V dňoch 7. – 13.11. sa uskutočnil Týždeň vedy a techniky, akcia, ktorú každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Katedra poisťovníctva sa do tohto zaujímavého projektu zapojila už po piaty krát.

Katedru poisťovníctva možno označiť za unikátnu, keďže sa  od roku 1998 ako jediná venuje všetkým aspektom poisťovníctva v pedagogickej aj vedecko-výskumnej činnosti. Jej jedinečnosť dotvára úzka spolupráca s renomovanými spoločnosťami z hospodárskej praxe (ako napr. Allianz-Slovenská poisťovňa, Swiss Re, Kooperativa poisťovňa, KPMG, Generali poisťovňa, Deloitte, SAS),  ako aj odborníkmi z oddelenia Regulácie poisťovníctva NBS či Eximbankou.

Katedra poisťovníctva sa do Týždňa vedy a techniky zapojila viacerými podujatiami. Najpútavejšími bol každoročne organizovaný Vedecký seminár a prednáška pána Viktora Cingela, odborníka zo spoločnosti Allianz-Slovenská poisťovňa na tému Poisťovníctvo v novej (digitálnej) ekonomike.

Cieľom Vedeckého seminára bolo populárnym spôsobom poukázať na dôležitosť ľudí a ich správania v hospodárskom systéme. V prednáškovej miestnosti viackrát odzneli pojmy psychológia a behaviorálna ekonómia, ktoré sú v súčasnosti  považované za jeden z nosných pilierov výskumu v oblasti modernej ekonómie. Nosné prednášky tvorila prednáška Ekonómia v bielom plášti, ktorú prezentovala Zuzana Brokešová a prednáška Ako vidí poistenie psychológia?, ktorú prezentovala Monika Jurkovičová, čerstvá absolventka tretieho stupňa doktorandského štúdia.

Zuzana prezentoaval účastníkom workshopu reálny experiment, ktorý spolu s kolegami realizovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Jeho cieľom bolo overiť rozdiely v rozhodovaní sa za rizika v laboratóriu a v skutočnom živote. Výskumníci ponúkli subjektom možnosť vybrať medzi istou výhrou 20€ alebo hodom kockou, s potenciálnou výhrou od 10 do 1000€. Svojimi výsledkami potvrdili očakávaný efekt, a síce laboratórne prostredie nemá vplyv na rozhodovanie subjektov za rizika.

Na túto tému nadviazala Monika, ktorá zaujala účastníkov workshopu vyvrátením zaužívaných paradigiem ekonómie o racionálne zmýšľajúcich agentoch, tzv. Homo economicus. Na sérii príkladov poukázala na význam a vplyv emócií na každodenné rozhodovanie, z ktorého pozostáva náš ekonomický život. Podľa skúmanej reprezentatívnej vzorky dospela k potvrdeniu  ľudskej averzie voči strate a vplyvu pocitov úzkosti na výber a kúpu poistných produktov.  

Deklaráciou dobrých vzťahov Katedry poisťovníctva s renomovanými spoločnosťami z praxe bola prednáška člena predstavenstva Allianz-Slovenskej poisťovne zodpovedného za rezort prevádzky a informačných technológií, pána Viktora Cingela, na tému Poisťovníctvo v novej (digitálnej) ekonomike. Prednáška samotným názvom a zárukou odbornosti zo strany „speakera“ prilákala početnú skupinu študentov. Jej predmetom bola čoraz väčšia digitalizácia bežného života a jej prínos, perspektívy a výzvy pre samotné poisťovne, ako aj benefity pre bežných užívateľov digitálnych zariadení pri využívaní poistných produktov. O úspešnosti a zaujímavosti prednášky svedčila kvalitná diskusia iniciovaná zo strany študentov.

Týždeň vedy a techniky 2016 v podaní Katedry poisťovníctva hodnotíme, na základe kvality prednesených príspevkov, entuziazmu prednášajúcich a záujmu Vás študentov veľmi pozitívne. Aj Vaša odozva je motiváciou pre ďalší výskum, ktorý Vám radi „spopularizujeme“ pri najbližšom stretnutí na jeseň v roku 2017. V mene všetkých zúčastnených a kolegov Vám veľmi pekne ďakujeme.

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.