Členovia Katedry sociálneho rozvoja a práce sa zapájajú do nadnárodného projektu Social Innovation Plus – Competence Centres.

Projekt je realizovaný spolu s partnermi z Rakúska (L&R Social Research, arbeit plus), Maďarska (IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd.) a Bulharska (Sofia Development Association), ktorého cieľom na národnej úrovni je vybudovanie národného kompetenčného centra pre podporu, rozvoj a implementáciu sociálnych inovácií. Každá členská krajina si prostredníctvom Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie vytvorí centrálny kontaktný bod pre zainteresované strany, odborníkov, akademickú obec a miestne organizácie. Jeho hlavnou úlohou bude výmena poznatkov, zmapovanie súčasnej situácie a vytvorenie strategických dokumentov na národnej úrovni. Hlavným cieľom projektu Európskej komisie je podporovať aktivity zamerané na sociálne inovácie aj spoluprácou v rámci krajín, nakoľko sociálne inovácie sa dostávajú stále viac do centra diskusie v kontexte riešenia aktuálnych sociálnych a spoločenských výziev. Európska komisia chce posilniť spoluprácu medzi zložkami Európskeho sociálneho fondu (ESF) a programu Employment and Social Innovation (EaSI) v budúcom programe ESF+, aby využila jeho plný potenciál pri podpore sociálnych inovácií, zvýšila nadnárodnú spoluprácu predovšetkým v makro-regionálnych stratégiách Európskej únie, v prípade Slovenska v rámci krajín Dunajskej stratégie. Cieľom projektu na medzinárodnej úrovni je prenos skúseností, príkladov dobrej praxe z projektov sociálnych inovácií a vytvorenia siete kompetenčných centier na európskej úrovni.

Bližšie informácie: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.