Katedra práce vznikla na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v roku 1964, kedy sa Katedra národohospodárskeho plánovania rozdelila na tri katedry: Katedru základov plánovania národného hospodárstva, Katedru práce a Katedru investícií. Katedra práce bola zameraná na široký okruh otázok súvisiacich s problematikou práce a zabezpečovala výučbu v Inštitúte národohospodárskeho plánovania a v študijnom odbore národohospodárske plánovanie.

V roku 1968, po zlúčení dovtedy samostatne pôsobiacich dvoch katedier vznikla Katedra práce a investícií, ktorá bola zlúčená s dvoma ďalšími katedrami – Katedrou plánovania národného hospodárstva a Katedrou cien a vznikla Katedra plánovania národného hospodárstva a cien, členená na tri oddelenia:

  • oddelenie národohospodárskeho plánovania
  • oddelenie cien
  • oddelenie práce.

 V období rokov 1970 - 1990 oddelenie práce zabezpečovalo výučbu problematiky práce s dôrazom na národohospodárske aspekty tejto problematiky.

V roku 1990 po uskutočnení organizačných zmien na fakulte bola zriadená Katedra zamestnanosti a sociálneho rozvoja, ktorá po roku pôsobenia sa stala súčasťou vzniknutej Katedry hospodárskej politiky. V roku 1992 sa z Katedry hospodárskej politiky odčlenilo oddelenie sociálneho rozvoja a práce a vznikla Katedra sociálneho rozvoja a práce, pôsobiaca v tejto podobe do súčasnosti. Nové spoločenské a sociálno-ekonomické podmienky si vyžiadali vypracovanie novej koncepcie štúdia a postupne dochádzalo k obsahovej prestavbe výučby a k tvorbe mnohých nových predmetov.

Do roku 2022 Katedra sociálneho rozvoja a práce garantovala študijný program Ľudské zdroje a sociálny manažment na I. stupni vysokoškolského štúdia a študijný program Sociálny rozvoj a sociálna politika na II. stupni vysokoškolského štúdia. Katedra zároveň zabezpečovala aj výučbu na III. stupni vysokoškolského štúdia v odbore Ekonomická teória na študijnom programe Hospodárska politika. 

Vedeckovýskumná činnosť sa na katedre v 70. a 80. rokoch orientovala na oblasť práce, sociálnej politiky a rozvoja ľudských zdrojov. Katedra participovala na štátnom pláne základného výskumu, na rezortných výskumných programoch, úzko spolupracovala s Československým výskumným ústavom práce a Ministerstvom práce. Po roku 1990 boli členovia katedry zapojení aj do zahraničhých výskumných projektov. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa postupne zamerala na tri hlavné oblasti:

1) teoreticko-praktické problémy sociálneho rozvoja,

2) teoreticko-praktické problémy jednotlivých súčastí sociálneho rozvoja so zameraním na trh práce, sociálne zabezpečenie, manažment ľudských zdrojov a kvalitu života,

3) hospodárske a sociálne prostredie v procese globalizácie v súčasnosti a budúcnosti.

 

Vedúci katedry od jej založenia po súčasnosť:

1963 - 1966 doc. Ing. Jozef Mihalik, CSc.
1966 - 1967 Ing. Emília Kováčová, CSc. (poverená vedením katedry)
1967 - 1968 Ing. Miroslav Tomaščin, CSc. (poverený vedením katedry)
1968 doc. Ing. Andrej Kamiač, CSc.
1968 - 1970 doc. Ing. Pavol Tuhársky, CSc.
1970 - 1990 *
1990 - 1994 prof. Ing. Jozef Mihalik, CSc.
1994 - 1998 doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc.
1998 - 2006 doc. Ing. Vojtech Stanek, PhD.
2007 - 2015 prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
2015 doc. Ing. Peter Sika, PhD. (poverený vedením katedry)
2015 - 2018 doc. Mgr. Martin Kahanec, MA PhD.
2018 - doc. Ing. Eva Pongrácz, PhD.

* V rokoch 1970 -1990 pôsobilo Oddelenie práce ako súčasť Katedry plánovanie národného hospodárstva a cien.