ŠIPIKALOVÁ, Silvia, doc. Ing., PhD.

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

docentka
Miestnosť 4B56
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1426
Konzultačné hodiny:

LS AR 2023/2024

Utorok: 11:00 - 11:45

Streda: 10:00 - 10:45

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Sociálna ochrana a sociálna inklúzia
 • Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment
 • Sociálne zabezpečenie
 • Sociálna politika v AJ

 

Gestor predmetov

 • Sociálna ochrana a sociálna inklúzia
 • Sociálne zabezpečenie
 • Európske sociálne systémy
 • Kvalita života
 • Organizačné správanie
Publikačná činnosť:

PONGRÁCZ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : aplikačné praktikum. Recenzenti: Eva Rievajová, Božena Igliarová. 4. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 178 s. ISBN 978-80-225-4834-2.

SIKA, Peter - ANTALOVÁ, Mária - NOVÁKOVÁ, Michaela - PONGRÁCZ, Eva - RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálna politika. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 342 s. ISBN 978-80-225-4544-0.

HUSÁKOVÁ, Mária - RIEVAJOVÁ, Eva - SIKA, Peter - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 621-640.

RIEVAJOVÁ, Eva - PONGRÁCZ, Eva - SIKA, Peter - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 313 s. ISBN 978-80-225-4396-5.

GOTTVALD, Jaromír - RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Determinants of individual wages in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035, 2013, roč. 61, č. 7, s. 672-689.

ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Príjmová polarizácia slovenskej spoločnosti. Recenzentky Mária Antalová, Zuzana Štofková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 77 s.  ISBN 978-80-225-3797-1.

ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Globálne sociálne nerovnosti : (v kontexte krajín Európskej únie). Recenzenti: Ivan Laluha, Magdaléna Kotýnková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 107 s. ISBN 978-80-225-3571-7.

DUDOVÁ, Iveta - OŠKOVÁ, Silvia - STANEK, Vojtech. Ekonomická výkonnosť a systémy sociálnej ochrany. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 4, s. 403-421.

LALUHA, Ivan - OŠKOVÁ, Silvia - STANEK, Vojtech. Kvalita života, sociálne nerovnosti a diferenciácia obyvateľstva. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2005. ISSN 0049-1225, 2005, roč. 37, č. 2, s. 119-142.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • sociálne nerovnosti, sociálna ochrana, chudoba a sociálne vylúčenie

 

Riešené projekty

 • VEGA 1/0851/21 Sociálna ekonomika ako moderný nástroj budovania inkluzívnej spoločnosti v kontexte globálnych zmien a výziev Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj

 • VEGA 1/0251/19 Investície domácností do bývania a možností ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky

Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk

 

Zahraničné pobyty

 • Corvinus univerzita Budapešť
 • EF VŠB Ostrava