Katedra práce vznikla na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v roku 1964, kedy sa Katedra národohospodárskeho plánovania rozdelila na tri katedry: Katedru základov plánovania národného hospodárstva, Katedru práce a Katedru investícií. Katedra práce bola zameraná na široký okruh otázok súvisiacich s problematikou práce a zabezpečovala výučbu v Inštitúte národohospodárskeho plánovania a v študijnom odbore národohospodárske plánovanie.

V roku 1968, po zlúčení dovtedy samostatne pôsobiacich dvoch katedier vznikla Katedra práce a investícií, ktorá bola zlúčená s dvoma ďalšími katedrami – Katedrou plánovania národného hospodárstva a Katedrou cien a vznikla Katedra plánovania národného hospodárstva a cien, členená na tri oddelenia:

  • oddelenie národohospodárskeho plánovania
  • oddelenie cien
  • oddelenie práce.

 

V období rokov 1970 - 1990 oddelenie práce zabezpečovalo výučbu problematiky práce s dôrazom na národohospodárske aspekty tejto problematiky.

V roku 1990, po uskutočnení organizačných zmien na fakulte bola zriadená Katedra zamestnanosti a sociálneho rozvoja, ktorá po roku pôsobenia sa stala súčasťou vzniknutej Katedry hospodárskej politiky. V roku 1992 sa z Katedry hospodárskej politiky odčlenilo oddelenie sociálneho rozvoja a práce a vznikla Katedra sociálneho rozvoja a práce, pôsobiaca v tejto podobe do súčasnosti. Nové spoločenské a sociálno-ekonomické podmienky si vyžiadali vypracovanie novej koncepcie štúdia a postupne dochádzalo k obsahovej prestavbe výučby a k tvorbe mnohých nových predmetov.

V súčasnosti Katedra sociálneho rozvoja a práce garantuje študijný program Ľudské zdroje a sociálny manažment na I. stupni vysokoškolského štúdia a študijný program Sociálny rozvoj a sociálna politika na II. stupni vysokoškolského štúdia. Katedra zabezpečuje tiež výučbu na III. stupni vysokoškolského štúdia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

V akreditovaných štúdijných programoch zabezpečuje katedra tieto povinné predmety: Sociálna politika, Ľudské zdroje a personálny manažment, Politika zamestnanosti, Sociálne zabezpečenie, Sociálna práca, Kvalita života, Ekonómia vzdelávania, Európske sociálne systémy, Sociálna ekonomika, Globálne sociálne nerovnosti, Manažment znalosti a organizačné správanie, Zdravotná politika, Bytová politika, Teória a prax sociálneho zabezpečenia a pre študentov Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave 6 voliteľných predmetov. Katedra ponúka študentom výučbu vybraných predmetov aj v cudzom jazyku. Pedagogické pôsobenie učiteľov katedry nie je orientované iba na Národohospodársku fakultu, ale nachádza uplatnenie aj na ďalších fakultách v rámci EU v Bratislave.

 

Na katedre sociálneho rozvoja a práce pôsobia aj dvaja emeritní profesori: prof. Ing. Jozef Mihálik, DrSc., a prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.

Vedeckovýskumná činnosť sa na katedre v 70. a 80. rokoch orientovala na oblasť práce, sociálnej politiky a rozvoja ľudských zdrojov. Katedra participovala na štátnom pláne základného výskumu, na rezortných výskumných programoch, úzko spolupracovala s Československým výskumným ústavom práce a Ministerstvom práce. Po roku 1990 boli členovia katedry zapojení aj do zahraničného výskumného projektu „Labour Market and Social Cosequences of Economic Reform in the Slovak Republic“ a projektu EÚ-ACE Brusel "European Human Resource Manager", za spoluúčasti profesorov z univerzít Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Poľska. Vedúcim koordinátorom týchto výskumných projektov bol vtedajší vedúci katedry prof. Ing. Jozef Mihalik DrSc. V poslednom období je vedeckovýskumná činnosť katedry zameraná na tri hlavné oblasti:

1) teoreticko-praktické problémy sociálneho rozvoja,

2) teoreticko-praktické problémy jednotlivých súčastí sociálneho rozvoja so zameraním na trh práce, sociálne zabezpečenie, manažment ľudských zdrojov a kvalitu života,

3) hospodárske a sociálne prostredie v procese globalizácie v súčasnosti a budúcnosti.

Výsledky vedeckého výskumu boli využívané v pedagogickom procese a boli premietnuté do monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých statí zverejnených v SR i v zahraničí, príspevkov prezentovaných na medzinárodných vedeckých konferenciách a v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch.

V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti spolupracuje katedra aj s externými odborníkmi z ústredných orgánov štátnej správy, Slovenskej akadémie vied, zahraničných univerzít ako aj výskumných inštitúcií. Katedra  organizuje medzinárodné vedecké konferencie za účasti významných odborníkov z praxe a domácich a zahraničných univerzít. Katedra sociálneho rozvoja a práce spolupracuje s viacerými zahraničnými univerzitami, ku ktorým patria Vysoká škola ekonomická Praha (Česká republika), Masarykova univerzita Brno (Česká republika), Vysoká škola báňska Ostrava (Česká republika), Corvinus University of Budapest (Maďarsko), Wirschaftsuniversität Wien (Rakúsko), Afyon kocatepe Universitesi (Turecko).

Výsledkom viac ako 50-ročnej pôsobnosti katedry bolo vyprofilovanie študijného programu a príprava odborníkov z oblasti práce a sociálneho rozvoja a ich uplatnenie na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti.

 

Vedúci katedry od jej založenia po súčasnosť:

1963 - 1966 doc. Ing. Jozef Mihalik, CSc.
1966 - 1967 Ing. Emília Kováčová, CSc. (poverená vedením katedry)
1967 - 1968 Ing. Miroslav Tomaščin, CSc. (poverený vedením katedry)
1968 doc. Ing. Andrej Kamiač, CSc.
1968 - 1970 doc. Ing. Pavol Tuhársky, CSc.
1970 - 1990 *
1990 - 1994 prof. Ing. Jozef Mihalik, CSc.
1994 - 1998 doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc.
1998 - 2006 doc. Ing. Vojtech Stanek, PhD.
2007 - 2015 prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
2015 doc. Ing. Peter Sika, PhD. (poverený vedením katedry)
2015 - 2018 doc. Mgr. Martin Kahanec, MA PhD.
2018 - Ing. Eva Pongrácz, PhD.

* V rokoch 1970 -1990 pôsobilo Oddelenie práce ako súčasť Katedry plánovanie národného hospodárstva a cien.