

Screening the distribution of EU support for primary education in Slovakia. Is the principle of concentration applied at all levels? / Valéria Szitásiová. - VEGA 1/0093/12. In Region direct : the international scientific journal : medzinárodný vedecký časopis. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2014. - ISSN 1337-8473. - Roč. 7, č. 1 (2014), s. 5-27.

Financovanie reformy tradičných škôl na moderné - hodnotenie verejnej podpory vzdelávania na Slovensku / Valéria Némethová, Miroslav Šipikal. - APVV-14-0512. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2016. - ISSN 1336-8818. - Roč. 13, č. 2 (2016), s. 78-94.

Finančné nástroje rozvoja kreatívnych odvetví / Miroslav Šipikal, Valéria Szitásiová. - APVV-0101-10. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013. - ISSN 1336-8818. - Roč. 10, č. 2 (2013), s. 56-65.

Podpora vs. výsledky. Meranie dopadov regionálnej politiky Európskej únie / Alexandra Lešková, Valéria Némethová. - VEGA1/0098/15. - Popis urobený: 12.1. 2017. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2016. - ISSN 1805-3246. - Č. 1 (2016), s. 1-12 online.

Dopady podpory základných škôl na Slovenku – Kvalitatívne hodnotenie pomoci z fondov EÚ / Valéria Némethová, Vladimír Mikulec. - APVV- 14-0512. - Spôsob prístupu: http://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/ksrp/2017/RSER_2__2016.pdf. - Popis urobený: 18.1. 2017. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja [elektronický zdroj] : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. - ISSN 2453-6148. - Roč. 2, č. 2 (2016), s. 54-73 online.

Majú štrukturálne fondy a tzv. "veľkosť regionálnej vlády" v Slovenskej republike anticyklické a stabilizačné efekty? / Pavol Ochotnický, Matej Boór, Valéria Szitásiová. - VEGA 1/0375/12. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. - ISSN 1336-1732. - Roč. 7, č. 1 (2014), s. 9-23.

 

Učebnice a monografie

Metódy hodnotenia programov a projektov / Miroslav Šipikal, Valéria Némethová ; recenzenti: Peter Pisár, Alžbeta Ivaničková. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - 209 s. [11,8 AH] [11,8 AH] : grafy, mp., obr., sch., tab. - 1/0098/15. - ISBN 978-80-225-4368-2

Hodnotenie regionálnej politiky Európskej únie : vybrané príklady z praxe Slovenskej republiky / Miroslav Šipikal, Valéria Szitásiová ; recenzenti: Peter Pisár, Alžbeta Ivaničková. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - 147 s. [9,14 AH] [9,14 AH] : grafy, príl., sch., tab. - VEGA 1/0093/12. - ISBN 978-80-225-3933-3

Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku / Miroslav Balog a kolektív ; recenzent Vladimír Švač. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2014. - 65 s. [3,3 AH] [3,3 AH]. - (Analýzy a štúdie SIEA). - Spôsob prístupu: http://www.siea.sk/aktuality_inovacie/c-5802/siea-pripravila-studiu-moznosti-rozvoja-preativneho priemyslu-na-slovensku/. - ISBN 978-80-88823-57-5

Regionálne podnikateľské prostredie / Miroslav Šipikal, Valéria Szitásiová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - 136 s. [6,261 AH] [6,261 AH] : grafy, príl., tab. - ISBN 978-80-225-3433-8

Vedecko-výskumná činnosť:

Činnosti a aktivity

Členstvo v zahraničných vedeckých inštitúciách:

 • European Regional Science Association

 

Riešené projekty

 • VEGA - Hodnotenie podpory inovácií zo štrukturálnych fondov EÚ
 • Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 2014-2020 (VEGA)
 • eVALU8 - Learning by Evaluating - Zvýšenie kvality výskumu v oblasti hodnotenia podporných politík (VÚB)
 • APVV UNIREG – Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov
 • Grant Nadácie VÚB – eVALU8 – Learning by Evaluating
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Maďarský jazyk