Predstavujeme finálnu verziu dizajnu experimentu realizovaného v meste Hlohovec. Dizajn bol vypracovaný v spolupráci s mestom Hlohovec a s podporou projektu APVV 18-0435 – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík.

Experimentom v oblasti riešenia problému exkrementov psov v parkoch sme preukázali, že aj v slovenských podmienkach je možné realizovať nízkonákladové behaviorálne intervencie s výsledkami porovnateľnými so zahraničím.

Ďakujeme veľmi pekne mestu Hlohovec za vynikajúcu komunikáciu a ústretovosť počas celého priebehu experimentu a veríme, že budeme v spoločných úspešných aktivitách pokračovať.

apvv_experiment_-_dizajn_vrátane_výsledkov_-_exkrementy_hc_final_na_zverejnenie.pdf

Prihláste sa do vzdelávacieho programu SEED-Hub (SK/AT) pre sociálnych podnikateľov a sociálnych inovátorov.


Prihlášku je možné zaslať do 23. septembra 2021!

​Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť sociálnych podnikateľov na aktuálne výzvy a novú cezhraničnú spoluprácu.

Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (SEED-Hub) podporuje sociálnych podnikateľov, start-upy, ašpirujúcich sociálnych podnikateľov a pracovníkov verejných inštitúcií v Trnavskom kraji, Bratislavskom kraji, Severnom a Strednom Burgenlande, meste Viedeň a v Dolnom Rakúsku prostredníctvom cieleného vzdelávacieho programu a pri budovaní cezhraničnej siete.

​Vzdelávací program SEED-Hub(SK/AT) pre sociálnych podnikateľov a sociálnych inovátorov ponúka v 5 moduloch na mieru šité vzdelávanie pre 30 účastníkov z uvedených pohraničných regiónov.

Medzi oblasti, v ktorých sa účastníci realizujú alebo plánujú realizovať, zahŕňajú napríklad sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, pracovnú integráciu, ochranu životného prostredia, sociálnu pomoc, fair trade, sociálne bývanie, kultúra a umenie, turizmus, IT, telekomunikácie, komunitný rozvoj, ľudské práva a ďalšie. 

Ťažiskom vzdelávacích modulov budú nasledovné témy

Modul 1:

Úvod do teórie a praxe sociálneho podnikania

(pod vedením EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave)

Modul 2:

Systémová udržateľnosť

(pod vedením FHB - Fachhochschule Burgenland)

Modul 3:

Akvizícia, založenie a dizajn sociálneho podniku

(pod vedením FHB - Fachhochschule Burgenland)

Modul 4:

Obchodné modely, podnikateľské plány a možnosti financovania sociálneho podniku

(pod vedením EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave)

Modul 5:

Realizácia a projektový manažment sociálneho podniku

(pod vedením ZSI - Zentrum für Soziale Innovation)

Jazyky vzdelávacieho programu:

nemecký, slovenský
 

Trvanie vzdelávacieho programu:

október 2021 – máj 2022

Moduly sú plánované ako podujatia v prezenčnej forme v Bratislave, Eisenstadte a Viedni pri dodržaní všetkých nevyhnutných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a pri zmene situácie sa budú konať online.

Ďalšie informácie ohľadne formátu a miesta konania v Bratislave budú zverejnené v septembri 2021.

Podmienky účasti a prihláška

Účastníci musia spĺňať nasledovné podmienky:

​Bydlisko alebo miesto podnikania záujemcov je v jednom z programových regiónov: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Severný a Stredný Burgenland, mesto Viedeň, Dolné Rakúsko.

  • Vzdelávací program je určený pre účastníkov z okruhu regionálnych sociálnych podnikateľov, poskytovateľov sociálnych služieb, ašpirujúcich sociálnych podnikateľov a pracovníkov verejných inštitúcií z programového územia.
  • Záujemcovia majú ukončené SŠ vzdelanie s maturitou (alebo ekvivalentnú kvalifikáciu uznanú v SR resp. AT.
  • Záujemcovia preukážu vysoký stupeň motivácie pre realizáciu projektov v oblasti sociálneho podnikania predložením motivačného listu, ktorý bude obsahovať návrh vlastného projektu v oblasti sociálneho podnikania. Motivačný list má obsahovať určenie oblasti sociálneho dopadu, SK-AT cezhraničný potenciál, ekonomickú udržateľnosť projektu sociálneho podnikania.

Lehota na podanie prihlášky: 23. september 2021

Vašu príhlášku so stručným životopisom a motivačným listom posielajte, prosím, e-mailom p. Katarína Brocková (EUBA, Bratislava), koordinátorka projektu: 

Predlohu pre Váš motivačný list nájdete tu.

Oznámenie o výsledkoch výberového konania do vzdelávacieho programu Vám bude zaslané po 27. septembri 2021.

POZÝVAME VÁS NA PRVÉ SEED-HUB SOCIAL BUSINESS FORUM
 
Sociálne podnikania a inovácie v starostlivosti o seniorov v pohraničnom regióne SK-AT
Bratislava - Eisenstadt - Wien, 24/08/2021
 
Kedy: 24. september 2021, 9.30 – 15.20
Kde: EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave (Aula), Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Prihlasovanie: Prosíme, aby ste sa zaregistrovali najneskôr do 24. septembra tu https://survey.zsi.at/index.php/466491
 
Social Business Forum je plánované ako podujatie v prezenčnej forme pri dodržaní všetkých nevyhnutných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a pri zmene situácie sa bude konať ako online.
Úvodné podujatie sa zameriava na príležitosti a inovácie pre sociálnych podnikateľov v oblasti sociálnej starostlivosti o seniorov a okrem toho prostredníctvom Impact Café ponúka priestor pre výmenu, transfer know-how a vytváranie príležitostí na spoluprácu v pohraničnom regióne.
Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (SEED-Hub) poskytuje podporu sociálnym podnikom, start-upom, mladým ašpirujúcim sociálnym podnikateľom a podnikateľkám, ako aj zamestnancom verejných inštitúcií pri vytváraní nových možností zosieťovania a ponukou cieleného vzdelávacieho programu. Jedným z hlavných cieľov projektu je vybudovanie cezhraničnej slovensko-rakúskej siete poskytovateľov sociálne prospešných riešení a sociálnych podnikateľov v pohraničnom regióne Trnavského, Bratislavského samosprávneho kraja, severného a stredného Burgenlandu, mesta Viedeň a Dolného Rakúska.
SEED-Hub je finančne podporený 85%-ami z programu INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko – program spolupráce Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).
V prípade záujmu o výmenu skúseností so sociálnymi podnikateľmi z pohraničného regiónu a osobami zodpovednými za projekt Vám je k dispozícii SEED-Hub komunita na LinkedIn, Facebooku a Twitteri!
Kontakty pre prípad otázok:
Pamela Bartar (ZSI, Wien), Dissemination & PR:
Katarína Brocková (EUBA, Bratislava), koordinátorka projektu:
 

SEED-HUB NAPLNO ZAČÍNA !

Cieľom projektu je posilnenie ekosystému sociálneho podnikania v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska.
 
„Sociálne podnikanie“ je zastrešujúci pojem, ktorý predstavuje rôzne formy sociálneho podnikania vytvárajúce širokú škálu produktov a služieb: Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (Centrum pre vzdelávanie a rozvoj v sociálnom podnikaní) (SEED-Hub) podporuje sociálne podniky a sociálnych podnikateľov, ktorých spoločným znakom je: prevziať spoločenskú zodpovednosť pri práci s inovatívnymi a udržateľnými konceptmi.

Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave  sa opäť zapojila do výnimočného projektu organizácie JA Slovensko, n. o. Social Innovation Relay. Eva Pongrácz, vedúca katedry, zabezpečila webinár pre študentov stredných škôl na tému sociálneho podnikania a bola členkou odbornej poroty v rámci Národného finále súťaže, ktoré sa konalo 11. mája 2021.