PONGRÁCZ, Eva, doc., Ing., PhD.

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

docentka vedúca katedry
Miestnosť 4B46
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1499
Konzultačné hodiny:

LS AR 2021/2022

Utorok: 13:00 - 14:30

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Sociálne zabezpečenie
 • Trh práce a politika zamestnanosti
 • Sociálne podnikanie
 • Simulátor pracovných pohovorov
 • Špeciálny seminár - Systémy služieb zamestnanosti I. a II.

 

Gestor predmetov

 • Špeciálny seminár - Systémy služieb zamestnanosti I. a II.
 • Simulátor pracovných pohovorov
 • Sociálna ekonomika/Sociálne podnikanie
Publikačná činnosť:

SIKA, Peter - ANTALOVÁ, Mária - NOVÁKOVÁ, Michaela - PONGRÁCZ, Eva - RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálna politika. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 342 s. [24,4 AH]. ISBN 978-80-225-4544-0.

RIEVAJOVÁ, Eva - KAVEC, Ján - KLIMKO, Roman - KORIMOVÁ, Gabriela - MIHÁLY, Géza - NOVÁKOVÁ, Michaela - ORBÁNOVÁ, Darina - PČOLINSKÁ, Lenka - PONGRÁCZ, Eva - PŘÍVARA, Andrej - SIKA, Peter - VELICHOVÁ, Ľudmila - VIDOVÁ, Jarmila. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 163 s.[10,1 AH]. ISBN 978-80-225-4552-5.

PONGRÁCZ, Eva. A Szlovák munkaerőpiac aktuális helyzete és a sociális gazdaság. In Munkaügyi szemle. - [Budapest : Profunditas], 2018. ISSN 2064-3748, 2018, évf. 61, sz. 2, o. 38-43 online.

RIEVAJOVÁ, Eva - PONGRÁCZ, Eva - SIKA, Peter - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [313 s., 20,96 AH]. ISBN 978-80-225-4381-1.

PONGRÁCZ, Eva. The Effects of globalisation on Slovak labour market - opportunities and problems. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 4, s. 2057-2063 online.

PONGRÁCZ, E, ŠIPIKALOVÁ, S.: Sociálne zabezpečenie : aplikačné praktikum. - 3. [preprac.] vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - 167 s. ISBN 978-80-225-4227-2

PONGRÁCZ, E.: A Szociális gazdaság mint társadalmi innováció = The Social economy as a social innovation. In HUMANUM. - Warszawa : Instytut Studiów Miedzynarodowych i Edukacji w Warszawie, 2016. - ISSN 1898-8431. - No. 21 (2) (2016), p. 169-173.

PONGRÁCZ, E.: Social economy - an economy that focuses on human beings as an expression of social responsibility. In Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 15th International scientific conference : 7th-8th October 2015, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part 1. Zilina : University of Zilina, Faculty of opeeration and economics of transport and communications, Department of economics, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2. - P. 591-596.

PONGRÁCZ, E. a kol. ; Sociálna ekonomika. - 2. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 184 s.

PONGRÁCZ, E:, KLIMKO, R.: Trh práce a politika zamestnanosti : (aplikačné praktikum). - 2. [preprac.] vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 107 s.

Pongrácz,E., Hamzić, L.: Alternatívna mena ako systém komunitnej podpory. In Nová ekonomika: vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732. - Roč. 7, č. 4 (2014), s. 79-86.

Pongrácz, E., Kolláriková, T.: Situation of young people in the Slovak labor market and possibilities of their placement in the area of social economy. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků XII. mezinárodní vědecké konference : 16. - 18. září 2014 Ostravice. Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-045-0. - S. 762-771 CD ROM.

Pongrácz, E.: Výzvy a trendy vo vzdelávaní o sociálnej ekonomike. In Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania [elektronický zdroj] : zborník vedeckých štúdií . Banská Bystrica : Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0748-8. - S. 1-6 CD-ROM.

Pongrácz, E.: Koncepcia výučby predmetu "Sociálna ekonomika" na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Sociálna ekonomika a vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých štúdií : [medzinárodný vedecký workshop, 21. november 2013, Banská Bystrica]. Banská Bystrica : Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0623-8. - S. [1-4] CD-ROM.

Pongrácz, E.: Úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. In Sociálne zabezpečenie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3631-8. S. 207-228.

Pongrácz, E.: Komparácia systémov podpory v nezamestnanosti v krajinách Vyšehradskej štvorky. In Nová ekonomika: vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: NHF EU, 2013. ISSN 1336-1732. Roč. 6, č. 2 (Jún 2013), s. 70-77.

PONGRÁCZ, E.: Social entrepreneurship and corporate social responsibility in Slovakia. In Economic and social development : book of proceedings of the 2nd international scientific conference. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Faculty of Commercial and Business Sciences, 2013. ISBN 978-961-6825-73-3, s. 711-717.

PONGRÁCZ, E.: Mzdy a náklady práce. Európska stratégia zamestnanosti. Politika zamestnanosti. Produktivita práce. In: Rievajová, E. a kol: Trh práce a politika zamestnanosti. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 267 s. ISBN 978-80-225-3544-1.

PONGRÁCZ, E. – Klimko, R.: Trh práce a politika zamestnanosti: (aplikačné praktikum). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. s. 106.

PONGRÁCZ, E.: The importance and the role of social entrepreneurship in Slovakia. In: International academic conference IISES. Prague: IISES, 2012. ISBN 978-80-905241-1-8. s. 405-414.

PONGRÁCZ, E., OŠKOVÁ, S.: Sociálne zabezpečenie : (aplikačné praktikum). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 155 s. ISBN 978-80-225-3163-4.

PONGRÁCZ, E.: Sociálna ekonomika. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 156 s. ISBN 978-80-225-3291-4.

OŠKOVÁ, S., PONGRÁCZ, E., SATMÁR, O.: Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 156 s. ISBN 978-80-225-2958-7.

Pongrácz, E. a kol.: Teória a politika zamestnanosti – aplikačné praktikum.. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2789-7.

Pongrácz, E.: Európska stratégia zamestnanosti. Politika zamestnanosti. - s. 201-254. In: Rievajová, E. a kol.: Trh práce a politika zamestnanosti – monografia.. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2878-8.

Pongrácz, E.: Úrazové poistenie. Garančné poistenie. Poistenie v nezamestnanosti. Štátna sociálna podpora. Životné minimum. - s. 83-111. In: Ošková, S. a kol.: Sociálne zabezpečenie – aplikačné praktikum.. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2695-1.

Pongrácz, E.: Trh práce a politika zamestnanosti. Tretí sektor a sociálna ekonomika. In: Ošková, S. a kol.: Sociálna politika – semináre a cvičenia.. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2008. ISBN 978-80-225-2602-9.

Pongrácz, E.: Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke aktivity - s. 138-147. In: Husáková, M.: Sociálna práca – učebnica. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2536-7.

Pongrácz, E., Rievajová, E.: Nástroje aktívnej politiky trhu práce na elimináciu chudoby a nezamestnanosti. In: Nová ekonomika č. 1-2/2008. ISSN 1336-1732.

Stanek, V., Pongrácz, E.: Spoločenská zodpovednosť podnikov, podniková sociálna politika, podniky sociálnej ekonomiky. In: Ekonomické rozhľady č. 1/2008. ISSN 0323-262X.

Pongrácz, E.: Úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti - s. 149-173. In: Rievajová, E. a kol.: Sociálne zabezpečenie – učebnica. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2545-9.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Tretí sektor, dobrovoľníctvo,sociálna ekonomika, trh práce, spoločenská zodpovednosť podnikania.

 

Projekty

 • Projekt VEGA „Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie“
  Doba riešenia: 2017 – 2020
  Pozícia: vedúci projektu
 • Projekt organizácie Fiatalok Kulturális Szövetsége- Ifjúsági Egyesület č. EFOP-1.11.1-17-2017-00020 „Program zamestnávania FIX", riešený v Maďarsku, Rumunsku a SR
  Doba riešenia: 2018 – 2019
  Pozícia: spoluriešiteľ
 • Projekt Nadácie Green Foundation „Akadémia sociálnej ekonomiky“. Partneri projektu: Slovenská sporiteľňa, Nadácia Slovenskej sporiteľne.
  Doba riešenia: 2018 - 2019
  Pozícia: spoluriešiteľ
 • Projekt organizácie UK Foreign and Commonwealth Office „People to People Central Europe“ – „People to People Slovakia – sociálne inovácie“ financovaný a realizovaný British Council v Českej republike, v Maďarsku a SR.
  doba riešenia: 2018 – 2019
  pozícia: spoluriešiteľ
 • Projekt VEGA „Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti“
  doba riešenia: 2016 – 2019
  pozícia: spoluriešiteľ
 • Projekt neziskovej organizácie EPIC „Capacities of youth workers on the field of youth employment services“
  donor: ERASMUS+
  doba riešenia: 2016 – 2018
  pozícia: spoluriešiteľ od roku 2017
 • Projekt neziskovej organizácie EPIC ERASMUS+ „Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania“
  donor: ERASMUS+
  doba riešenia: 2014 – 2017
  pozícia: spoluriešiteľ od roku 2016
 • projekt neziskovej organizácie Centrum pre výskum etnicity a kultúry: „ Presadzovanie rovnakých príležitostí pre Rómov a Rómky prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO)”
  donor: Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 (správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti) 
  doba riešenia: 2014 – 2015
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt neziskovej organizácie EPIC: "Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce"
  donor: Projekt podporuje Program švajčiarsko–slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Správcom Blokového grantu pre podporu partnerstiev v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je Nadácia EKOPOLIS.
  doba riešenia: 2014 – 2015
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projek: VEGA „Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku "
  doba riešenia: 2013 – 2015
  pozícia: vedúci riešiteľ
 • projekt OP VaV „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032). Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku“. 
  pozícia: spoluriešiteľ v rokoch 2012 - 2013
 • projekt VEGA "Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko - ekonomických zmien"
  doba riešenia: 2012– 2015
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt VEGA "Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike" 
  doba riešenia 2011-2013
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt VEGA "Formovanie moderného sociálneho štátu pri utváraní podmienok udržateľného rozvoja na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie". 
  doba riešenia: 2010– 2011
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt VEGA "Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike". 
  doba riešenia: 2009– 2011
  pozícia: spoluriešiteľ
 • výskumná štúdia k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie „Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti“. 
  vedúci čiastkového tímu: prof. Ing. Rievajová, PhD. (projekt zastrešovala SAV)
  doba riešenia: 2007 – 2008
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt ESF „Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji“
  doba riešenia: 2005 – 2008
  pozícia: spoluriešiteľ (2006 – 2008)
 • projekt VEGA „Hospodárske a sociálne prostredie v procese globalizácie v súčasnosti a budúcnosti“
  doba riešenia: 2006 – 2008
  pozícia: spoluriešiteľ (2007, 2008)
 • projekt VEGA „Trh práce a sociálna stratifikácia spoločnosti“
  doba riešenia: 2005-2007
  pozícia: spoluriešiteľ (2007)
Ďalšie informácie:

Členka komisie MPSVaR SR na overenie splnenia podmienok priznania alebo zrušenia štatútu registrovaného sociálneho podniku a priznania alebo zrušenia postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky

Členka pracovnej skupiny MPSVaR SR k tvorbe samostatnej komplexnej právnej úpravy o sociálnej ekonomike (zákon 112/2018 účinný od 1. mája 2018)

Odborný garant kurzu celoživotného vzdelávania (akreditovaného MŠVVaŠ SR) „Obecné sociálne podnikanie“

Odborný garant bezmodulového vzdelávacieho programu (akreditovaného MŠVVaŠ SR) „Poradenstvo pre mladých ľudí v oblasti pracovného uplatnenia – tréning pre pracovníkov s mládežou“

Členka Management Committee za SR projektu COST Action CA16206 " Empowering the next generation of social enterprise scholars" (november 2017 – november 2021)

Individuálny výskumník medzinárodnej výskumnej siete EMES zameranej na otázky sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania

 

Zahraničné pobyty

 • Corvinus univerzita Budapešť
 • EPIC Assist Australia, Youth Advocacy Centre, Brisbane, Austrália
 • študijná návšteva v Spojenom kráľovstve – návšteva rôznych organizácií a stretnutie s expertmi, ktorí sú aktívni v oblasti sociálnych inovácií a sociálneho podnikania

 

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Ruský jazyk