ČERNĚNKO, Tomáš, Mgr. Ing., PhD.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

odborný asistent
Miestnosť 3B.51
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1351
Konzultačné hodiny:

štvrtok 09:00 - 10:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Verejná správa (v nemeckom jazyku)
 • Verejná správa 2
 • Ekonomika verejného sektora
 • Politické myslenie, riadenie a rozhodovanie
 • Krízový manažment vo verejnej správe
 • Regionálny a mestský manažment
 • Verejná politika
 • Verejná politika (v nemeckom jazyku)
Publikačná činnosť:

Verejná správa / Elena Žárska a kolektív ; recenzenti: František Ochrana, Tomáš Jacko. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - 354 s. [25,15 AH] [25,15 AH]. - KEGA 009EU-4/2011. - ISBN 978-80-225-4228-9

Ekonomická a sociálna dimenzia, infraštruktúra a verejné služby / Štefan Rehák, Tomáš Černěnko, Milan Buček, Jozef Tvrdoň. - [Bratislava] : MasterCard slovenské centrá rozvoja, 2013. - 135 s. + 3 príl. - Spôsob prístupu: http://www.centrarozvoja.sk/files/brozura_A5_rozvoj_sk.pdf

Trendy v regionálnej a lokálnej verejnej správe – komparatívna analýza. Nová úloha štátu a uplatňovanie manažérskych metód vo verejnej správe – analýza skúseností a predpoklady implementácie / Elena Žárska, P. Berčík, Tomáš Černenko, Marta Hamalová, Dušan Kozovský, Stanislava Pirmanová, Vladimír Slavík. Tematický okruh č. 7. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [elektronický zdroj] : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie : vypracovali pracovníci  Ekonomického ústavu SAV, Prognostického ústavu SAV, Ústavu politických vied SAV, Ústavu štátu a práva SAV, Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a ďalší experti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. - ISBN 978-80-7144-162-5. - S. 269-304.

Konsolidácia štruktúry osídlenia – východiská, prístupy, scenáre / Elena Žárska, P. Berčík, Tomáš Černenko, Marta Hamalová, Dušan Kozovský, Stanislava Pirmanová, Vladimír Slavík. Tematický okruh č. 7. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [elektronický zdroj] : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie : vypracovali pracovníci  Ekonomického ústavu SAV, Prognostického ústavu SAV, Ústavu politických vied SAV, Ústavu štátu a práva SAV, Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a ďalší experti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. - ISBN 978-80-7144-162-5. - S. 305-374.

Úlohy štátu pri rozvoji spoločnosti. 2. kap. / Tomáš Černěnko. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti / Milan Šikula a kolektív. - Bratislava : Veda, 2010. - ISBN 978-80-7144-179-3. - S. 69-154.

Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska. 7. kapitola. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : podklad pre kontrolný deň / Gestor projektu: Milan Šikula. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. - S. 364-410.

Vedecko-výskumná činnosť:

Aktuálne riešené projekty:

 • Manažment výkonnosti v miestnej samospráve a jeho aplikácia vo vybraných obciach na Slovensku (VEGA)

 

Predchádzajúce projekty

Zahraničné projekty

 • OTKA – HU, Making subsidiarity work in public finances, riešiteľ, ukončenie projektu 2015

Projekty APVV

 • REDIPE - Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky, riešiteľ, ukončenie projektu v roku 2010
 • KRENAR - Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly, ukončenie projektu v roku 2014

Projekty VEGA

 • Možnosti využitia inštitútu verejno súkromného partnerstva pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy, riešiteľ, ukončenie projektu v roku 2009
 • Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja, riešiteľ, ukončenie projektu v roku 2010
 • Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji pozemných samosprávnych celkov v podmienkach znalostnej ekonomiky, riešiteľ, ukončenie projektu v roku 2011
 • Optimálna samosprávna jednotka - kompetentný aktér a efektívny správca vecí verejných, riešiteľ, ukončenie projektu v roku 2014

Projekty KEGA

 • Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice, riešiteľ, ukončenie projektu v roku 2013
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Ruský jazyk