SIKA, Peter, doc. Ing., PhD.

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

docent zástupca pre pedagogickú činnosť
Miestnosť 4B50
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1450
Konzultačné hodiny:

LS AR 2023/2024

Streda: 8:30 - 9:15

Streda: 10:45 - 11:30

 

             

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Sociálna politika
 • Sociálne zabezpečenie
 • Teória a prax sociálneho zabezpečenia
 • Bytová politika
 • Ekonómia a politika trhu práce

 

Gestor predmetov

 • Sociálna politika
 • Teória a prax sociálneho zabezpečenia
 • Bytová politika
Publikačná činnosť:

V1/AAB     Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v podnikateľských aktivitách malých a stredných podnikov v SR v podmienkach interkultúrneho trhu EÚ / Miroslava Szarková a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 240 s. ISBN 978-80-225-2791-0

V1/AAB     Nový rozmer dôchodkovej politiky a reformy v Slovenskej republike. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 123 s. ISBN 978-80-225-3702-5

V1/AAB     Sociálna politika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - 342 s. ISBN 978-80-225-4544-0

V1/AAB     Vybrané socio-ekonomické otázky bývania v Slovenskej republike [elektronický zdroj] / Peter Sika, Jarmila Vidová, Jakub Girašek. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4948-6

V2/AFA      Slovenský dôchodkový systém v zmenených sociálno-ekonomických podmienkach = Slovak Pension System in Changed Socio-Economic Conditions / Eva Rievajová, Peter Sika. In: Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy [elektronický zdroj] : sborník odborných a vědeckých textů z mezinárodního workshopu Sociální politika 2018 = Social Politics 2018: Values, Visions, Trends. Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2018. - ISBN 978-80-245-2291-3. - S. 78-88 CD-ROM.

V2/AFB      Chudoba a jej monitorovanie / Peter Sika. In: Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2701-9.

V2/AFB      Dopad hospodárskej krízy na ekonomiku SR / Peter Sika. In: Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2742-2.

V3/ADC     Christmas Allowance as a Non-System Tool for Sustainability of Quality of Life of Slovak Seniors / Jarmila Vidová, Peter Sika. In: Sustainability [elektronický zdroj] : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. - ISSN 2071-1050. - Vol. 12, no. 9 (2020), pp. 1-14 online.

V3/ADC     Regional View on Housing of the Marginalized Roma Population in the Slovak Republic / Peter Sika, Jarmila Vidová, Eva Rievajová. In: Sustainability [elektronický zdroj] : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. - ISSN 2071-1050. - Vol. 12, no. 14 (2020), pp. 1-24 online.

V3/ADD     Dôchodkový systém v zmenených sociálno-ekonomických podmienkach vo väzbe na príjmovú situáciu dôchodcov / Eva Rievajová, Peter Sika, Mária Husáková. In: Sociológia : časopis pre otázky sociológie = Slovak sociological review. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2012. - ISSN 0049-1225. - Roč. 44, č. 4 (2012), s. 456-477.

V3/ADD     The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic / Mária Husáková, Eva Rievajová, Peter Sika, Silvia Šipikalová. In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. - ISSN 0013-3035. - Roč. 66, č. 6 (2018), s. 621-640.

V3/ADE      Postavenie starobného dôchodkového sporenia v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky / Peter Sika. In: Grant Journal [elektronický zdroj] : vědecký časopis = Grant Journal: Peer-Reviewed Scientific Journal. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. - ISSN 1805-0638. - Roč. 6, č. 2 (2017), s. 65-69 online.

V3/ADE      Vzájomné súvislosti na trhu práce a trhu bývania v kontexte minimálnej mzdy v Slovenskej republike / Peter Sika. In: Grant Journal [elektronický zdroj] : vědecký časopis = Grant Journal: Peer-Reviewed Scientific Journal. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. - ISSN 1805-0638. - Roč. 7, č. 1 (2018), s. 85-89 online.

V3/ADE      The Pension System and Its Financing as an Important Part of Public Finances in the Slovak Republic / Peter Sika, Jarmila Vidová. In: International Journal of Economics and Financial Issues [elektronický zdroj]. - Turkey : EconJournal. - ISSN 2146-4138. - Vol. 8, no. 5 (2018), pp. 45-51.

V3/ADM     Sustainability of the Pension System of the Slovak Republic in the Changed Socio-Economic Conditions / Peter Sika, Alžbeta Martišková. In: Journal of Security and Sustainability Issue. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. - ISSN 2029-7025. - Vol. 6, no. 1 (September 2016), pp. 113-123.

V3/ADM     Interrelationship of Migration and Housing in Slovakia / Peter Sika, Jarmila Vidova. In: Journal of International Studies [elektronický zdroj] : Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. - ISSN 2306-3483. - Vol. 10, no. 3 (2017), pp. 91-104 online.

V3/ADM     Reality and Expectations of Old-Age Pension Savings in the Pension System of the Slovak Republic / Peter Sika, Jarmila Vidová. In: Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým = Review of Economic Perspectives. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2021. - ISSN 1213-2446. - Vol. 21, no. 4 (2021), pp. 411-436 online.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • sociálna politika, sociálne zabezpečenie, trh práce, bytová politika

 

Riešené projekty

 • Riešiteľ: „Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach“. VEGA 1/0037/20.
 • Riešiteľ: „Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe“. SHARE - ERIC.
 • Expertný pracovník: „Nadnárodný projekt SI PLUS (Social Inovation Plus – Competence Centres)“. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 • Zodpovedný riešiteľ: „Socio-ekonomické výzvy a možnosti súvisiace s politikou v oblasti starnutia pre zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu a inovácií“. VEGA 1/0226/23.

 

Účasť v projektoch:

 • projekt Ekonomickej univerzity v Bratislave: Komparácia regionálnej politiky trhu práce na príklade vybraných regiónov ČR, Poľska a Slovenskej republiky (0040/00)
  vedúci projektu: doc. Ing. Vojtech Stanek, CSc.
  doba riešenia: 2000
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt Ekonomickej univerzity v Bratislave: Desať rokov samostatného vývoja systému sociálnej ochrany obyvateľstva ČR a SR z pohľadu zapojenia sa do európskych štruktúr (15001/03)
  vedúci projektu: doc. Ing. Vojtech Stanek, CSc.
  doba riešenia: 2003
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt Phare 2002 SR 2002/000.610: Strategické akčné plány zamestnanosti a budovanie partnerstva pre rozvoj ľudských zdrojov (Trenčiansky samosprávny kraj)
  vedúci projektu:
  doba riešenia: 2004 - 2005
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Ekonomika bývania v sociálno-ekonomickom rozvoji (4/04)
  vedúci projektu: Ing. Peter Sika, PhD.
  doba riešenia: 2004
  pozícia: zodpovedný riešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/2537/05: Transformácia ekonomiky a jej odraz v prežívaní životnej úrovne
  vedúci projektu: Ing. Peter Sika, PhD.
  doba riešenia: 2005 - 2007
  pozícia: zodpovedný riešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0414/09: Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike
  vedúci projektu: prof. Ing. Vojtech Stanek, CSc.
  doba riešenia: 2009 - 2011
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0330/11: Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike
  vedúci projektu: Ing. Silvia Šipikalová, PhD.
  doba riešenia: 2011 - 2013
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ OP VaV - ITMS 26240120032: Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí
  vedúci projektu:
  doba riešenia: 2011 - 2013
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0103/12: Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien
  vedúci projektu: prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
  doba riešenia: 2012 - 2015
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0216/14: Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy
  vedúci projektu: doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.
  doba riešenia: 2014 - 2016
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0002/16: Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily
  vedúci projektu: doc. Ing. Peter Sika, PhD.
  doba riešenia: 2016 - 2018
  pozícia: zodpovedný riešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0001/16: Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti
  vedúci projektu: prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
  doba riešenia: 2016 - 2019
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0251/19 : Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky
  vedúci projektu: doc. Ing. Peter Sika, PhD.
  doba riešenia: 2019 - 2022
  pozícia: zodpovedný riešiteľ
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk

 

Činnosti a aktivity:

 • Člen komisie č. 1 Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky