PONGRÁCZ, Eva, doc., Ing., PhD.

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

docentka vedúca katedry
Miestnosť 4B46
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1499
Konzultačné hodiny:

LS AR 2023/2024

Pondelok: 12:30 - 14:00

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment
 • Sociálne inovácie
 • Kvalita života
 • Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment v AJ
 • Sociálna ekonómia a ekonomika
 • Kvalitatívne metódy v ekonómii

 

Gestor predmetov

 • Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment
 • Sociálna ekonómia a ekonomika
 • Sociálne podnikanie
 • Sociálne inovácie
 • Kvalitatívne metódy v ekonómii
Publikačná činnosť:

AAA   Spoločenská zodpovednosť a sociálna ekonomika / Eva Pongrácz ; recenzenti: Jana Štofková, Vojtěch Krebs. - 1. vydanie. - Praha : Agentúra Fáma, 2021. - 97 s. [3,48 AH] [3,48 AH]. - VEGA 1/0851/2021, COST CA16206, VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0112/13. - ISBN 978-80-904926-7-7

ADC   Innovation in Planning Homelessness Resolution Services – Implementing a "Housing First" Approach in Slovakia / Eva Pongrácz, Hana Poláčková, Michaela Nováková, Simona Polonyová, Mariana Hudecová. - VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0851/21.
In: Journal of Housing and the Built Environment. - Dordrecht : Springer Nature. - ISSN 1566-4910. - Vol. 36, no. 3 (2021), pp. [1-19]. (2021: 2.033 - IF, 0.566 - SJR, Q4 - JCR Best Q).

ADM01   Social Entrepreneurship Education Providers – Slovak Case / Simona Polonyová, Eva Pongrácz. - VEGA 1/0851/21.
In: Social Enterprise Journal. - Bingley : Emerald Group Publishing. - ISSN 1750-8614. - Vol. 18 , no. 3 (2022), pp. 434-450 online.

AAB   Sociálna politika / Peter Sika a kolektív ; recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. - 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - 342 s. [24,4 AH] [24,4 AH]. - VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16. - ISBN 978-80-225-4544-0

AAB   Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach [elektronický zdroj] / Eva Rievajová a kolektív ; recenzenti: Jana Štofková, Ján Košta. - 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - CD-ROM 163 s. [10,1 AH] [10,1 AH]. - VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0002/16. - ISBN 978-80-225-4552-5

AAB   Trh práce - premeny a výzvy [elektronický zdroj] / Eva Rievajová a kol. ; recenzenti: Marta Martincová, Mária Janušová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - CD-ROM [253 s., 16,37 AH] [16,37 AH]. - VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0112/13. - ISBN 978-80-225-4061-2

BAB   Základy sociálneho poľnohospodárstva / Magdaléna Lacko-Bartošová, Danka Moravčíková, Marcela Chreneková, Eva Pongrácz, Hedviga Guľová ; recenzenti: Jan Moudrý, Patrik Rovný. - 1. vydanie. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. - 89 s. [6,65 AH] [6,65 AH]. - VEGA 1/0650/20, EHP 2014-2021. - ISBN 978-80-552-2349-0

ACB   Sociálne zabezpečenie / Eva Rievajová a kolektív ; recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák [elektronický zdroj]. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - online [313 s., 20,96 AH] [20,96 AH]. - VEGA 1/0001/16. - ISBN 978-80-225-4381-1

ACB03  Trh práce a politika zamestnanosti / Eva Rievajová, Eva Pongrácz, Roman Klimko ; recenzenti: Mária Janušová, Božena Igliarová. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - 261 s. [16,57 AH] [16,57 AH]. - VEGA 1/0001/16. - ISBN 978-80-225-4356-9

ACD   Úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 6 / Eva Pongráczová.
In: Sociálne zabezpečenie / Eva Rievajová a kolektív ; recenzenti Stanislav Konečný, Zuzana Kliská. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3631-8. - S. 207-228, [1,42 AH].

ADE   A Szociális gazdaság mint társadalmi innováció = The Social economy as a social innovation / Eva Pongrácz.
In: Humanum : Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne = Humanum: International Social and Humanities Studies Humanum. - Warszawa : Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum. - ISSN 2450-0313. - No. 21 (2016), s. 169-173.

ADE   Sociálna kvalita a sociálna ekonomika / Mária Antalová, Eva Pongráczová. - ITMS 26240120032.
In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. - ISSN 1804-9095. - Roč. 5, (2011), s. 7-14.

BCI     Sociálne zabezpečenie : aplikačné praktikum / Eva Pongrácz, Silvia Šipikalová ; recenzenti: Eva Rievajová, Božena Igliarová. - 4. aktualizované a doplnené vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. - 178 s. [7,915 AH] [7,915 AH]. - ISBN 978-80-225-4834-2

Sociálna ekonomika / Eva Pongrácz a kol. ; recenzenti: Gabriela Korimová, Peter Sika. - 2. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 184 s. - VEGA 1/0112/13. - ISBN 978-80-225-4138-1

BCI     Trh práce a politika zamestnanosti : (aplikačné praktikum) / Eva Pongrácz, Roman Klimko ; recenzenti: Eva Rievajová, Ján Frišták. - 2. [prepracované] vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 107 s. [3,41 AH] [3,41 AH]. - ISBN 978-80-225-4137-4

 

 

 

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Tretí sektor, dobrovoľníctvo, sociálna ekonomika a sociálne podnikanie, sociálna inklúzia, trh práce, spoločenská zodpovednosť.

 

Projekty

 • Projekt VEGA č. 1/0851/21 Sociálna ekonomika ako moderný nástroj budovania inkluzívnej spoločnosti v kontexte globálnych zmien a výziev Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj
  Doba riešenia projektu: 01/2021– 12/2024
  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ
  Inštitúcia: Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 • Projekt SHARE ERIC - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europ
  Doba riešenia: SHARE Wawe 8: 10/ 2020 – 06/ 2021, SHARE Wawe 9: 08/ 2021 – 11/ 2022, SHARE Wawe 10: od r. 2023
  Pozícia v projekte: Country Team Leader (od roku 2021)
  Inštitúcia: Munich Center for the Economics of Aging (MEA) - Prof. Dr. h. c. Axel Börsch-Supan, Ph. D., Managing Director

 

 • Projekt OP ĽZ: Národný projekt č. 312031T839 Inštitút sociálnej ekonomiky
  Doba riešenia projektu: 06/2018– 10/2023
  Vedúci projektu: Zuzana Valentová
  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ – expert III. Poradnej PS CKJ ISE
  Inštitúcia: IA MPSVaR SR

 

 • Medzinárodný projekt programu EaSI Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie – SI PLUS
  Doba riešenia projektu: 05/2021– 04/2023
  Vedúci projektu: Matúč Tluščák, koordinátor projektu
  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ - expert
  Inštitúcia: MPSVaR SR

 

 • Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0037/20 Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach
  Doba riešenia projektu: 01/2020 – 12/2023
  Vedúci projektu: prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ
  Inštitúcia: Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 • Projekt INTERREG č. NFP305040ADS8 Social Entrepreneurship Education and Development Hub - SEED-Hub
  Doba riešenia: 07/2020 – 10/2022
  Pozícia v projekte: zástupca vedúceho riešiteľa, koordinátor za NHF

 

 • Projekt COST č. 16206 Empowering the next generation of social enterprise scholars
  Doba riešenia projektu: 11/2017 – 11/2021
  Vedúci projektu: Sílvia Ferreira
  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ, členka MC za SR
  Inštitúcia: EMES, Brusel, Belgicko

 

 • Projekt VEGA „Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie“
  Doba riešenia: 2017 – 2020
  Pozícia: vedúci projektu

 

 • Projekt organizácie Fiatalok Kulturális Szövetsége- Ifjúsági Egyesület č. EFOP-1.11.1-17-2017-00020 „Program zamestnávania FIX", riešený v Maďarsku, Rumunsku a SR
  Doba riešenia: 2018 – 2019
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Projekt Nadácie Green Foundation „Akadémia sociálnej ekonomiky“. Partneri projektu: Slovenská sporiteľňa, Nadácia Slovenskej sporiteľne.
  Doba riešenia: 2018 - 2019
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Projekt organizácie UK Foreign and Commonwealth Office „People to People Central Europe“ – „People to People Slovakia – sociálne inovácie“ financovaný a realizovaný British Council v Českej republike, v Maďarsku a SR.
  Doba riešenia: 2018 – 2019
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Projekt VEGA „Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti“
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Projekt neziskovej organizácie EPIC „Capacities of youth workers on the field of youth employment services“
  donor: ERASMUS+
  Doba riešenia: 2016 – 2018
  Pozícia: spoluriešiteľ od roku 2017

 

 • Projekt neziskovej organizácie EPIC ERASMUS+ „Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania“
  Donor: ERASMUS+
  Doba riešenia: 2014 – 2017
  Pozícia: spoluriešiteľ od roku 2016

 

 • Projekt neziskovej organizácie Centrum pre výskum etnicity a kultúry: „ Presadzovanie rovnakých príležitostí pre Rómov a Rómky prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO)”
  Donor: Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 (správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti)
  Doba riešenia: 2014 – 2015
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Projekt neziskovej organizácie EPIC: "Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce"
  Donor: Projekt podporuje Program švajčiarsko–slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Správcom Blokového grantu pre podporu partnerstiev v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je Nadácia EKOPOLIS.
  Doba riešenia: 2014 – 2015
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Projekt: VEGA „Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku "
  Doba riešenia: 2013 – 2015
  Pozícia: vedúci riešiteľ

 

 • Projekt OP VaV „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032). Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku“.
  Pozícia: spoluriešiteľ v rokoch 2012 - 2013

 

 • Projekt VEGA "Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko - ekonomických zmien"
  Doba riešenia: 2012– 2015
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Projekt VEGA "Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike"
  Doba riešenia 2011-2013
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Projekt VEGA "Formovanie moderného sociálneho štátu pri utváraní podmienok udržateľného rozvoja na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie".
  Doba riešenia: 2010– 2011
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Projekt VEGA "Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike".
  Doba riešenia: 2009– 2011
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Výskumná štúdia k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie „Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti“.
  Vedúci čiastkového tímu: prof. Ing. Rievajová, PhD. (projekt zastrešovala SAV)
  Doba riešenia: 2007 – 2008
  Pozícia: spoluriešiteľ

 

 • Projekt ESF „Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji“
  Doba riešenia: 2005 – 2008
  Pozícia: spoluriešiteľ (2006 – 2008)

 

 • Projekt VEGA „Hospodárske a sociálne prostredie v procese globalizácie v súčasnosti a budúcnosti“
  Doba riešenia: 2006 – 2008
  Pozícia: spoluriešiteľ (2007, 2008)

 

 • Projekt VEGA „Trh práce a sociálna stratifikácia spoločnosti“
  Doba riešenia: 2005-2007
  Pozícia: spoluriešiteľ (2007)

 

 

 

Ďalšie informácie:
 • Člen pracovnej skupiny MPSVaR SR k tvorbe samostatnej komplexnej právnej úpravy o sociálnej ekonomike (zákon 112/2018 účinný od 1. mája 2018)
 • Člen – expert Poradnej pracovnej skupiny IA MPSVaR SR CKJ Národného programu Inštitút sociálnej ekonomiky (od roku 2020)
 • Člen – expertná pracovníčka pre implementáciu medzinárodného projektu MPSVaR SR Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie – SI PLUS (od roku 2021)
 • Člen Pracovnej skupiny pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky MPSVaR SR (od roku 2021)
 • Odborný garant kurzu celoživotného vzdelávania (akreditovaného MŠVVaŠ SR) „Obecné sociálne podnikanie“
 • Odborný garant bezmodulového vzdelávacieho programu (akreditovaného MŠVVaŠ SR) „Poradenstvo pre mladých ľudí v oblasti pracovného uplatnenia – tréning pre pracovníkov s mládežou“
 • Country Team Leader medzinárodného projektu „Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe” (od roku 2021)
 • Člen Management Committee za SR projektu COST Action CA16206 " Empowering the next generation of social enterprise scholars" (november 2017 – november 2021).
 • Posudzovateľ projektov grantovej agentúry VEGA a KEGA MŠ SR.
 • Člen Akademického senátu Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Člen Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Zahraničné pobyty

 • Corvinus univerzita Budapešť
 • EPIC Assist Australia, Youth Advocacy Centre, Brisbane, Austrália
 • študijná návšteva v Spojenom kráľovstve – návšteva rôznych organizácií a stretnutie s expertmi, ktorí sú aktívni v oblasti sociálnych inovácií a sociálneho podnikania

 

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Ruský jazyk