101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

odborná asistentka
Miestnosť 4B53
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1463
Konzultačné hodiny:

LS AR 2023/2024

Streda 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Sociálna politika
 • Zdravotná politika
 • Aplikovaná sociálna politika
 • Sociálna práca
Publikačná činnosť:

AAB SIKA, Peter - ANTALOVÁ, Mária - NOVÁKOVÁ, Michaela – PONGRÁCZ, Eva - RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálna politika. Bratislava : EKONÓM, 2018. 354 s. Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-4544-0.

AAB RIEVAJOVÁ, Eva - KAVEC, Ján - KLIMKO, Roman - KORIMOVÁ, Gabriela - MIHÁLY, Géza - NOVÁKOVÁ, Michaela - ORBÁNOVÁ, Darina - PČOLINSKÁ, Lenka - PONGRÁCZ, Eva - PŘÍVARA, Andrej - SIKA, Peter - VELICHOVÁ, Ľudmila - VIDOVÁ, Jarmila. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach. Bratislava : EKONÓM, 2018. 160 s. Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-4552-5.

Nováková, M.: Zdravie a zdravotná starostlivsť v socioekonomických súvislostiach. Bratislava, Ekonóm 2014
Pechová, M., Stanek, V.: Zdravotná politika. Bratislava: Ekonóm, 2010,

Pechová, M., Osterle, A., Gulácsi, L.: Gesundheitssystementwicklung in den MOE – Ländern, Kurswechsel 2/2007, REMAprint Wien 2007, ISSN 1016 8419

PECHOVÁ, M.: Nezamestnanosť ako indikátor ekonomického procesu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. ISSN 1336-1732. Roč. 6, č. 1 (marec 2007), s. 91-95.

ANTALOVÁ, Mária - DUDOVÁ, Iveta - HUSÁKOVÁ, Mária - MACKOVÁ, Eva - STANEK, Vojtech - OŠKOVÁ, Silvia - PECHOVÁ, Michaela - TKÁČIKOVÁ, Jarmila - SEDMÁKOVÁ, Michaela. Implementácia učiacej sa organizácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave : vedecká monografia [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2615-9.

Pechová, M.: Zdravotná starostlivosť a teória verejnej voľby. In: Zborník z medzinár. konferencie Hospodárska a sociálna politika EÚ III – aktuálne otázky. Senec 2008

Pechová, M.: Reforma zdravotníctva na Slovensku a jej korekcie. In: Zborník z medzinár. konferencie Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky. Bratislava 2007, Vyd. EKONÓM 2007, ISBN 978-80-225-2351-6

Vedecko-výskumná činnosť:
 • Projekt VEGA č. 1/0851/21 Sociálna ekonomika ako moderný nástroj budovania inkluzívnej spoločnosti v kontexte globálnych zmien a výziev Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj
  Doba riešenia projektu: 01/2021– 12/2024
  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ
  Inštitúcia: Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Projekt SHARE ERIC - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europ
  Doba riešenia: SHARE Wawe 8: 10/ 2020 – 06/ 2021, SHARE Wawe 9: 08/ 2021 – 11/ 2022, SHARE Wawe 10: od r. 2023
  Pozícia v projekte: Country Team Leader (od roku 2021)
  Inštitúcia: Munich Center for the Economics of Aging (MEA) - Prof. Dr. h. c. Axel Börsch-Supan, Ph. D., Managing Director

Zameranie výskumu na nasledujúce obdobie – sociálna politika a rodinná politika, ohrozené a znevýhodnené skupiny obyvateľstva, sociálna pomoc a dobrovoľníctvo.

 

Riešené projekty

 • Vedúca riešiteľského kolektívu projektu
  VEGA Ekonomické a sociállne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na kvallitu života
 • Empowering the next generation of social enterprise scholars. COST Action CA16206. Trvanie do 2021
 • Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie – VEGA 1/0367/17 – trvanie do 2020
 • Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky VEGA 1/0251/19
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk