POLONYOVÁ, Simona, Ing., PhD.

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

odborná asistentka
Miestnosť 4B54
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1439
Konzultačné hodiny:

LS AR 2023/2024

Streda 13:30 - 15:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety:

  • Simulátor pracovných pohovorov
  • Sociálna politika
  • Prípadové štúdie zo sociálnej politiky
  • Vzdelávacia politika

 

Garant predmetov: 

  • Vzdelávacia politika
  • Simulátor pracovných pohovorov
Publikačná činnosť:

POLONYOVÁ, S. - PONGRÁCZ, E. Social Entrepreneurship Education Providers – Slovak Case. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Social Enterprise Journal. - Bingley : Emerald Group Publishing. ISSN 1750-8614, 2022, vol. 18, no. 3, pp. 434-450 online. VEGA 1/0851/21

PONGRÁCZ, E.,  Poláčková, H., Nováková, M., Polonyová, S., Hudecová, M. Innovation in Planning Homelessness Resolution Services – Implementing a "Housing First" Approach in Slovakia. - Registrovaný: Current Content Connect. In Journal of Housing and the Built Environment. - Dordrecht. ISSN 1566-4910, 2021, vol. 36, no. 3, pp. [1-19] online. VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0851/21. Dostupné na : <https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10901-021-09858-5>

POLONYOVÁ, S. Vzdelávanie dospelých v EÚ a hlavné výzvy v reakcii na pandémiu Covid-19. In Lifelong Learning : [Journal of Lifelong Learning]. - Brno : Institute of Lifelong Learning. ISSN 1805-8868, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 75-95 online. VEGA 1/0367/17.

POLONYOVÁ, S. Analýza vybraných aspektov starnutia populácie. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 102-111. VEGA 1/0251/19.

POLONYOVÁ, S. Pohľad na súčasný stav finančnej gramotnosti v podmienkach Slovenskej republiky. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 51-55 online. VEGA 1/0367/17.

POLONYOVÁ, S. Finančná gramotnosť seniorov - determinant kvality života na dôchodku. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 2, s. 53-59 online. VEGA 1/0251/19.

POLONYOVÁ, S. Rozvoj ľudských zdrojov v regióne. In Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte: zborník vedeckých štúdií. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-89654-40-6, s. 169-177 online.

POLONYOVÁ, S. Ďalšie vzdelávanie v systéme celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 64-70.

Vedecko-výskumná činnosť:

Projekt „Podpora rozvoja kľúčových kompetencií žiakov stredných škôl v digitalizovanom prostredí“  (Kód projektu v ITMS2014+ : 312011AKL9)

VEGA č. 1/0226/23 Socio-ekonomické výzvy a možnosti súvisiace s politikou v oblasti starnutia pre zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu a inovácií 

VEGA č. 1/0851/21 Sociálna ekonomika ako moderný nástroj budovania inkluzívnej spoločnosti v kontexte globálnych zmien a výziev Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj  

VEGA č. 1/0251/19 Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky 

VEGA č. 1/0367/17 Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie