Načítavam stránku...

Katedra poisťovníctva oslavuje v roku 2018 dvadsiate výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala Katedra poisťovníctva workshop s témou Obraz poisťovníctva v očiach verejnosti: úloha univerzít a praxe s cieľom osláviť tento jedinečný míľník z hľadiska rozvoja vzdelávania a vedy v oblasti poisťovníctva a diskutovať minulý vývoj i budúce ciele a výzvy z hľadiska akadémie i praxe.

Workshop sa konal dňa 25. apríla 2018 na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zúčastnili sa ho členovia Vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave, členovia Vedenia Národohospodárskej fakulty, členovia Katedry poisťovníctva a hostia prevažne z poisťovní a spoločností, s ktorými Katedra poisťovníctva úzko spolupracuje. Workshop otvorila vedúca katedry prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. a poďakovala sa prítomným za spoluprácu, vďaka ktorej je súčasná katedra poisťovníctva integrálnou súčasťou ekonomického vzdelávacieho a výskumného priestoru.

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. uviedol vo svojom príhovore kľúčové momenty z obdobia vzniku Katedry poisťovníctva a poukázal na to, že katedra vznikla na základe požiadavky formulovanej praxou. Akcentoval opodstatnenosť existencie katedry a jej vynikajúce výsledky. Na ne poukázal aj dekan Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik. Prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., ktorá viedla  katedru od jej vzniku, pripomenula začiatky jej fungovania. K jej založeniu došlo v roku 1998 po dlhšom období príprav, a to aj v súvislosti s akreditáciou študijných programov zabezpečovaných katedrou.

V akademickom roku 1997/1998 akreditovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky študijný a vedný odbor Poisťovníctvo a 1. februára 1998 vznikla na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave samostatná Katedra poisťovníctva. Dovtedy, v období rokov 1990 až 1996 bola možnosť študovať špecializáciu Poistenie a poisťovníctvo v rámci študijného odboru Financie. V tom období pôsobili učitelia zabezpečujúci odborné predmety z oblasti poistenia a poisťovníctva na Katedre peňažníctva, v rámci jej Oddelenia poisťovníctva. V priebehu dvadsiatich rokov sa Katedra poisťovníctva stala modernou katedrou zabezpečujúcou svoju prvotnú úlohu – vzdelávať študentov na všetkých troch stupňoch štúdia v odbornej profilácii poisťovníctvo. Rovnako však zabezpečuje aj svoju úlohu byť vedeckým pracoviskom a nositeľom výskumu v predmetnej oblasti. Členovia katedry publikujú výsledky riešenia výskumných projektov v renomovaných zahraničných i domácich vedeckých časopisoch zaradených do citačných databáz Scopus a Web of Science, v prepočte na tvorivého pracovníka tak dosahujú kvalitné výkony.

V diskusii odznelo mnoho podnetných príspevkov k problematike očakávateľných zmien na poistných trhoch. Na ne je potrebné reflektovať aj v pedagogickom procese. V prejavoch reprezentantov poisťovní a finančných spoločností rezonovali aj požiadavky na zvýšený počet absolventov študijného programu Poisťovníctvo, na základe čoho sa rozvinula diskusia o možnostiach osloviť širší okruh záujemcov o štúdium. Účastníci vo svojich vystúpeniach akcentovali záujem praxe o spoločné aktivity s katedrou Deje sa tak z dôvodu záujmu o zamestnávanie absolventov študijného programu Poisťovníctvo, ako aj o intenzívnejšie prepájanie teórie s praxou, a to vo forme prednášok zabezpečovaných odborníkmi z praxe, diplomové a bakalárske práce vypisované spolu s poisťovňami, ako aj oponovanie učebníc a monografií odborníkmi z praxe.

Diskutujúci ocenili aj bohatú medzinárodnú spoluprácu katedry poisťovníctva so zahraničnými univerzitami a výskumnými pracoviskami. Dnes má katedra vybudovanú širokú sieť spolupracujúcich pracovísk, počnúc európskymi, napríklad University of Hohenheim, Stuttgart v Nemecku, Cass Business School, City University, Londýn vo Veľkej Británii, University of Strasbourg vo Francúzsku, Jonkoping University vo Švédsku, na viacerých univerzitách a vysokých školách v Českej republike, Maďarsku a Poľsku, ako aj univerzitách v USA, Austrálii, Hongkongu, Juhoafrickej republike, Thajsku a v ďalších krajinách. Svoje aktivity rozvíjajú členovia katedry aj v oblasti celoživotného vzdelávania. Pripravili a realizujú projekty pre vzdelávanie učiteľov stredných škôl s akcentom na zlepšenie finančnej gramotnosti, rovnako aj v oblasti vzdelávania finančných poradcov a zapájajú sa aj do vzdelávania v rámci univerzity tretieho veku a detskej univerzity. Členovia Katedry poisťovníctva aj naďalej smerujú svoje pracovné aktivity tak, aby prispievali k rozvoju vzdelávania v priestore finančných katedier a smerom k medzinárodne uznávanej úrovni vedecko-výskumnej činnosti.

Katedra poisťovníctva je svojou odbornou profiláciou jedinou a jedinečnou v podmienkach Slovenskej republiky. A hoci si v roku 2018 pripomína 20. výročie svojho založenia, je potrebné spomenúť aj tých, ktorí odborný záber z oblasti poistenia a poisťovníctva zabezpečovali a rozvíjali ešte oveľa skôr, na pôvodnej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Spomedzi niekoľkých zakladateľov odbornej orientácie chceme určite spomenúť pána prof. Ing. Milana Majchera, DrSc., pána prof. Ing. Vladimíra Háčika, DrSc., pána prof. Ing. Jána Petrenku, CSc., ako aj pána doc. Ing. Jána Horňáka, CSc., pani doc. Ing. Margitu Laučíkovú, CSc. a v neposlednej miere pani prof. Ing. Viktóriu Čejkovú, PhD. So založením novodobej, samostatnej Katedry poisťovníctva sa spájajú mená pána Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a pani prof. Ing. Anny Majtánovej, PhD, ktorí vynaložili nemalé úsilie, aby mohla katedra vzniknúť a fungovať.

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?