Dňa 5. 12. 2023 sme so študentmi študijného programu Manažment verejných politík navštívili CVTI - Centrum vedecko-technických informácií SR. ✅ Absolvovali sme exkurziu, prezentáciu o histórii a aktivitách CVTI a vyskúšali sme prístup k vedeckým databázam vedeckej knižnice. ✅ Dostali sme mnoho užitočných usmernení a informácií, ktoré pomôžu študentom orientovať sa vo vedeckých zdrojoch a pri ich využívaní v procese tvorby záverečnej práce.

Ďakujeme p. Jakubovi Fázikovi a Centrum vedecko-technických informácií SR  za spoluprácu!

cvti 4253

cvti 4250cvti 4248cvti 4247

cvti 4244

 

Monografia Zelená ekonomika a zelené pracovné miesta pre udržateľnú budúcnosť od autora Ing. Romana Klimka, PhD. prináša komplexný a systematický rozbor zelenej ekonomiky a zelených pracovných miest. Nevyhýba sa problémovým oblastiam v rámci odbornej terminológie, ale naopak, prináša závery, ktoré sú pre vývoj zelených politík v nasledujúcom období kľúčové. Cesta k tomu, aby sa z Európy stal prvý klimaticky neutrálny kontinent s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom efektívne využívajúcim zdroje, bude dlhá a náročná. Pre zelené politiky je kľúčové, aby zohľadňovali potreby tých ľudí, ktorí budú prechodom na zelenú ekonomiku najviac zasiahnutí, pretože najväčšie obavy sú spojené so zabezpečením spravodlivej transformácie pre všetkých jednotlivcov a pre všetky regióny.

Publikácia Zelená ekonomika a zelené pracovné miesta pre udržateľnú budúcnosť je dostupná tu: zelená_ekonomika_a_zelené_pracovné_miesta_pre_udržateľnú_budúcnosť_roman_klimko.pdf

V stredu 15.11. 2023 sa konala divadelná exkurzia pre študentov 3. a 5. ročníka študijného programu Manažment verejných politík v priestoroch Divadla bez domova. Divadelné predstavenie s titulom ANTIGONA pripravili a zahrali ľudia s určitým sociálnym znevýhodnením (bezdomovci, marginalizované skupiny, ťažko zdravotne znevýhodnení...), ktorí po ukončení divadelného predstavenia diskutovali so študentmi NHF. Hlavnou myšlienkou tejto exkurzie bola podpora sociálnej inklúzie a občianskej angažovanosti, ktorá v súčasnosti rezonuje v spoločnosti.  Členovia kolektívu Katedry sociálneho rozvoja  a práce vyjadrili podporu a pomoc pre princípalov Divadla bez domova a účinkujúcim odovzdali darčeky ako poďakovanie za umelecký zážitok.

Vedeli ste, že v Bratislave funguje divadlo, 

  • kde hrajú ľudia z marginalizovaných skupín?
  • ktoré spája umelecké so sociálnym?
  • kde zviditeľňujú rôzne sociálne témy?
  • kde sa neplatí vstupné ale dobrovoľne "výstupné"?

Je nám cťou, že sa môžeme zúčastniť predstavenia Divadla bez domova so študentmi Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity dňa 15.11.2023.

Bližšie info o divadle: http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/CONTACT.html

exkurzia letak

Včera sme na našej akademickej pôde v rámci predmetu „Sociálna politika“ privítali dve odborníčky p. Dominiku Václavíkovú a p. Veroniku Kyzekovú z organizácie Depaul Slovensko, n.o.. So študentami diskutovali na tému „Integračný program bývania ako nástroj k ukončovaniu bezdomovectva“. Rozoberali problematiku bezdomovectva a významu bývania pri ich integrácii do spoločnosti. ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

fotka č. 1

fotka č. 2

Je nám cťou, že môžeme byt súčasťou svetového výskumného priestoru aj prostredníctvom projektu SHARE. V uplynulých dňoch sme mali príležitosť byt hostiteľmi projektového stretnutia, na ktorom sa zišlo takmer 100 účastníkov z 28 krajín. Spoločne sme sa venovali navrhnutiu a vylepšeniu ďalšej vlny prieskumu zdravia, starnutia a odchodu do dôchodku v Európe. Bližšie info o projekte: https://share-eric.eu/

Ďakujeme za spoluprácu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Marcela Kabáčová Hajtmánková a podporu vedeniu Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 

12

34

Premenili sme nomináciu na víťazstvo! Naša Evka Pongrácz získala úžasné 2. miesto  ACCEU Triple E Awards  v kategórii “Female Entrepreneurship Educator of the Year in Europe”. Blahoželáme!

evička1

 triple e awards č. 2

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v prílohe nájdete zaradenie na jednotlivé dni a komisie s uvedením poradia na Bc. štátne skúšky v termínoch od 19.6. 2023 do 21.6.2023 vrátane.  Presný časový harmonogram bude zverejnený v AISe dňa 9.6.2023. Prosíme dostavte sa na štátnu skúšku najneskôr 15 min. PRED časom uvedeným v AISe. 

príloha.pdf

Členovia našej katedry, Country Team Leader – doc. Ing. Eva Pongrácz, PhD. a Country Team Operator – doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD. sa v dňoch 02. až 05.05. 2023 zúčastnili stretnutia riešiteľov medzinárodného projektu SHARE. ERIC - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Programom rokovania bolo nastavenie procesov na ďalší prieskum vo väzbe na účinky zdravotných, sociálnych, hospodárskych a environmentálnych politík v priebehu života európskych občanov a zdieľanie informácií o doterajších výsledkov a výstupov projektu.  

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke projektu: https://www.share-eric.eu 

S radosťou Vás informujeme, že naša kolegyňa, doc. Ing. Eva Pongrácz, PhD., vedúca Katedry sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dostala medzi finalistov európskej súťaže Triple E Awards on Entrepreneurship and Engagement in Higher Education v kategórii Female Entrepreneurship Educator of the Year.

Vyhlásenie víťazov bude v júni v Barcelone. Tešíme sa a držíme palce!

 

Bližšie info: https://www.triple-e-awards.com/index/finalist/id/655

evka foto2

Informácie k odovzdávaniu záverečných prác vedených na Katedre sociálneho rozvoja a práce :

 

Nahratie do AIS2: najneskôr do 12. 5. 2023 ( vrátane )

Odovzdanie v tlačenej podobe:  najneskôr do 19. 5. 2023 ( do 14. 00 h ), sekretariát KSRaP ( 4. poschodie, budova NHF ) miestnosť č. 4B48 nasledovne:

Pondelok – Štvrtok:  7. 00 h – 14. 30 h

Piatok:   8. 00  h – 14. 00 h

Na katedre sa v stanovenom termíne odovzdáva:

  • ZP v tlačenej podobe v 2 vyhotoveniach v tepelnej väzbe ( nie hrebeňovej ), vytlačená obojstranne
  • Protokol o kontrole originality v 1 vyhotovení vytlačený obojstranne z AIS2 ( 2 časti protokolu – zistené podobnosti a plán textu dokumentu na kontrolu sa NETLAČIA )

V prípade, že tlač prác zabezpečuje pre študenta vydavateľstvo EKONÓM, katedra preberie tlačenú verziu práce priamo od vydavateľstva.