Informácie o prijímacom konaní

 

Katedra sociálneho rozvoja a práce ponúka v rámci štúdia na III. stupni, štúdium v odbore Ekonomická teória, program Hospodárska politika. témy doktorandských prác, na ktoré sa môžete prihlasovať a podrobnosti o prijímacom konaní nájdete tu.

 

Katedra práce vznikla na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v roku 1964 rozdelením Katedry národohospodárskeho plánovania. V priebehu rokov sa cez rôzne organizačné zmeny menil názov pracoviska, pričom od roku 1992 vznikla Katedra sociálneho rozvoja a práce, pôsobiaca v tejto podobe do súčasnosti. Nové spoločenské a sociálno-ekonomické podmienky si vyžiadali vypracovanie novej koncepcie štúdia a postupne dochádzalo k obsahovej prestavbe výučby a k tvorbe mnohých nových predmetov. Výsledkom kreovania katedry bolo vyprofilovanie študijných programov a príprava odborníkov z oblasti práce a sociálneho rozvoja a ich uplatnenie na všetkých stupňoch riadenia.

V súčasnosti je Katedra sociálneho rozvoja a práce popredné vedecko-pedagogické pracovisko na Slovensku vo svojej  oblasti. Garantuje študijný program Ľudské zdroje a sociálny manažment na I. stupni vysokoškolského štúdia a študijný program Sociálny rozvoj a sociálna politika na II. stupni vysokoškolského štúdia. Katedra zabezpečuje tiež výučbu na III. stupni vysokoškolského štúdia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na  oblasti:

Trh práce a zamestnanosť, bytová politika a bývanie, sociálne zabezpečenie, sociálna kvalita, sociálna ekonómia, sociálna inklúzia.

 

V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti spolupracuje katedra aj s  externými odborníkmi z ústredných orgánov štátnej správy, Slovenskej akadémie vied, zahraničných univerzít ako aj výskumných inštitúcií, z radov expertov a odborníkov zo súkromného a tretieho sektora. Katedra sociálneho rozvoja a práce spolupracuje s viacerými zahraničnými univerzitami, pričom jej pedagógovia prednášajú na svetových zahraničných univerzitách (Bonn, Princeton, Rutgers, NYU, CEU, Corvinus University of Budapest, Universidad de Huelva, West University of Timisoara, University of Tampere, Rovira i Virgili University of Tarragona  ...) a vystupujú na medzinárodných a národných odborných fórach (Európsky parlament, Európska komisia, Senát ČR, Vláda SR...)

Katedra sociálneho rozvoja a práce systematicky rozvíja prepojenie s praxou a úzko spolupracuje s MPSVaR SR, ÚPSVaR, Treximou Bratislava spol. s.r.o., Inštitútom pre výskum práce a rodiny, EPICom a inými subjektmi.

 

Profil absolventa prvého a druhého stupňa štúdia je koncipovaný interdisciplinárne.

1. stupeň štúdia: Ľudské zdroje a sociálny manažment

Absolventi získajú  teoretické ako i praktické spôsobilosti z národohospodárskych náuk. V rámci povinných a voliteľných  predmetov zameraných na problematiku ekonómie, hospodárskej politiky, rozvoja ľudských zdrojov, trhu práce a politiky zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia ale i financií, poisťovníctva, daňovníctva s dôrazom na získanie potrebných vedomosti, zručnosti a postojov pre prácu v rôznych sociálnych organizáciách a inštitúciách. Majú možnosť absolvovať výučbu predmetov aj v cudzích jazykoch, a tým posilniť svoje odborné schopnosti pre prácu v medzinárodných organizáciách. Nadobudnú vedomosti z aktívnej sociálnej politiky, ale i skúsenosti s vypracovaním konkrétneho sociálneho projektu, aplikovateľného v praxi, ale predovšetkým získajú manažérske spôsobilosti potrebné na domácom a európskom trhu práce. Dokážu uplatňovať nové metódy práce s ľuďmi a formovať profesijné kompetencie ľudí na individuálnej, organizačnej, národnej ako i nadnárodnej úrovni. Budú vedieť využívať konkrétne nástroje hospodárskej a sociálnej politiky, ako i budú schopní vnímať prepojenosť hospodárskej a sociálnej politiky pri riešení problémov sociálno-ekonomického charakteru.

Absolventi získajú ucelený komplex profesijných kompetencií (vedomostí, zručností a postojov) potrebných pre prácu na rôznych pracovných pozíciách nasledujúceho charakteru:

  • v medzinárodných inštitúciách zameraných na sociálno-ekonomickú oblasť, a to vedeckovýskumného charakteru,
  • v štátnej správe (na všetkých úrovniach),
  • v poradenských firmách ako aj domácich ako aj nadnárodných firmách v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a spoločenskej zodpovednosti firiem,
  • vo vedeckovýskumných inštitúciách zameraných na sociálno-ekonomickú problematiku,
  • vo vzdelávacích inštitúciách,
  • v odboroch a zamestnávateľských zväzoch (na všetkých úrovniach),
  • v organizáciách a inštitúciách neziskového charakteru.

Leták Ľudské zdroje a sociálny manažment

 

2. stupeň štúdia: Sociálny rozvoj a sociálna politika

Absolventi študijného  programu Sociálneho rozvoja a práce nadobudnú počas štúdia  hlboké teoretické vedomosti  a predovšetkým praktické zručnosti, ktoré možno získať cestou povinných predmetov a širokého výberu voliteľných predmetov podľa záujmu študentov. Absolventi majú schopnosť identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické javy v spoločnosti, určiť ich príčiny a následky a vedieť sa orientovať a riešiť praktické problémy zakladajúce sa na spôsobilostiach z oblasti  manažmentu znalosti, globálnych sociálnych nerovností, európskych sociálnych systémov, sociálnej ekonomiky, zdravotnej politiky, bytovej politiky, sociálnej práce, kvality života, metodiky tvorby projektov, pracovného práva. Jednotlivé oblasti sociálnej politiky sú rozpracované z hľadiska koordinácie a harmonizácie prístupov SR s prístupmi EÚ. Získajú predpoklady k pokračovaniu na 3. stupni štúdia. Sú vedení k získaniu schopností analyzovať a prognózovať vývoj konkrétnych hospodárskych a sociálnych politík a integračných procesov v Európe.

V súlade s hlavnými vzdelávacími výstupmi študijného programu, ktoré možno rozdeliť na všeobecné: riešiť samostatne aj tímovo otázky a problémy sociálno-ekonomického charakteru, získať samostatný prístup k riešeniu otvorených problémov hospodárskej a sociálnej politiky na makro úrovni a mikro úrovni, predstaviť a zdôvodniť svoje odborné názory,  kompetentne komunikovať o svojich odborných názoroch a špecifické: nadobudnúť špecifické i kmeňové kompetencie v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja, ako i pokračovania v ďalšom štúdiu na 3. stupni,  získať schopnosť  systematizovať poznatky  z oblasti ľudských zdrojov vo väzbe k iným problémom z oblasti hospodárskej politiky, verejných financií, verejnej správy, získať schopnosť využívania manažérskych zručností v praxi v sociálno - ekonomickej oblasti, ústredných orgánov štátnej správy, medzinárodných inštitúciách.

Študijný program pripravuje odborníkov pre sociálno-ekonomickú oblasť so schopnosťami uplatniť sa na domácom i európskom trhu práce v inštitúciách verejného i súkromného sektora, v sociálnych a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ako i v medzinárodných inštitúciách a pre problematiku štrukturálnych fondov. Absolventi sú schopní sledovať a osvojovať si nové poznatky zo sociálnej a hospodárskej politiky a pokračovať na 3. stupni štúdia na domácich i na zahraničných PhD. programoch.

Leták Sociálny rozvoj a sociálna politika

 

Kde nás nájdete: 4. poschodie, blok B

alebo tu:

  • Facebook - Katedra socialneho rozvoja a prace
  • LinkedIn