DUBOVSKÁ, Miriama, Ing.

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

interná doktorandka
Miestnosť 4B06
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1456
Konzultačné hodiny:

LS AR 2023/2024

Štvrtok      9:00 - 9:45

               14:00 - 14:45

 

Publikačná činnosť:

ADE Aspekty pracovnej mobility v oblasti EURES-T Beskydy s akcentom na vybrané pracovné a životné podmienky / Eva Rievajová, Miriama Trebichalská; In: Grant Journal, 2019, s. 43-49, VEGA 1/0001/16, ISSN 1805-0638

ADF Súčasný stav a vývoj sociálneho dialógu v kontexte meniacich sa požiadaviek na pracovnú silu / Eva Rievajová, Miriama Trebichalská; In: Revue sociálno-ekonomického rozvoja, 2019, s. 78-96, ISSN 2453-6148

AFC Collective Bargaining and Social Dialogue as Tools for Communication Between Participants / Miriama Dubovská; In: Book of Proceedings, Dubrovnik, 2023 , s. 175-183 – VEGA 1/0851/21 – ISSN1849-7535

AFD Vplyv vybraných aspektov na pracovnú mobilitu a dopady industry 4.0 na procesy zamestnanosti v rámci partnerstva EURES-T Beskydy/ Miriama Dubovská, Eva Rievajová; In: Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019, s. 100-110 – VEGA 1/0001/16 – ISBN 978-80-8075-903-2

AFD Vplyv životných podmienok na pracovnú mobilitu v rámci partnerstva EURES-T Beskydy / Eva Rievajová, Miriama Trebichalská; In: Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest, 2018, s. 162-170, VEGA 1/0001/16 – ISBN 978-80-8275-837-0

BEE Általános társadalmi helyzetkép a szlovákiai szociális gazdaság kontextusában/ Eva Pongrácz, Miriama Trebichalská; In: Szociális gazdaság a Kárpát-medence három országának tükrében, 2019, s. 49-63, ISBN 978-615-00-6761-2

BEE Helyzetkép a szociális gazdaságban foglalkoztatottak életminőségének néhány aspektusáról / Eva Pongrácz, Miriama Trebichalská; In: Szociális gazdaság a Kárpát-medence három országának tükrében, 2019, s. 118-133, ISBN 978-615-00-6761-2

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu:

 • sociálna politika, trh práce, nezamestnanosť rizikových skupín na trhu práce, pracovná mobilita, sociálne partnerstvo

 

Riešené projekty:

 • Projekt VEGA č. 1/0851/21 Sociálna ekonomika ako moderný nástroj budovania inkluzívnej spoločnosti v kontexte globálnych zmien a výziev Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj
  Doba riešenia projektu: 01/2021– 12/2024
 • Projekt VEGA č. 1/0037/20 Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach Doba riešenia projektu: 2020-2023
 • Projekt VEGA č. 1/0251/19 Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky
  Doba riešenia projektu: 2019 – 2022
 • Projekt VEGA č. 1/0001/16 Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti Doba riešenia projektu: 2016 - 2019

 

Ďalšie informácie:

Jazyky:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk