spoločná 3

Katedra sociálneho rozvoja a práce ( KSRaP ) je v súčasnosti vedúce vedecko - pedagogické pracovisko na Slovensku vo svojej  oblasti.

Členovia Katedry sociálneho rozvoja a práce sa zameriavajú na interdisciplinárny výskum v oblasti sociálneho rozvoja poskytujúceho zvyšovanie kvality života a trhu práce s akcentom na podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie znevýhodnených a zraniteľných osôb.  

Katedra sociálneho rozvoja a práce systematicky rozvíja prepojenie s praxou, v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti úzko spolupracuje s orgánmi štátnej správy, zástupcami podnikateľského a tretieho sektora, ako aj s domácimi a zahraničnými univerzitami. Zavedením moderných metód a inovatívnych postupov vyučovania prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku a v európskom priestore.

 

Pedagogická činnosť katedry

Poslaním Katedry sociálneho rozvoja a práce je vychádzajúc z vedecko - výskumnej činnosti členov katedry poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie zamerané na teoretické ako i praktické spôsobilosti z národohospodárskych náuk s akcentom na špecifické i kmeňové kompetencie v oblasti sociálno - ekonomického rozvoja.

Katedra zabezpečuje výučbu a  garantovanie predmetov na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zodpovedá za ich obsah, úroveň a rozvoj. Ide o tieto predmety:

Bytová politika  bytová_politika.pdf  

Ekonómia a politika trhu práce  ekonómia_a_politika_trhu_práce.pdf

Ekonómia a politika zdravotníctva  ekonómia_a_politika_zdravotníctva.pdf  

Európske sociálne systémy  európske_sociálne_systémy_.pdf

Kvalita života  kvalita_života.pdf

Kvalitatívne metódy v ekonómii  kvalitatívne_metódy_v_ekonómii.pdf

Organizačné správanie  organizačné_správanie.pdf

Politika zamestnanosti  politika_zamestnanosti.pdf

Prípadové štúdie zo sociálnej politiky  prípadové_štúdie_zo_sociálnej_politiky.pdf  

Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment  rozvoj_ľudských_zdrojov_a_per._manažment.pdf

Simulátor pracovných pohovorov  simulátor_pracovných_pohovorov.pdf

Sociálna ekonómia a ekonomika  sociálna_ekonómia_a_ekonomika.pdf

Sociálna ochrana a sociálna inklúzia  sociálna_ochrana_a_sociálna_inklúzia_nové.pdf

Sociálna politika sociálna_politika.pdf 

Sociálne inovácie  sociálne_inovácie.pdf

Sociálne podnikanie  sociálne_podnikanie.pdf

Sociálne zabezpečenie  sociálne_zabezpečenie.pdf

Teória a prax sociálneho zabezpečenia teória_a_prax_sociálneho_zabezpečenia_.pdf  

Vzdelávacia politika  vzdelávacia_politika.pdf

Zelená ekonomika  zelená_ekonomika.pdf

 

Vedecko - výskumná činnosť katedry

Oblasti výskumu Katedry sociálneho rozvoja a práce nadväzujú na výskumné priority Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä v oblasti rovnosti príležitostí, vzdelávania a psilnenia postavenia marginalizovaných a znevýhodnených osôb v kontexte environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu.

Členovia Katedry sociálneho rozvoja a práce svoju vedecko - výskumnú činnosť realizujú najmä prostredníctvom riešenia týchto projektov: 

SHARE ERIC - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe  ( 2020 - súčasnosť )

vedecko-výs._č._katedry___projekt_share_eric.pdf

 

VEGA - Socio-ekonomické výzvy a možnosti súvisiace s politikou v oblasti starnutia pre zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu a inovácií ( 01/2023 - 12/ 2026 )

vedecko-výs._č._katedry___projekt_vega_socio-ekonomické_výzvy.pdf

 

VEGA - Sociálna ekonomika ako moderný nástroj budovania inkluzívnej spoločnosti v kontexte globálnych zmien a výziev Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj   ( 01/ 2021 – 12/ 2024 )

vedecko-výs._č._katedry___projekt_vega_sociálna_ekonomika_1.pdf

 

VEGA - Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach   ( 01/2020 – 12/2023 )

vedecko-výs._č._katedry___projekt_vega_nové_výzvy_1.pdf

 

ESF - SI PLUS - Social Innovation Plus Competence Centres ( 05/2021 – 04/2023 )

vedecko-výs._č._katedry___projekt_esf_-_si_plus.pdf

 

ESF - Národný projekt INŠTITÚT SOCIÁLNEJ EKONOMIKY ( 06/2018 – 11/2023 )

vedecko-výs._č._katedry___projekt_esf_-_národný_projekt_soc.pdf

 

INTERREG AT - SK : Social Entrepreneurship Education and Development Hub / SEED - Hub  ( 07/2020 – 10/2022 )

vedecko-výs._č._katedry___projekt_interreg_at-sk.pdf

 

VEGA - Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky ( 01/2019 - 12/2022 )

vedecko-výs._č._katedry___projekt_vega_investície_domácností_do_bývania.pdf

  

COST - Empowering the next generation of social enterprise scholars  ( 11/2017 - 11/2021 )

 vedecko-výs._č._katedry___projekt_cost.pdf