Katedra poisťovníctva, v súčasnej podobe, funguje od 1.2.1998 na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svojou profiláciou je v slovenských podmienkach jedinečná, pretože ide o jedinú samostatne pôsobiacu katedru poisťovníctva v SR.

Pedagogický profil katedry je zameraný na prípravu odborníkov pre špecifickú oblasť finančných vzťahov - poisťovníctvo. Absolventom ponúka široké uplatnenie na trhu práce, v pozíciách stredného a vyššieho manažmentu. Pedagogický proces je úzko prepojený s praxou prostredníctvom spolupracujúcich inštitúcií (Národná banka Slovenska, Swiss Re, Allianz-Slovenská poisťovňa, KPMG Slovensko, Deloitte, Generali poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, a ďalšími).

Vedecko-výskumne sa členovia katedry zameriavajú na oblasť rozvoja poistného trhu v kontexte dopytu aj ponuky, sledovanie rozhodovania sa subjektov v otázkach poisťovníctva s akcentom na spotrebiteľa. Vo výskume akcentuje aj problematika regulácie a dohľadu nad poisťovníctvom, ako aj efektívnosť fungovania poisťovní. Pri riešení týchto otázok spolupracujú členovia katedry s odborníkmi z renomovaných univerzít (spomenieme niektoré: University of Arkansas, University of Hohenheim, University of Strasbourg, The University of Hong Kong, University of Alaska Anchorage, Chulalongkorn University, Temple University).

Kde nás nájdete: 5. poschodie, blok C (stará budova)

Telefón: +421 2 672 91 516