LALUHA, Ivan, prof., PhDr., CSc.

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

emeritný profesor
Telefón +421 2 6729 1486
Pedagogická činnosť:

Prof. Laluha je uznávanou odbornou autoritou v oblasti sociálneho rozvoja a kvality života. Počas svojho pracovného pôsobenia na katedre sociálneho rozvoja a práce založil predmet Kvalita života,  ktorý pedagogicky a vedecko-výskumne rozvíjal. Svojou vysokou odbornosťou zviditeľňoval univerzitu a fakultu v odborných kruhoch doma i vo svete.

Bol veľmi aktívny a uznávaný ako člen vedeckej rady a spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore ekonomická teória. Bol školiteľom doktorandského štúdia, pod jeho vedením úspešne ukončilo štúdium 5 interných a externých doktorandov.

Po odchode do dôchodku v roku 2009 mu Vedecká  rada NHF EU v Bratislave schválila  priznanie vedecko-pedagogického titulu „profesor emeritus“. S fakultou a katedrou sociálneho rozvoja a práce spolupracoval aj po oficiálnom ukončení činnosti na EU v Bratislave.

Vzácne boli a sú charakterové vlastnosti pána profesora, jeho zmysel pre spravodlivosť, schopnosť prispievať na pracovisku k dobrým medziľudským vzťahom.

Pán profesor bol blízkym spolupracovníkom Alexandra Dubčeka, pôsobil aj v Spoločnosti Alexandra Dubčeka ako jej viceprezident. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácií, vedeckých zborníkov, relácií, pamätných dní a výstav venovaných Alexandrovi Dubčekovi a jeho odkazu.

Získal viaceré významné ocenenia za celoživotný prínos v oblasti politiky (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy udelený prezidentom republiky pri príležitosti 10. výročia Ústavy SR), za rozvoj demokracie v Slovenskej republike (Cena SAV za popularizáciu vedy v roku 2002 za publikáciu: Alexander Dubček – od totality k demokracii) a za prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí, štátnu cenu Alexandra Dubčeka pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia (2021).

Prof. Laluha je historik, sociológ, autor mnohých vedeckých publikácií, projektov a vysokoškolských učebníc, významne sa zaslúžil o rozvoj v oblasti sociálneho rozvoja a kvality života a tiež v oblasti najnovšej slovenskej histórie.