Už po štvrtý krát sa na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave konal vedecký seminár Katedry poisťovníctva.

Tento ročník priniesol aj novinky, keď okrem prezentácie výsledkov výskumov členov katedry svoje zistenia zo záverečných prác predniesli aj šikovné študentky študijného programu Poisťovníctvo. Seminár už tradične otvorila doc. Erika Pastoráková, ktorá poslucháreň obsadenú do posledného miesta privítala na podujatí a predstavila katedru poisťovníctva a jej aktivity. Svoj pohľad na vplyv finančnej krízy na poisťovníctvo predniesla Ing. Andrea Snopková, ktorá poukázala nielen na príčiny krízy, ale aj na možné dopady na poistný sektor. Hosťom problematiku Solvency II priblížil Ing. Patrik Marcinech, pričom poukázal na zdĺhavý proces implementácie smernice, ako aj na možné dôsledky zavedenia smernice do praxe.

Záverečné prezentácie patrili študentkám druhého stupňa Bc. Bianke Horváthovej a Bc. Veronike Bukovčákovej. Bianka sa venovala rizikovej averzii jednotlivcov a jej spojitosti so záujmom o poistenie. Podala obraz nielen o faktoroch rizikovej averzie, ale charakterizovala tiež typického rizikovo averzného jednotlivca. Veronika poukázala na rôzne formy iracionálneho správania sa spotrebiteľov v otázkach poistenia, ktoré podložila aj výsledkami vlastného výskumu. Tie ukázali, že anomálie v správaní nie sú zapríčinené len nesprávnou voľbou poistného krytia a spoluúčastí, ale aj preceňovaním, či podceňovaním pravdepodobností vzniku rôznych udalostí. Hostia, ako aj prezentujúci si seminár pochvaľovali a my sa už tešíme na ďalší ročník, ktorý prinesie zaujímavé témy z oblasti poisťovníctva.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.