BUČEK, Milan, Dr. h. c. prof. Ing., DrSC.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

emeritný profesor
Miestnosť 1C.25
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1443
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Teoretické koncepcie regionálneho rozvoja

 

Gestor predmetov

 • Teoretické koncepcie regionálneho rozvoja
 • Regionálna politika Európskej Únie
 • Ekonomika životného prostredia
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti

 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Articulations of capital: Global Production Networks and Regional Transformations, J. Pickles ,A. Smith, R. Begg, M. Buček, P. Roukova a R. Pastor; Wiley-Blackwell, 320 pages, January 2016, ISBN: 978-1-118-63290-1

Final scientific report : knowledge acquisition case studies reports (version 13/11/2012). Vol. 3 / Milan Buček, Miroslav Šipikal, Rudolf Pástor, Roberta Capello, Roberto Camagni, Camilla Lenzi, Andrea Caragliu, Raffaele Paci, Emanuela Marrocu, Stefano Usai, Alessandra Colombelli, Marta Foddi, Rosina Moreno, Jordi Suriñach, Raúl Ramos, Ernest Miguélez, Riccardo Crescenzi, Andrés Rodríguez-Pose, Michael Storper, Phil Cooke, Selyf Morgan, Julie Porter. In KIT - Knowledge, Innovation, Territory. - Luxembourg : Espon, 2012. - ISBN 978-2-919777-11-2. - S. 7-88 [4,4 AH].

Ohlasy: [1] TORRES ENJUTO, M. Concepción. Economic Geography of knowledge in the metropolitan area of Bilbao | Geografía Económica del conocimiento de la aglomeración metropolitana de Bilbao. In Anales de Geografia de la Universidad Complutense. ISSN 02119803, 2013-12-01, 33, 2, pp. 179-217. [1] MCCANN, Philip - ORTEGA-ARGILÉS, Raquel. Transforming European regional policy: A results-driven agenda and smart specialization. In Oxford Review of Economic Policy. ISSN 0266903X, 2013-12-01, 29, 2, pp. 405-431.

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

The spatial pattern of creative industries in a transformation economy: the case of Slovakia / Štefan Rehák, Gunther Maier, Milan Buček. - ITMS 2614023005. In Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft. - Vienna : Osterr Geograph Gesellschaft, 2013. - ISSN 0029-9138. - Vol. 155 (2013), p. 195-219.

The Political economy of global production networks: regional industrial change and differential upgrading in the East European clothing industry / Adrian Smith, John Pickles, Milan Buček, Rudolf Pástor, Bob Begg. In Journal of Economic Geography [elektronický zdroj]. - [London] : Oxford University Press, 2014. - ISSN 1468-2702. - Vol. 14, no. 1 (January 2014), p. 1-29.

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

The role of FDIs in regional innovation: Evidence from the automotive industry in Western Slovakia / Miroslav Šipikal, Milan Buček. In Regional science policy & practice. - [London] : Regional Science Association International, 2013. - ISSN 1757-7802. - Vol. 5. no. 4 (November 2013), s. 475-490.

Ohlasy: [3] CAMAGNI, Roberto - CAPELLO, Roberta. Politiche di competitività e riforma dei fondi strutturali dell'Unione Europea: verso politiche dell'innovazione "intelligenti". In Crescita, investimenti e territorio: il ruolo delle politiche industriali e regionali. [s.l.] : AISRe e-publishing, 2014. ISBN 9788890963605. P. 173-182. Dostupné na: https://www.dropbox.com/sh/bibgso5z21qy6ve/zl7aBcugRe [3] CARAGLIU, Andrea - LENZI, Camilla. Structural elements and dynamics in territorial patterns of innovation: A perspective through European case studies. In Regional science policy & practice. ISSN 1757-7802. 2013, vol. 5, no. 4, p. 369-383

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web ofScience alebo SCOPUS

Path dependency and path plasticity in emerging industries : two cases from Slovakia / Štefan Rehák, Oto Hudec, Milan Buček. In Zeitschrift für Wirtschaftgeographie. - [s. l.] : Buchenverlag, 2013. - ISSN 0044-3751. - Jg. 57 (2013), Heft 1-2, S. 52-66.

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Development of New Geographies : focus on economic and industrial governance and their effects on economic and social upgrading in Central Europe / Milan Buček. In Future challenges of the New Urban World : what model of development for the Moroccan city? : international scientific workshop : Rabat, Morocco, October 1-2, 2012. - [Rabat] : Royal Institute for Strategic Studies, 2012. - S. 8.

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

KIT : knowledge, innovation, territory : final report : applied research 2013/1/13 / Milan Buček, Miroslav Šipikal, Rudolf Pástor. - Luxemburg : ESPON, 2012. - 57 s. : grafy, mp., sch., tab. - ISBN 978-2-919777-11-2

Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Local government in Slovakia / Milan Buček, Juraj Nemec. In Local government in the member states of the European Union: a comparative legal perspective / Editor: Ángel-Manuel Moreno. - Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 2012. - ISBN 978-84-7351-417-0. - S. 555-576 [1AH].

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

20 years of Slovak regional - science - development, topics, methodology / Milan Buček. In i Regions : International conference on regional science, Ústí nad Labem, 21.-23. november 2013. - Ústí nad Labem : UJEP, 2013. - P. 23.

Správy o zahraničnom výskume

KIT : knowledge, innovation, territory : interim report : version 24/02/2011 : applied research 2013/1/13 / Milan Buček, Miroslav Šipikal, Rudolf Pástor. - Luxemburg : ESPON, 2011. - 55 s. : grafy, mp., príl., sch., tab.

Ohlasy: [3] GEODECKI, Tomasz - GORZELAK, Grzegorz - GÓRNIAK, Jarosław - HAUSNER, Jerzy - MAZUR, Stanisław - SZLACHTA, Jacek - ZALESKI, Janusz. Kurs na innowacje : Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? Kraków : Fundacja GAP, [2011]. ISBN 978-83-934679-0-7. Dostupné na internete: <http://www.academia.edu/1471180/Kurs_na_innowacje._Jak_wyprowadzic_Polske_z_rozwojowego_dryfu>.

 

Publikácie pre prax

Štefan Rehák, Tomáš Černěnko, Milan Buček, Jozef Tvrdoň. - [Bratislava] : MasterCard slovenské centrá rozvoja, 2013. - 135 s. + 3 príl. - Spôsob prístupu: http://www.centrarozvoja.sk/files/brozura_A5_rozvoj_sk.pdf

Ohlasy: [4] Mesto Prešov s najvyšším skokom v rozvoji. In www.presov.sk [online]. [Bratislava] : [s.n.], 2013 [zobrazené 24. januára 2014]. Dostupné na: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=21347 [4] TOP 15 najrozvinutejších miest Slovenska. In Ekonato.sk [online]. Bratislava : Markíza Slovakia, 2013 [zobrazené 24. januára 2014]. Dostupné na: http://tvnoviny.sk/sekcia/ekonato/1694811_top-15-najrozvinutejsich-miest-slovenska [4] Najdynamickejším regiónom na Slovensku je Nitriansky kraj. In O peniazoch : finančné centrum [online]. Bratislava : Zoznam, 2013 [zobrazené 24. januára 2014]. Dostupné na: http://openiazoch.zoznam.sk/cl/139737/Najdynamickejsim-regionom-na-Slovensku-je-Nitriansky-kraj [4] Štúdia MasterCard: Mesto Prešov s najvyšším skokom v rozvoji. In Hux.sk : spravodajstvo [online]. Bratislava : Zoznam, 2013 [zobrazené 24. januára 2014]. Dostupné na: http://hux.sk/nase-clanky/ostatne/item/20407-studia-mastercard-mesto-presov-s-najvyssim-skokom-v-rozvoji [4] Najviac a najrýchlejšie sa rozvíjajúce kraje a mestá Slovenska. In aktuality.sk [online]. Bratislava : Zoznam, 2013 [zobrazené 24. januára 2014]. Dostupné na: http://www.aktuality.sk/clanok/239318/najviac-a-najrychlejsie-sa-rozvijajuce-kraje-a-mesta-slovenska/

Vedecko-výskumná činnosť:

Členstvo v zahraničných vedeckých inštitúciách

 • Editorial Board „Ekonomická revue“ CE Review of Economic Issues (od 2009)
 • Editorial Board „The Open Urban Studies Journal“ (od 2007)
 • The Network of Institutes and Schoolsw of PA in CEE, Occasional Papers, Editorial Board (od 2003)
 • Akademie fuer Raumforschung und Landesplanung, SRN, Hannover, člen Deutsch-tchechisch-slowakische Arbeitsgemeinschaft (od 1992)
 • Európska akadémia vied a umení -European Academy of Science and Arts (od 1992)
 • Edičná rada „European Urban and Regional Studies (1999 - 2009)
 • Slovenská sekcia Regional Science Association (1997 - 2008)
 • European Regional Science Association Council (1998 - 2007)
 • Danube Space Study(1998-1999)
 • „Geografie" Česká geografická společnost

 

Členstvo v domácich vedeckých inštitúciách

 • Kreatívna ekonomika, vedcký časopis(od 2011)
 • Nová ekonomika, člen redakčnej rady (od 2010)
 • Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave (od 2003)
 • Vedecká rada Národohospodárskej fakulty EU
 • Editorial Board Member, Occasional Papers, The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava, (od 2002)
 • REGION DIRECT, medzinárodný vedecký časopis
 • Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) vo vedných odboroch: „ fyzická geografia a geoekológia, geografická kartografia, geoinformatika, humánna geografia a regionálna geografia.
 • Odborová komisia pre doktorandské štúdium v študijnom odbore „ Verejná správa a regionálna politika“

 

Prednáškové pobyty v zahraničí

2011 University of Santiago de Compostella

2010 University of Granada

2005 University of Padova

2004 University of North Caroline

2003 Université d´Aix-Marseille III

2002 University of Antwerp

2001 University of Catanzaro

1999 University of Bath

1993 - 2003 Wirtschauniversitaet Wien, hosťujúci profesor

Školiteľ doktorandov

 

Oblasti výskumu

 • Regionálna ekonómia
 • Znalostná ekonómia
 • Kreatívna ekonomika

 

Riešené projekty

 • Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov (UNIREG) (APVV)
 • Hodnotenie podpory inovácií zo štrukturálnych fondov EÚ (VEGA)
 • Spracovateľský priemysel SR - stav a perspektívy rozvoja (Zväz strojárskeho priemyslu SR)
 • How to benefit from Global Value Chains? - Implications for the V4 countries (The International Visegrad Fund)
 • Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 2014-2020 (VEGA)
 • KRENAR - Kreatívna ekonomika – národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV)
 • The territorial Dimension of the innovation and knowledge economy (ESPON)
 • REDIPE - Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (APVV)
 • Regionálna politika Európskej únie a jej implikácia na regionálne disparity Slovenska (VEGA)
 • Centrum excelentnosti Laboratórium regionálnych analýz a prognóz
 • Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model (6. rámcový program)
 • Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov (MŠ SR)
 • Ekonomické a regionálne aspekty environmentálnej politiky SR z hľadiska integrácie do EÚ (VEGA)
 • Difúzia technologického rozvoja a inovácií v podmienkach regiónov Slovenska (VEGA)
 • Regionálna politika SR v procese transformácie a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr(VEGA)
 • Reconfiguring Economies, Communities, and Regions in Post-Socialist Europe: A Study of the Apparel Industry (Národným vedeckým fondom USA)
 • Small and Medium enterprises and innovation spillovers (COST 17)
 • Stadtmarketing als innovative Strategie der Stadtentwicklung in Mittel- und Osteuropa – Modellfall fuer lernende Institutionen und Regionen, Abschlussbericht, Transnationale Forschungskooperation der Universitäten und Städte Bayreuth
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Ruský jazyk