Časopis vychádza 2x ročne (jún, december)

Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne trendy a perspektívy spoločensko-ekonomického vývoja v krajinách EÚ a vo svete.

Príspevky sa v časopise uverejňujú v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.

Príspevky sú recenzované dvomi nezávislými odborníkmi, ktorých určuje redakčná rada. Redakčná rada časopisu odporúča autorom, aby rozsah statí bol do 20 normalizovaných strán, príspevok do diskusie, prehľadov a konzultácií do 10 - 12 strán, názorov, recenzií a informácií do 4 - 5 strán. Kvalita príspevkov má prioritu pred dodržaním limitu ich rozsahu. V časopise je možné po častiach publikovať aj rozsiahlejšie state. 

Základnou požiadavkou je originalita príspevku a komplexnosť jeho spracovania, t.j. úplné údaje o citovaných prameňoch a náležitá úprava. Súčasťou príspevku je abstrakt v rozsahu 8 - 10 riadkov, kľúčové slová (v jazyku slovenskom a anglickom), klasifikácia JEL (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php), základné údaje o autorovi vrátane titulov, adresa pracoviska vrátane telefonického kontaktu, prípadne faxu a e-mailová adresa autorov. 

Vydávanie vedeckého on-line časopisu „Revue sociálno-ekonomického rozvoja“ sme ukončili vydaním čísla 2/2020.

 

Redakcia

Hlavný redaktor

 • Peter Sika, EU v Bratislave

 

Výkonný redaktor 

 • Jakub Girašek, EU v Bratislave

 

Redakčná rada

 • Becker Joachim, Wirtschaftsuniversität Wien
 • Boda György, Corvinus University of Budapest
 • Brinčíková Zuzana, EU v Bratislave
 • Krebs Vojtech, VŠE Praha
 • Lehocká Danica, Generálna riaditeľka Sekcia práce Ministerstvo PSVR SR
 • Mihály Gejza, generálny riaditeľ Trexima Bratislava
 • Průša Ladislav, VÚPSV Praha
 • Rievajová Eva, EU v Bratislave
 • Richet Xavier , Université de la Sorbonne nouvelle, Paris
 • Šimek Milan, VŠB TU Ostrava

 

Aktuálne číslo

Ročník VI. - číslo 2/2020

Archív

Ročník VI. - číslo 1/2020

Ročník V. - číslo 2/2019

Ročník V. - číslo 1/2019

Ročník IV. - číslo 1-2/2018

Ročník III. - číslo 2/2017

Ročník III. - číslo 1/2017

 očník II. - číslo 2/2016

Ročník II. - číslo 1/2016

Ročník I. - číslo 2/2015

Ročník I. - číslo 1/2015

 

Šablóna pre autorov

Šablóna RSER

 

Šablóna pre recenzentov

Formulár pre recenzný posudok