101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

odborný asistent
Miestnosť 4B13
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1433
Konzultačné hodiny:

LS  AR 2023/2024

Streda:   10:30 - 11:15

Streda:   13:15 - 14:00

 

                  

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety:

 • Sociálna politika
 • Dejiny financií
 • Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment
 • Prípadové štúdie zo sociálnej politiky
 • Kvalita života

 

Garant predmetov

 • Prípadové štúdie zo sociálnej politiky
Publikačná činnosť:

Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

 

Innovation in Planning Homelessness Resolution Services – Implementing a "Housing First" Approach in Slovakia / Eva Pongrácz, Hana Poláčková, Michaela Nováková, Simona Polonyová, Mariana Hudecová. - VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0851/21.
In: Journal of Housing and the Built Environment. - Dordrecht : Springer Nature. - ISSN 1566-4910. - Vol. 36, no. 3 (2021), pp. [1-19]. (2021: 2.033 - IF, 0.566 - SJR, Q4 - JCR Best Q). Dostupné na: https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10901-021-09858-5

Teoretický prístup k stabilite kúpnej sily v historickom kontexte / Hana Poláčková. - VEGA 1/0174/11.
In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = scientific  journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. - ISSN 0323-262X. - Roč. 43, č. 3 (2014), s. 379-392.

Opinion of the professor JUDr. Imrich Karvaš on the economic crisis and its recency for Slovakia / Hana Poláčková, Matej Valach.
In: Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. - ISSN 1336-1732. - Roč. 7, č. 3 (2014), s. 17-23.

 

Pedagogický výstup publikačnej činnosti

 

Vybrané problémy z dejín financií / Kornélia Beličková a kolektív ; recenzenti: Peter Baláži, Zsolt Horbulák, Jozef Laciňák. - 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. - 254 s. ISBN 978-80-225-4984-4

Stručný  prehľad vývoja hospodárskych dejín [elektronický zdroj] / Hana Poláčková, Marián Vongrej ; recenzenti: Anetta Čaplánová, Boris Hošoff. - 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -182 s. [e-kniha]. ISBN 978-80-225-4475-7


 

Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

 

Factors Affecting Behavior of Slovak Consumer in Relation to the Fulfillment of Selected Goals of the 2030 Agenda / Hana Poláčková. - VEGA 1/0851/21, VEGA 1/0398/22.
In: Economic and Social Development [elektronický zdroj] : 86th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lisbon, 23-24 September, 2022 : Book of Proceedings. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. - ISSN 1849-7535. - Pp. 285-293 online.

Socio-economic Consequences of Globalization in Agriculture in Relation to Social Responsibility / Hana Poláčková. - VEGA 1/0367/17.
In: Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy : 19th International Scientific Conference, 9th-10th October 2019, Rajecke Teplice, Slovak Republic / editor: Tomas Kliestik. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. - ISSN 2261-2424. - Pp. 1-6 online.

Globalization and Climate Change - Are State Interventions a Solution? / Hana Poláčková. - VEGA 1/0367/17.
In: Economic and Social Development 2019 [elektronický zdroj] : Book of Proceedings, 44th International Scientific Conference, 19-20 September 2019, (Split, Croatia) / Editors: Mila Nadrljanski, Jasmina Grzinic, Katarzyna Kinga Kowalczyk ; Review Committee: Ana Aleksić, Sandra Raquel Alves, Ayuba Aminu ... [et al.]. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. - ISSN 1849-7535. - S. 91-99.

Štátna podpora predaja domácej produkcie na vidieku ako zdroj rozvoja vidieka a komunitného života / Hana Poláčková.
In: Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí : pri príležitosti Týždňa vedy a techniky / zostavovatelia (Editors): Antónia Kasanová ; recenzenti (Reviewers): Jana Štofková, Erika Ľapinová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. - ISBN 978-80-225-4669-0. - S. 95-100.

Labor market inclusion through social economy in Slovakia. Chapter 1 / Eva Pongrácz, Hana Poláčková. - VEGA 1/0367/17.
In: Unemployment - perspectives and solution / Editor: Yang Liu. - Rijeka, Croatia : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3431-2. - Pp. 1-14.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu:

 • spoločenská zodpovednosť,
 • sociálna politika,
 • sociálna ekonomika,
 • sociálne poľnohospodárstvo,
 • dobrovoľníctvo
 • kvalita života

Projekty:

 • Členka riešiteľského kolektívu VEGA č. 1/0851/21 „Sociálna ekonomika ako moderný nástroj budovania inkluzívnej spoločnosti v kontexte globálnych zmien a výziev Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj“. (Zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Eva Pongrácz, PhD.)
 • Členka riešiteľského kolektívu projektu SHARE (ERIC) - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (Country Team Leader - doc. Ing. Eva Pongrácz, PhD.)
 • Členka riešiteľského kolektívu projektu INTERREG AT – SK: Social Entrepreneurship Education and Development Hub / SEED – Hub
 • Členka riešiteľského kolektívu VEGA č. 1/0398/22 „Stav a perspektívy vývoja trhu zdravých, šetrných k životnému prostrediu a uhlíkovo neutrálnych produktov na Slovensku a v Európskej únii“. (Zodpovedná riešiteľka: doc. Dr. Ing. Malgorzata A. Jarossová z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave)

Ďalšie informácie:

 • Hodnotiteľ Technologické agentury ČR

Jazyky:

 • Ruský jazyk
 • Český jazyk